Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (28-2020)

Republikens presidents framställning RP 8/2019-2020 (under behandling)  

Åtgärder