Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, fru talman! Ärade kolleger, jag önskar er alla en trivsam sista vecka i lagtinget för denna gång.

  Vi i lag- och kulturutskottet har handlagt frågan om huruvida lagtinget bör ge sitt bifall till den förordning som gäller ytterligare en ändring av världspostförordningens allmänna reglemente och de handlingar som kontinuerligt uppstår med anledning av världspostkonventionens existens.

  Lag- och kulturutskottet ger som förslag att lagtinget ger sitt bifall till förordningen och att det träder i kraft för Ålands del. Det handlar inte om några större revolutionerade saker, som ni har kunnat se ur betänkandet annat än att det ska framgå, i framtida varuförsändelser också avsändarens, mottagarens och innehållet i den elektroniska information som ska bifogas med varuförsändelserna. Det är ingen större sak materiellt.

  Men, fru talman, lag- och kulturutskottet ser mycket allvarligt på att vederbörande ministerium åter har försummat att respektera självstyrelselagens tydliga bestämmelser om hur och när landskapet Åland ska höras i samband med ingående av internationella överenskommelser. Därför har utskottet valt att skriva att ministeriet har brutit mot självstyrelselagen. Det här gör att landskapsregeringen på nytt måste uppmärksamma ministeriet om att det finns en skyldighet. Frågan är hur länge vi ska acceptera att det finns ministerier i Helsingfors som inte klarar av att respektera det grundläggande systemet vi har när det gäller att bevaka Ålands intressen i omvärlden. Vilka åtgärder som landskapsregeringen vidtar den här gången, lämnar utskottet öppet. Det finns all skäl att i alla fall informera den relativt nytillträdda finska regeringen, under stadsminister Rinne, om att det finns ministerier som inte respekterar självstyrelselagen.

  Fru talman, inget i sak ingenting att invända mot att förordningen träder i kraft för Ålands del. Tack.

  Talmannen

  Diskussionen avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.