Första behandling

Enmansmyndigheter LF 30/2022-2023

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 11:06

  Tack, talman! Bästa lagting. Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i landskapslagstiftningen varigenom uppdraget för Ålands ombudsmannamyndighet utökas till att omfatta nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag samt att landskapsregeringens verksamhet utökas till att omfatta även nuvarande Lotteriinspektionens uppdrag.

  Förslaget innebär att landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet, landskapslagen om Lotteriinspektionen och landskapslagen om Upphandlingsinspektionen ändras. Tanken är att de föreslagna förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2024.

  Utskottet välkomnar lagförslaget som förefaller väl berett och förankrat. Den hittills splittrade organisationen har enligt utskottet fått erfara inneburit en viss rättsosäkerhet samt vissa nackdelar för såväl arbetsgivare som anställda. Även landskapsrevisionen har påtalat nackdelarna med de nuvarande myndigheterna.

  I de utredningar som föregått lagförslaget ansågs de främsta fördelarna med den nu föreslagna samordningen vara att organisationen blir mindre sårbar samt mer effektiv.

  Utskottet konstaterar även att en samordning av enmansmyndigheterna bidrar till en ökad kontinuitet och stabilitet i organisationen.

  Utskottet bedömer att en omfattande beredning som föregått lagförslaget jämte förankringen i organisationen, samt ett synsätt att myndigheten och inte personen innehar uppdraget, tillsammans skapar goda förutsättningar för en lyckad implementering av lagstiftningen under förutsättning att tillräckliga resurser tillförs för genomförandet av uppdraget.

  Avslutningsvis, talman, så är det generellt och egentligen inte lagtingets sak att blanda sig i rent operativa angelägenheter, exempelvis när det gäller hur landskapsregeringen organiserar sig. I det här fallet så regleras strukturerna dock av lagstiftning, varför det förstås är nödvändigt att lagtinget godkänner nödvändiga ändringar i de lagar som berör effektiviseringarna.

  Med hänvisning till anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5a och 7a §§ landskapslagen om lotterier för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.