För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 20 mars 2000 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Wickström-Johansson).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet för tiden 20.3-22.3 anhåller ltl Wickström-Johansson på grund av sjukdom. Beviljas.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 5/1999-2000 om ny polislandskapslagstiftning.  (FR nr 1/1999-2000).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta detsamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig. Slutligen förelägges motiveringarna för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

  .

  Förelägges förslaget till landskapslag om polislag för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägges förslaget till landskapslag om upphävande av 34 § landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.  Lagförslagets tredje behandling är avslutad. .

   

  Förelägges förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om behandling av berusade för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägges förslaget till landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar för antagande i tredje behandling. Lagtinget har  i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägges förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister för antagande i tredje behandling. Lagtinget har  i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Förelägges motiveringen för enda behandling. Diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Motiveringens enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för första behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 6/1999-2000 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet. (RP nr 5/1999-2000).

   

  Först tillåtes allmän diskussion och efter avslutad diskussion kan enligt 54 § 2 mom. LO förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Väckes inte sådant förslag eller vinner det inte understöda av tillräckligt många ledamöter förklaras första behandlingen avslutad utan att annat beslut fattas. Diskussion.

   

   

  Ltl Erland:

  Herr talman!

  Det finns ingen anledning för mig att presentera lagutskottets arbete i denna fråga. Det är mer eller mindre rutinmässigt. Däremot tänkte jag upplysa särskilt landskapsstyrelsen om att den här framställningen motiverar en punkt på liberalernas svarta lista, som vi numera gör upp för landskapsstyrelsen, dvs. landskapsstyrelsen Nordlund/Salméns brist på åtgärder i olika frågor. Det här exemplet kanske är av marginell betydelse på svarta listan, men jag vill ändå här nämna det faktum att överenskommelsen inte har gjorts i en svenskspråkig version med samma giltighet som för andra språk och det är någonting som vi förväntar oss att landskapsstyrelsen ser till att ändras. Det finns anledning att vända sig till utrikesministeriet och regeringen i denna fråga liksom i andra frågor när det gäller myndighetsspråket i handlingar som kommer till lagtinget. Det är klart att vi har rätt att kräva en svensk översättning i denna typ av överenskommelser, men det bör inte i detta skede vara en förutsättning för att vi skall godkänna överenskommelsen. Men på den lista som så småningom kommer att publiceras finns den här punkten med på Nordlund/Salméns svarta lista.

   

  TALMANNEN:  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Förslag om remiss till stora utskottet väcks inte. Ärendets första behandling är avslutad.

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens meddelande om landskapet Ålands positioner inför Europeiska Unionens regeringskonferens. (M nr 2/1999-2000).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling i lagtinget den 27 mars.

   

   

  Finansutskottets redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 1999.

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling i lagtinget den 22 mars.

   

   

  Ltl Olof Erlands enkla fråga om sammansättningen av Ålands högskoledelegation. (EF nr 3/1999-2000).

   

  Svar på frågan skall anges inom tio dagar efter det att landskapsstyrelsen har mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och orsaken till att svar inte ges.

   

   

  Ltl Anne-Helena Sjöbloms  m.fl. hemställningsmotion om att caféverksamheten på landskapets färjor befrias från hyra. (HM nr 1/1999-2000).

   

  Ltl Fredrik Lindqvists hemställningsmotion angående avtal om grön el för landskapets fastigheter. (HM nr 2/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ekonomiskt stöd till de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem. (HM nr 3/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett textilkonstverk till lagtingets plenisal. (HM nr 4/1999-2000).

   

  Ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. hemställningsmotion om att barnbidraget utvidgas att omfatta ungdomar som fyllt 17 år. (HM nr 5/1999-2000).

   

  Ltl Hasse Svenssons m.fl. hemställningsmotion om en aktivitets- och servicecentral för kulturorganisationer. (HM nr 6/1999-2000).

   

  Ltl Sune Mattssons m.fl. hemställningsmotion angående upplysning om det åländska avfallshanterings- och återvinningssystemet. (HM nr 7/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om att landskapets sysselsättningsstöd skall kunna utbetalas tillsvidare. (HM nr 8/1999-2000).

   

  Ltl Jan-Erik Mattssons m.fl. hemställningsmotion om viltvårdspremier för mårdhund och vildmink. (HM nr 9/1999-2000).

   

   Ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion om förhandlingar med Air Botnia om flygtrafikens tillförlitlighet. (HM nr 10/1999-2000).

   

  Ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion om kostnadsbefrielse inom färj- och busstrafiken. (HM nr 11/1999-2000).

   

  Ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion om hälsovårdarberedskapen i skärgården. (HM nr 12/1999-2000).

   

  Ltl Lasse Wiklöfs m.fl. hemställningsmotion om befrielse från kommunalskatt för biodling. (HM nr 13/1999-2000).

   

  Ltl Anders Englunds m.fl. hemställningsmotion om ersättning till mark- och vattenägare för olägenheter till följd av fartygstrafik. (HM nr 14/1999-2000).

   

  Ltl Anders Englunds m.fl. hemställningsmotion om åtgärder för att rädda butikerna på landsbygden och i skärgården. (HM nr 15/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion angående en utredning om mobbing och utbrändhet inom arbetslivet. (HM nr 16/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om ett ungdomspolitiskt program. (HM nr 17/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om bildande av ett bolag för att förvalta av landskapet ägda fastigheter. (HM nr 18/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om begränsning av elevantalet i grundskolans basgrupper. (HM nr 19/1999-2000).

   

  Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion om stöd till fonder för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. (HM nr 20/1999-2000).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. hemställningsmotion om åtgärder för att landskapsfinansierat byggande skall vara ekologiskt hållbart samt använda byggnadsmaterial och -metoder som minimerar risker för hälsa och miljö. (HM nr 21/1999-2000).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. hemställningsmotion om adressvägvisare i glesbygden. (HM nr 22/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en utredning av förundervisningen i landskapet. (HM nr 23/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en utvärdering av åldersintegrerad undervisning. (HM nr 24/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om anpassning av landskapsägd jordbruksmark till ekologisk odling. (HM nr 25/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om användningen av Länsmansgården i Godby. (HM nr 26/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om ett kulturpolitiskt program avseende kulturarv och kulturmiljö. (HM nr 27/1999-2000).

   

  Ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion om en arbetsgrupp för att motverka att det öppna  natur- och kulturlandskapet försvinner. (HM nr 28/1999-2000).

   

  Ltl Leo Sjöstrands m.fl. hemställningsmotion om att slopa biljettavgifterna på fordon på landskapets färjor. (HM nr 29/1999-2000).

   

  Ltl Leo Sjöstrands m.fl. hemställningsmotion om en översyn av kommunallagen. (HM nr 30/1999-2000).

   

  Ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion om ett kostnadsutjämningsstöd. (HM nr 31/1999-2000).

   

  Ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion angående en vitbok om vårjakten. (HM nr 32/1999-2000).

   

  Ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion angående  en utredning om att göra arkivhandlingar och dokument tillgängliga via Internet. (HM nr 33/1999-2000).

   

  Ltl Ritva Sarin Grufbergs hemställningsmotion om stöd för utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn. (HM nr 34/1999-2000).

   

  Ltl Ritva Sarin Grufbergs m.fl. hemställningsmotion om att flytta den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus till centralsjukhusets närhet. (HM nr 35/1999-2000).

   

  Ltl Ritva Sarin Grufbergs hemställningsmotion om försäljning av  landskapets  område på Svinö till Mariehamns stad. (HM nr 36/1999-2000).

   

  Det har till lagtingsledamöterna utdelats en lista när hemställningsmotionerna tas upp för remiss, en lista som har omfattats av talmanskonferensen.

   

  Lagtingets nästa plenum är den 22 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.21).