Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Som framgår av lag- och kulturutskottets betänkande så har vi valt att sambehandla de två lagförslagen som handlar explosiva varor, explosiv utrustning i allmänhet.

  Även här kan vi konstatera att det är frågan om EU-direktiv i botten. Man må tycka att det här är mycket byråkrati. Utskottet har naturligtvis noterat den allvarsamma tonen som finns i lagpaket. Det finns en önskan om att i möjligaste mån hålla reda på explosiva varor för att se till att de inte hamnar i fel händer. Återigen, är det terrorhotet som är aktuellt även i det här fallet.

  De här två olika lagarna berör olika saker. Jag kanske inte behöver gå in så mycket på detaljerna.

  Utskottet har noterat att landskapsregeringen skriver att det här inte borde förorsaka branschen, entreprenörer, importörer etc. alltför mycket omak. Utskottet har kunnat konstatera att det kan leda till att bl.a. importörer får en kostnadspost att hantera här eftersom det finns ett grundläggande krav på att via datasystem kunna spåra exklusiva varor, utrustning etc. och hur de hanteras framöver. Vår förhoppning är och vi skriver att landskapsregeringen ska medverka till att kostnadsutökningen för de berörda blir så skälig som möjlig. Vi kan bara hoppas att det inom branschen kommer att finnas datasystem som gör att man t.o.m. kan använda en annan databas än en egen för att hålla reda på i vilken mån ens explosiva föremål förs vidare till andra händer. Vi hoppas att landskapsregeringen kommer att följa med det här.

  Som framgår av betänkandet så kommer det ytterligare lagstiftning, så kallad horisontella lagar som också kompletterar det här. Vi delar uppfattningen om att de här lagarna som är aktuella nu träder ikraft först när paketet som sådant är på bordet och träder i kraft till den delen på Åland.

  Bästa kollegor, även här blir det en lagkontrollfråga där ordet standardisering än en gång kan ställa till det för oss som lagstiftare. Jag tror att vi denna gång dock kan ha goda förhoppningar om att lagstiftningen och dess karaktär är så specifik så att man med goda skäl, som landskapsregeringen har, kan hävda att det här är till övervägande del frågan om åländsk lagstiftning och ingenting som kontrollorganen har problem med. Jag hoppas att lagtinget som helhet är medvetna om risken att här kan vi få ett problem att hantera beroende på hur lagkontrollen utfaller.

  Utskottet delar landskapsregeringens bedömningar. Vi tror att det är bra att vi också får gråzonen inom självstyrelsesystemet prövat. Från lag- och kulturutskottet tillstyrker vi att lagförslagen i sin helhet antas i föreliggande form.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.