Fem fokusområden för nystart av Åland

Landskapsregeringens meddelande M 4/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

strategiska vägval för perioden 2021 - 2024

Åtgärder