För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  2        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättas mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningens 31 § 2 mom. beslutat att sända båda ärendena till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss senare.

  3        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning av marknära ozon

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.

  4        Polisernas avgångsålder

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 8 november.

  5        Ny lag om Fordonsmyndigheten

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 8 november.

  6        Offentlig upphandling

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.

  7        Förslag till budget för år 2018

  Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. Tidpunkten meddelas senare.

  Talmannen påminner om att budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast tisdagen den 14 november 2017  klockan 12.00.

  8        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 6 november.