Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (35-2020)

Republikens presidents framställning RP 13/2019-2020 (under behandling)  

Åtgärder