Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag ”Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland”, och jag ska kort redogöra för utskottets syn på ärendet.

  Bakgrunden är att EU har inrättat två fonder för programperioden 2014-2020, fonder som åländska intressenter genom den här lagstiftningsåtgärden nu ges möjlighet att ansöka om medel ifrån.

  Den första fonden är ”Asyl-, migrations- och integrationsfonden”, en fond som framförallt riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer och som är tänkt att finansiellt stöda utvecklingen av EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik.

  För åländskt vidkommande är det troligt att det största intresset för den här formen av finansiering kan finnas hos kommunerna gällande extra stöd för flyktingmottagning, samt inom ramen för de nationella målen dels gällande vidarebosättning, dels gällande integration. Upp till 75 procents stöd kan erhållas, vilket då innebär krav på 25 procents egenfinansiering.

  Den andra fonden är ”Fonden för inre säkerhet” som handlar om de centrala målen i EU:s strategi för inre säkerhet, och som inriktar sig på åtgärder för att störa verksamhet som bedrivs av kriminella nätverk på internationell nivå, förebyggande av terrorism, gränsförvaltning med mera.

  Fonden för inre säkerhet är indelad i två finansiella instrument där det första instrumentet handlar om EU:s yttre gränser och visering och där det andra instrumentet främst handlar om polissamarbete samt förebyggande och bekämpande av brottslighet.

  För åländskt vidkommande är troligen det senare instrumentet av större vikt och intresse då det omfattar ingredienser som bland annat stöd för bekämpande av narkotika- och människohandel.

  För dessa fonder har ett nationellt program, och därtill ett genomförandeprogram, upprättats och godkänts. Landskapsregeringen har för sin del tagit del av och även omfattat innehållet med den brasklappen att all kommunikation för åländskt vidkommande ska ske på svenska.

  För att åländska intressen överhuvudtaget ska kunna tilldelas medel ur fonderna har landskapsregeringen nu föreslagit att lagtinget antar det föreliggande lagförslaget. Initialt avser landskapsregeringen att sköta handläggningen av stöden, men avsikten är att överföra uppgifterna på inrikesministeriet genom en överenskommelseförordning. 

  I behandlingen av ärendet har utskottet bekantat sig med det underliggande materialet och informationen gällande den nationella hanteringen av fonderna. Utskottet har även noterat att tyngdpunkten i lagförslagets motiveringar berör just detta. I samband därmed har utskottet uttryckt en önskan om en tydligare inriktning på lagförslagets möjliga inverkan på de åländska förhållandena.

  Herr talman! Lagförslaget ger möjlighet till tilläggsfinansiering för åländska intressenter som avser att genomföra projekt och åtgärder som nämns i programmen. Det är därför viktigt att landskapsregeringen ser till att nödvändig information ges till dessa potentiella intressenter. Med beaktande av fondernas innehåll, och aktuella problemområden på Åland, uppmuntrar utskottet därtill direkt polismyndigheten att utreda möjliga finansieringsbara samarbetsformer med fokus på narkotika- och människohandel.

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

  Ltl John Holmberg

  Herr talman! Bästa lagting, landskapsregeringens lagförslag om förvaltning av inrikesfrågor för Åland ger möjlighet till att stärka bl.a. integration och humana åtgärder vilket idag behövs mer än någonsin, men även att via samarbetsprojekt bekämpa den kriminalitet som sker via drog- och människohandel. Ålands geografiska läge och betydelse som transitcentra i färjtrafiken på Östersjön har förutom ypperliga möjligheter till goda trafiklösningar för export och import till och från Åland även en baksida i form av potentiella kriminella transporter av varierande innehåll.

  Vår polis, gränsbevakning och tull har redan idag ett gott kontaktnät internt på Åland, men även externt med bl.a. Sverige. Vi ser möjligheter i detta lagförslag att via samarbetsprojekt ytterligare ta upp kampen mot den kriminalitet som många gånger är resursstark och hänsynslös när det gäller att hitta lösningar för att utveckla sin kriminella handel.

  För den som redan sitter i ett hav av arbete kan ett projekt av EU karaktär kännas främmande med tanke på den administrativa insats som krävs. Från den liberala sidan i finans- och näringsutskottet har vi förståelse för detta, men hoppas ändå att tanken med ytterligare merarbete inte avskräcker mer än den vinst som förmodligen sker via ett projekt. Här kan säkert minister Fellman och hennes avdelning vara en inspiratör för att katalysera projekt och överbrygga eventuella farhågor kring administrativt merarbete.

  Överlag när det gäller EU finansierade projekt gör Ålands småskalighet och små strukturer att vi många gånger går miste om en hel del pengar som via diverse projekt kunde utveckla Åland. Något att tänka på i tider av kommunstruktur. Tack, herr talman.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, herr talman! Tack ledamoten för de här tankarna. Inom alla våra myndigheter finns nu möjligheter att söka fondpengar för att ytterligare kunna utveckla.

  Vad gäller polisen som ledamoten tog upp så vill jag replikera för att informera att just drogförebyggande arbete är ett av målen för Ålands polis för år 2017. Man har satt in extra insatser. Där kommer vi verkligen att skapa ett stort och starkt team som ska jobba förebyggande med den här målgruppen. Vi involverar tullen och sjöbevakningen med flera. Via sjöbevakningen har det nu kommit in en ny konstapel som gör ett oerhört fint arbete. Man ser resultat. Sedan har vi också ungdomspolisen. Att ytterligare kunna få in ett EU-projekt låter oerhört intressant.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Tack ltl Kemetter, det låter tryggt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.