Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Här kommer vi in på en fråga som initialt upplevdes som ett problem för åländskt vidkommande, i och med att landskapsregeringen ansåg att man inte kunde ge sitt bifall till förordningen. Vad det gäller att sätta i kraft den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Utskottet har från början varit inne på landskapsregeringen linje om att vi inte kan ge vårt bifall till förordningen, utgående från Ålands särskilda status. Det faktum att transportera militärt material är inte tillåtet inom den demilitariserade zonen på Åland. Konventionen är mycket tydlig i det här avseendet. Utskottet kunde dock med den inledande diskussionen konstatera att det har funnits motsvarande situationer för detta parlament att ta ställning till. Vi kunde då konstatera att vi kan hitta stöd i lagtingets hantering av den så kallade tortyrkonventionen. Vi hade alltså en färdig vägkarta för hur man ska göra. Den minnesgoda kommer ihåg att när vi brottades med den frågan för några år sedan, kopplades självstyrelsepolitiska nämnden in i processen. Där var slutsatsen att om det inte entydigt kan slås fast att den här typen av avtal har varit till lagtinget för behandling, till de delar de faller inom självstyrelsebehörighetsområden, kan inte heller lagtinget senare ge sitt bifall till det som följer av den process som uppstår till följd av internationella konventionen. Därför går lag- och kulturutskottet på landskapsregeringen linje, men dock med en lite annorlunda motivering. Vi konstaterade helt enkelt att förutsättningar saknas för detta parlament att ge sitt bifall till förordningen. Tack.

  Talmannen

  Diskussionen avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.