Remissdebatt

Konsumentsäkerhet LF 6/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Herr talman! Bästa lagting, landskapsregeringen överlämnar till lagtinget en ändring av lagen om konsumentsäkerhet med anledning av att den blankettlag, som idag gäller på Åland, genomgår i riket en förändring med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet.

  Förändringen föranleds särskilt av det faktum att tillsynsuppgifterna ändrar på rikssidan så att till tillsynsuppgifterna gällande konsumentsäkerhetslagen centraliseras och överförs från kommuner och regionalförvaltningsverket till TUKES som är den finska förkortningen, Säkerhets- och kemikalieverket.

  Skulle inte vi på Åland ändra vår blankettlag i den här riktningen så skulle dessa tillsynsuppgifter, som idag åligger ÅMHM, med automatik överföras till landskapsregeringen. Om dessa förvaltningsuppgifter ska skötas i praktiken så är det bäst att vi ändrar lagen så att de förvaltningsuppgifter som i riket ankommer på regionförvaltningsverket och kommunerna på Åland att de uppgifterna nu också sköts av ÅMHM. Det var i huvudsak den förändring som lagen föranleder.

  En annan aspekt är att anmälningsplikten gällande vissa tillsynsuppgifter slopas. Eftersom landskapsregeringen inte ser något skäl att kvarhålla nuvarande system på Åland så är vi också beredda att följa med i den här förenklingen. Det innebär att säkerheten är alltid verksamhetsutövarens ansvar och att tillgodo se att olika typer av verksamheter är trygga för konsumenterna. Det bygger mer på egenkontroll snarare än ÅMHMs direkta inspektioner av enskilda objekt.

  Det här betyder att vissa uppgifter som idag sköts av ÅMHM kommer att överföras, bl.a. slopande av anmälningsplikten. Det medför också att det blir en viss minskning av inkomsterna, cirka 6 000 euro, till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

  Landskapsregeringen föreslår med anledning av det här ärendet att man utvecklar en överenskommelseförordning med riket när det gäller tillsynen av konsumtionsvaror eftersom det gäller specialkompetenser som inte har betydelse för den åländska självstyrelsen. De uppgifterna kan mycket väl skötas av statliga myndigheter eftersom behörigheten på det här området är delad mellan Åland och riket på ett sätt som inte är alldeles enkel att hålla i åtanke. Tack, herr talman.

  Ltl Torsten Sundblom

  Talman! Konsekvenserna av ändringarna som ingår i det här lagförslaget är helt i linje med vad som skrivs i regeringsprogrammet ”en enklare vardag för företag”.

  Om jag förstår saken rätt så fokuserar lagförslaget på övervakning av aktörers egenkontroll, riskhantering och säkerhetsledningssystem samt olika metoder för styrning istället för att vara inriktat på inspektionen av enskilda objekt.

  Jag tror att detta är bra för verksamhetsutövarna. Tillsynen ska i regel bli avgiftsfri medan avgifter kan tas ut för så kallade efterkontroller och det kommer att förbättra för verksamhetsutövarna. För dem som sköter sig och har ordning och reda i sin verksamhet så tror jag det här kommer att fungera som en morot att sköta sig.

  Jag köper resonemanget när det gäller behovet av överenskommelseförordning. Resonemanget är helt rätt angående att säkerställa för ÅMHM att de fortsättningsvis kan få stöd i sitt arbete från rikets expertmyndighet, Säkerhets- och kemikalieverket.

  I en liten förvaltning som vi har på Åland så kan man inte alla gånger bygga upp en expertkännedom och kunskap på alla små områden och därför är det bra med en överenskommelseförordning. Det kan vara ett fullgott alternativ.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag stöder i mångt och mycket det som helt Torsten Sundblom sade.

  Min frågeställning är mer av självstyrelsepolitisk karaktär. I framställningen står det att läsa; ”vi överför förvaltningsuppgifterna till Säkerhets- och kemikalieverket”. Det är substantiellt troligen helt korrekt att göra med tanke på den expertkunskap som finns. Men självstyrelsepolitiskt skulle jag gärna vilja veta hur ni har diskuterat i liberalerna.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack, herr talman! Stort tack till ltl Sundblom och till vicelantrådet Gunell. Det här är exakt ett skolexempel på något som näringslivet har efterfrågat. Man går från en tillsynsplikt och istället satsar mera på en egenkontroll. Man kan bläddra i tidningarna före valet och titta vad näringslivet efterfrågade och det här var en av många saker, men nu en sak avbockad.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.