För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 19 november 2018.

  3        Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  4        Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  5        Godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  6        Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  7        Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  8        Reform av kommunstrukturen på Åland

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  9        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  10      Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Ärendet upptas till behandling i samband med budgetbehandlingen i november 2018.

  11      Ny vallag för Åland

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

  12      Förslag till budget för år 2019

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 november 2018.

  Talmanskonferensen kommer dock att fatta beslut om tidtabellen för budgetbehandlingen nu på onsdag och först då blir det klart om budgetbehandlingen inleds den 12 eller 13 november 2018. Talmannen påminner om att tiden för inlämnande av budgetmotioner utlöper den 12 november 2018 klockan 12.00.

  13      Utvidgning av upphandling

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 19 november 2018.