Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Ärade lagting, ärade åhörare. Landskapsregeringen har på lagtingets begäran formulerat yttrande över republikens presidents framställning till bifogade avtal om investeringsskydd mellan EU och medlemsstaterna, inklusive Åland och Finland och å andra sidan den socialistiska republiken Vietnam.

  Som framgår av vårt yttrande bygger det här hela avtalet på en önskan om att skapa en institutionell helhet där det återfinns ett investeringsskydd som ska trygga frihandel etc.

  När det gäller specifikt den åländska delen så konstaterade vi att det är ett fåtal bestämmelser inom det här avtalskomplexet som berör lagtingets kompetens, men dock så pass att det förutsätter lagtingets bifall. Landskapsregeringens åsikt är att vi anser att lagtinget bör samtycka till avtalet. Vi har konstaterat att under processens gång har från finländsk sida framförts de förbehåll som Ålandsprotokoll ger - alltså den EU-rättsliga regleringen särskilt inom ramen för medlemskapet med unionen - den begränsning som följer av Ålandsprotokollet gällande fri rörlighet, fast egendom etcetera.

  "So far so good". Allting skulle ha varit jättebra. Men vi kan konstatera att den enda plumpen i protokollet är när det då i regeringsproposition från Helsingfors står att vi skulle också ha fått möjlighet att avge ett slutligt utlåtande över själva propositionen. Vi har inte kunnat spåra någon sådan begäran i våra system. I och med helheten, som jag redan redogjorde för och det faktum att vi också under processens gång för år 2019 hade möjlighet att yttra oss i frågan, så kan vi ändå säga att enligt den slutsatsen är slutresultatet gott.

  Med tanke på vikten av att den här typen av ärende också förs till landskapsregeringen vid behov, med tanke på lagtingets kommande behov av samtycke, så kommer vi naturligtvis att uppmärksamgöra utrikesministeriet om vikten av att systemen fungerar oavsett frågans större eller mindre principiella vikt. Tack talman!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.