För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 12 september 2007 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Gun-Mari Lindholm).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 14/2006-2007 angående ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder. (FR 19/2006-2007).

   

  Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 15/2006-2007 om stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan. (RP 8/2006-2007).

   

  Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 16/2006-2007 om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning. (RP 9/2006-2007).

   

  Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 4:

   

  Lagutskottets betänkande nr 17/2006-2007 om godkännande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 5/2005-2006 och  LM 3/2005-2006).

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 5:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 6/2006-2007 angående ny landskapslag om enskilda vägar. (FR 21/2006-2007).

   

  Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 6:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 9/2006-2007 angående ändrad barnskyddslagstiftning. (FR 29/2006-2007).

   

  Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 7:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 10/2006-2007 om förbud mot saluförande av snus. (FR 30/2006-2007).

   Ärendet bordläggs till plenum fredagen den 14.9. Godkänt.

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 8:

   

  Lagutskottets betänkande nr 13/2006-2007 om ny förvaltningslag. (FR 8/2006-2007, LM 3 och 4/2004-2005 samt HM 36/2004-2005).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet behandlade lagförslagen. Den i betänkandet upptagna hemställningsmotionen upptas till enda behandling vid ärendets tredje behandling.

   

  Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först de i framställningen ingående 38 lagförslagen var för sig i sin helhet, därefter det av utskottet införda 39:e lagförslaget samt därefter de i lagmotionerna ingående lagförslagen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs det första lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det andra lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tredje lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det fjärde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det femte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det sjätte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det sjunde lagförslaget. Konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling först vid ärendets tredje behandling. Eftersom annat förslag inte väckts under behandlingen, förklaras lagförslagets andra behandling avslutad.

   

  Föreläggs det åttonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det nionde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tionde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det elfte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tolfte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det fjortonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det femtonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det sextonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det sjuttonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det adertonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det nittonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugoförsta lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugoandra lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugotredje lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugofjärde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugofemte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugosjätte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugosjunde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det tjugoåttonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   Föreläggs det tjugonionde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettionde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettioförsta lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettioandra lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettiotredje lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettiofjärde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettiofemte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettiosjätte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettiosjunde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det trettioåttonde lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det av utskottet införda förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pensioner för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs det i lagmotion nr 3/2004-2005 ingående lagförslaget. Konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling först vid ärendets tredje behandling. Eftersom annat förslag inte väckts under behandlingen, förklaras lagförslagets andra behandling avslutad.

   

  Föreläggs det i lagmotion nr 4/2004-2005 ingående lagförslaget. Konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling först vid ärendets tredje behandling. Eftersom annat förslag inte väckts under behandlingen, förklaras lagförslagets andra behandling avslutad.

   

  Ärendets andra behandling är härmed avslutad.

   

   Föredras för andra behandling ärende nr 9:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 8/2006-2007 angående komplettering av blankettlagen om socialvård med lagstiftning om närståendevård. (FR 25/2006-2007).

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Göte Winé:

  Fru talman!

  Närståendevården är en viktig fråga och det är bra att vi nu får en närståendevårdslag. Socialdemokraterna har tydligt i debatten framfört sina synpunkter. Socialdemokraterna vill se den enskilde medborgaren i ett tryggt och rättvist samhälle där alla blir behandlade lika. Därför är vi för en lag om närståendevård där vi kan garantera ett rättvist likabehandlande. Men vi anser att det är hit vi kommer just nu, så kommer vi inte att bedriva att kommunen skall bli bindande till någon omröstning. Socialdemokraterna är inte heller ett parti som vill stoppa en lag som är till fördel för medborgarna, men vi vill alltid se ett Åland med en trygg välfärd och ständigt i utveckling.

   

  Fru talman!

  Vi är nöjda med att vi har fått lagen om närståendevård, men jag tycker fortfarande att det är synd att vi inte stack ut hakan mera och gav en rättighet till närståendevårdarna men framför allt till närståendevårdtagarna. Framför allt kan man hoppas att någon gång i framtiden kommer det att stå i lagen att det är en rättighet.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik:

  Fru talman!

  Liberalerna är också glada över att närståendevårdarnas rättigheter preciseras, men vi har haft lite olika infallsvinklar. En fråga som har blivit oklar för mig är varför man sätter ikraftträdelsedatumet först till 2009. Under tiden kunde man ha fått en bättre lag som skulle ha tillfredsställt alla. Det har för mig blivit väldigt oklart varför majoriteten i utskottet har föreslagit ett så sent ikraftträdelsedatum. De facto kommer det att ta ett och ett halvt år före rätten kommer.

   

  Ltl Göte Winé, replik:

  Fru talman! Förslaget gjordes i social- och miljöutskottet så att alla kommuner skall hinna ändra om, så det är någonting som jag har förstått att hela utskottet är enigt om och att vi har tagit det till oss för att kommunerna skall hinna ändra om det så att det blir en likabehandling i kommunerna.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik:

  Fru talman! Man kunde ju ha skickat det på remiss för att kommunerna skulle få säga sitt och fått ett utlåtande då om den nya och subjektiva rätten. Det är nog i mitt tycke lite märkligt.

   

  Ltl Göte Winé, replik:

  Fru talman!

  Jag förstod nog inte riktigt ltl Raija-Liisa Eklöw. Jag menar att hela utskottet omfattade förslaget och vi ville ha igenom lagen. Vi tycker på det sättet. Däremot drev vi socialdemokrater i regeringen i ett tidigare skede kunna få ut framställningen på remiss ännu en gång om den subjektiva rätten, men när vi en gång har fått hit den till lagtinget så ville vi inte riskera att det skulle hända något med lagen så att den inte kommer igenom förrän vi avslutar mandatperioden. Därför har hela utskottet varit enigt om att nu skall vi i alla fall jobba framåt och se till att vi får lagen. Att vi haft olika politiska åsikter och därigenom drivit saker är en annan sak. Är det någonting som blev oklart så kan ltl Raija-Liisa Eklöw gärna fråga ltl Åke Mattsson som har varit utskottsordförande och också tagit del av det här samt varit med och tagit beslutet.

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Veronica Thörnroos, replik:

  Fru talman!

  Ltl Göte Winé ger sig ut för att vara talesman för socialdemokraterna, och det tycker jag är bra.  Men jag önskar ett förtydligande från ledamoten. Det gäller hanteringen av det här ärendet redan från början i landskapsregeringen, där framställningen inte godkändes av socialdemokraterna. Man röstade nej och ville inte överhuvudtaget ha framställningen. Nu står man och tycker att framställningen inte har varit tillräckligt tydlig, att man inte har kommit tillräckligt långt. Jag önskar ett förtydligande!

   

  Ltl Göte Winé, replik:

  Fru talman!

  Jag anser nog att ltl Veronica Thörnroos vill vinkla det här lite. Går man tillbaka och kollar upp vad som har sagts och vad som har skrivits om det här samt vad vi har fått kännedom av våra ministrar så ville man förkasta framställningen ja för att den skulle ut på en remissrunda till i beredningsskedet innan den kom till lagtinget. Man har röstning i regeringen för att man skall kunna komma fram till olika beslut och majoriteten avgör. Det är demokrati, ltl Veronica Thörnroos! Därigenom är det majoritetens val. Vi har fört fram vår åsikt. Vi har aldrig velat att lagen skulle förfalla eller någonting sådant, men vi ville ha den på en kort remissrunda till. Frågan om rättigheten skulle inte ha behövt ta så länge. Det är i alla fall bra att ltl Veronica Thörnroos uppskattar att jag gör mig som talesman för närståendevården.

   

  Ltl Veronica Thörnroos, replik:

  Fru talman!

  Det var intressant att det var så det gick till att ni ville mera, om jag förstod ltl Göte Winé rätt och när ni inte fick det så gick ni på majoritetens linje! Det är kanske inte riktigt så som jag har hört diskussionerna föras i korridorerna, men naturligtvis litar jag på ltl Göte Winés ord!

   

  Ltl Göte Winé, replik:

  Fru talman!

  Vad som sägs i korridorerna kan inte jag ta ansvar för.  Jag har pratat med våra ministrar och jag har även läst det som står i media och det måste väl vara sant, eller hur ltl Veronica Thörnroos? Ibland är det så att majoriteten bestämmer och det är någonting som ltl Veronica Thörnroos parti också kunde ta lärdom av. Är det så att majoriteten vill en sak så stöder man det – men det verkar tydligen vara svårare hos centern än hos socialdemokraterna.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I betänkandet föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs det tjugosjätte lagförslaget för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga angående bidrag för TV-sändningar. (EF 16/2006-2007).

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga angående stöd för privata muséer. (EF 17/2006-2007).

   

  Svar på frågorna skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit dem.Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken til att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum är fredagen den 14 september kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.26).