Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Wille Valve

  Talman! Landskapsregeringen vill vördsamt föreslå att lagtinget antar en enkel blankettlag som möjliggör att föreningar och andra organisatör av frivilligt uppdrag på Åland, efter samtycke, kan få straffregisterutdrag från rättsegistercentralen före organisatöreren tilldelar den frivilliga uppdrag där denne kommer i personlig kontakt med minderåriga.

  Landskapsregeringen bedömer detta som är en viktig proportionell åtgärd för att säkra att alla åländska barn har rätt till en lika riskfri fritid som på andra sidan Skiftet.

  Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten och framförallt befrämja den personliga säkerheten för personer under 18 år.

  Lagen skulle komplettera den landskapslag som har varit i kraft under 2004 också vad gäller kontroll av brottslig bakgrund då en person i ett anställningsförhållande kommer i personlig kontakt med barn.

  Ur förarbetena till landskapslagen framgår att avsikten var att det i landskapet införs ett kontrollförfarande som motsvarar förfarandena i Finland och i Sverige (FR 17/2002–2003). Denna kompletterande landskapslag som nu gäller frivillig verksamheten behövs för att också åländska organisatörer ska kunna få ut straffregisterutdrag före dem ger den frivillige uppdrag med ansvar för barn.

  Landskapslagen behövs också för att landskapet ska uppfylla sina förpliktelser enligt ett EU-direktiv från 2011, vilket jag välkomnar att utskottet fördjupar sig i.

  Talman! Jag tror att denna åtgärd rent politiskt är något som många är överens om. Det intressanta i detta lagförslag är kanske inte politiken denna gång, snarare behörighetsgränsen. Min hovsamma uppmaning till social- och miljöutskottet skulle vara att särskilt fördjupa sig i den aspekten och hur den kan påverka eventuella framtida lagförslag som går i samma riktning för funktionshindrade eller för den äldre delen av befolkningen.

  Tack för ordet.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag vill bara från centerns sida uttrycka vårt starka stöd för att den här lagstiftningen nu äntligen kommer på plats.

  Den som har följt med i dagspressen och media så vet att inte är vi på något sätt befriade från pedofiler och annat fultyg här på Åland heller. Det är bra att lagen kommer och vi får bara hoppas att den fungerar smidigt också i praktiken.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.