Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsrevisionens berättelse nr 2 2015-2016 gällande landskapsrevisionens verksamhetsberättelse. Utskottet har ingenting att anföra gällande innehållet i landskapsrevisionens verksamhetsberättelse.

  I utskottet diskuterades förutom själva berättelsen även tidpunkten för hanteringen av landskapsrevisionens olika rapporter och önskar om möjligt i fortsättningen en samordnad hantering av dessa rapporter.

  Landskapsrevisionens rapport över effektivitetsrevisionen, som det stadgas om i landskapslag om landskapsrevisionen § 7, ska delges landskapsregeringen senast inom februari månad varje år, varefter landskapsregeringen har tre månader på sig att till lagtinget meddela vilka åtgärder som har vidtagits eller som man avser att vidta med anledning av landskapsrevisionens iakttagelser, dvs. i praktiken senast inom maj månad varje år.

  Härtill ska landskapsrevisionen lämna en revisionsberättelse med resultaten av den årliga revisionen inom en månad efter att landskapsregeringen har fastställt årsredovisningen. Eftersom landskapsregeringen i fortsättningen, utgående ifrån föregående ärende jag presenterade, kommer att fastställa årsredovisningen senast inom mars månad har alltså landskapsrevisionen tid på sig till slutet av april månad för att lämna sin revisionsberättelse.

  I § 7 stadgas även att landskapsrevisionen före utgången av september månad ska lämna en berättelse över sin verksamhet till lagtinget. Det är alltså den berättelsen vi nu har hanterat i utskottet.

  För att få ett samlat grepp om landskapsrevisionens verksamhet och iakttagelser har utskottet sett det som en fördel om samtliga dessa rapporter kunde behandlas samtidigt i fortsättningen. Det finns fru talman inga lagliga hinder för detta, utan det handlar troligen enbart om rutinförändringar.

  Fru talman, finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2015 för kännedom.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

  Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd!

  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.