Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, fru talman! Som jag har förstått så har vi ett lagförslag som rör energieffektiv renovering av byggnader. Jag var själv ansvarig minister för energifrågor i den förra regeringen och lade fram det lagförslag som ligger till grund för debatten idag.

  I samband med den processen så försökte landskapsregeringen i mån av möjlighet göra det så enkelt som möjlighet för ålänningarna och våra företag vad gäller energideklarationer. Vi var särdeles glada att man på rikshåll i Finland hade gjort ett antal undantag för verkstäder, industribyggnader och simhallar etc. Vi valde också därför att gå in i samma riktning, så många undantag som möjligt.

  I det lagförslag som ligger noterar jag att det goda försöket till trots tydligen inte har fallit kommissionen fullt ut på läppen, eftersom man nu önskar förändringar i 4 § som är en komplettering av den tidigare texten, och delvis förändringar i 10 §.

  Avslutningsvis tycker jag ändå att det var värt ett försök att göra det så enkelt som möjligt för ålänningarna och för företagen. Nu är det lite tråkigt att vi har fått lite på fingrarna från kommissionen, men vi får väl rätta oss i leden efter det. Tack.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Tack, fru talman! Det här är en riktigt bra talordning eftersom vtm Thörnroos, tidigare energiminister, var den som lade fram huvudlagen till det ändringsförslag som nu ligger på bordet och lagförslaget behandlades här i lagtinget under 2014.

  Vi kanske lade ribban lite väl lågt, vi lade den på samma nivå som på rikssidan när det gällde vilka byggnader som skulle ges undantag från energideklaration. Efter det har vi fått en skrivelse från EU, i april 2016, där man påtalade att vi har vidgat undantagsmöjligheterna aningen för brett. Därför är vi tvungna att smalna av det här och nu föreslå förändringar så att färre byggnader omfattas av undantagsmöjligheten. Det är den ändringen som nu ligger på lagtingets bord för beslut. Tack, fru talman.

  Ltl Sara Kemetter

  Tack, fru talman! Bästa lagting, varför jag begärde ordet i en sådan här teknisk lag, där det inte sker några förändringar, beror på att jag under min första mandatperiod under den förra mandatperioden satt i social- och miljöutskottet och den här var en av de lagar som vi faktiskt arbetade oerhört mycket med. 

  Precis som ni har kunnat höra från tidigare anföranden så lade man egentligen ganska låga krav för att kunna möjliggöra lättare förutsättningar för näringslivet.

  Vi diskuterade detta längre. Det är en form av en näringspolitisk åtgärd som man försöker bedriva här på Åland. Vi har ganska höga energikostnader på Åland. Att driva industrier och andra stora utrymmen har visat sig vara ganska kostnadsdrivande och då har vårt näringsliv andra förutsättningar än runtomkring oss. Som med många saker i EU så påverkas vi också av direktiven. Det var tråkigt att vi här inte lyckades hitta en fil där vi kunde ha underlättat och därför måste man göra de här ändringarna.

  Inom byggbranschen ser vi att det sker stora förändringar. Vi har bostadsområden i Mariehamn där man har passivhus. Vi har stora lokaler, PAF:s lokal men också Övernäs skola, som också drivs mycket energisnålt. Vi är nog på väg i en ny riktning. Sist och slutligen kanske det inte är så illa egentligen. Kanske vi borde vara steget före i det åländska näringslivet men också När det gäller husbyggandet för att kunna göra vinster på andra sidan.  Är man steget före i hållbarhetsfrågor så kan man spara pengar och göra större vinster i längden. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.