Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion.

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Vi hade ju en intressant detaljbehandling av de här lagförslagen i det förra plenumet. Tyvärr så fick vi inte gehör för vår linje att vi skulle slopa uppbördsförfarandet helt och hållet och finansiera Ålands Radio och TV över budgeten och istället slå fast ett belopp per ålänning, som enligt lag skulle tillfalla Ålands Radio och TV, och endast kunna ändras av en kvalificerad majoritet i Ålands lagting. Det hade på ett enkelt sätt kunna trygga finansieringen för Ålands Radio och TV men utan att skapa den här byråkratin som vi nu lägger på med ytterligare en skatt i form av en avgift eller skatt beroende på hur man ser på den.

  Detta kostar dels en del att driva in men slår också på ett märkligt sätt i förhållande till dagens system mot ålänningarna där rederierna befrias från en stor del av tidigare betalningsbördan och den läggs istället över på vanliga åländska skattebetalare.

  Mot den bakgrunden har vi nu har att ta ställning till det ursprungliga förslaget med de mindre korrigeringar som har gjorts i utskottet.

  Vi från Ålands Framtid kan inte omfatta detta utan vi föreslår att lagförslaget ska förkastas. Vi tycker inte att den modell som ligger för antagande är tillräckligt väl genomarbetad och motiverad med det tanke på den extra byråkrati som skapas med det här systemet och de ekonomiska som det medför.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om medieavgift för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.

  Ltl Brage Eklund

  Fru talman! Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons förslag om förkastande röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen avstår. Jag ber nej-rösterna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har alltså omfattat utskottets betänkande.

  Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslag om radio- och televisionsverksamhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.