Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (37-2020)

Republikens presidents framställning RP 10/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder