Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Nina Fellman

  Fru talman! Bästa lagting, landskapsregeringen har på lagtingets begäran avgett ett yttrande om regeringens proposition om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada.

  Landskapsregeringen har tidigare, i maj 2014, lämnat utlåtande om det här avtalet då man förutsatte att Ålands demilitarisering och neutralisering skulle beaktas. Utrikesministeriet konstaterade då att landskapets synpunkter skulle beaktas.

  I augusti det här året lämnade landskapsregering ett formellt utlåtande till utrikesministeriet. Där konstaterades att det här är ett så kallat blandavtal som inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

  Landskapsregeringen ser alltså inga hinder för att lagtinget lämnar sitt bifall till det här avtalet.

  Ytterligare kan man konstatera att det här partnerskapsavtalet har förhandlats samtidigt som man förhandlar om det så kallade CETA-avtalet, om ekonomi och handel, och att de är tänkta att i en framtid utgöra en institutionell helhet. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.