Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland

Landskapsregeringens meddelande M 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Konstaterades att talmannen i enlighet med 27 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland (2011:97) på initiativ av lantrådet den 12 oktober 2022 beviljat minister Alfons Röblom avsked.
Enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland överlämnar landskapsregeringen därför ett meddelande om ändring av regeringsprogrammet till lagtinget då sammansättningen i lanskapsregeringen ändrats.
Den nuvarande fördelningen av ansvarsområdena för landskapsregeringens ministrar, inklusive ersättarna, kvarstår fram till det att lagtinget i enlighet med 25 § 2 mom. lagtingsordningen för Åland behandlat meddelandet. Detta innebär i första hand att minister Christian Wikström och i andra hand vicelantrådet Harry Jansson innehar tidigare minister Röbloms ansvarsområden fram till det att meddelandet är behandlat. Landskapsregeringen anser att lagtinget bör sammankallas så snabbt som möjligt för att behandla meddelandet

Åtgärder