Första behandling

Konsumentsäkerhet LF 6/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Även i detta ärende tillåts diskussion före detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat förslaget till ändringar av konsumentsäkerhetslagen. De nu föreslagna ändringarna innebär att de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagstiftningen om konsumentsäkerhet, leksakers säkerhet samt marknadskontrollen av vissa produkter i riket, som ankommer på statens myndigheter på Åland, ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

  Det här lagförslaget är helt i enlighet med regeringsprogrammet om att förenkla för näringsidkare och minska ÅMHMs arbete vad beträffar tillsynsuppgifter samt också att minska företagskostnader för tillsynen. Det här är bra anser utskottet.

  Utskottet har också erfarit att det pågår ett dereguleringsprojekt i riket, det är igångsatt. Det här arbetet följs noggrant med av landskapsregeringen, vilket utskottet också välkomnar och ser fram emot fler lagförslag som underlättar för företagares vardag utan att för den skull ge avkall på säkerheten för människor och djur eller att minska skyddet för miljön.

  Utskottet föreslår att lagförslaget om konsumetsäkerhet antas oförändrat.

  Ltl John Holmberg

  Herr talman, kära lagtingsledamöter, i min korta politiska karriär så är det här det här bland det roligaste som jag har varit med om hittills. Det kanske inte säger så mycket, men det här är precis i rätt riktning.

  Lagförslaget om konsumentsäkerhet signalerar framtidstro. I en vardagsbyråkrati som färgats allt mer grå och tung för våra åländska företag visar lagförslaget att avbyråkratisering inte bara var tomma ord.

  Det här lagförslaget är ett stort steg i rätt riktning och kommer att minska bördan i den tunga ryggsäck som speciellt småföretagare släpar på dagligen. Det har länge kommit synpunkter från det åländska näringslivet att den växande byråkratin börjar bli så betungande att den påverkar utveckling och drift av speciellt småföretag negativt.

  Herr talman! Tillsynsförfarandet är avsett att genomgå en liknande förändring som planeras i riket, så att tillsynen fokuserar på övervakning av aktörernas egenkontroll, riskhantering och säkerhetsledningssystem samt olika metoder för styrning istället för att vara inriktad på inspektioner av enskilda objekt.

  Det är exakt så här det ska fungera. Skötsamma företag får en lättare vardag förknippad med lägre kostnader, mindre skötsamma företag får betala extra för efterkontroller.

  Det här skapar bättre konkurrenskraft och är dessutom positivt för myndigheten som kan lägga större fokus på problemområden. En mycket bra och nödvändig prioritering i dagens tuffa ekonomiska verklighet. Det är vår i luften.  Tack, herr talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.