Remissdebatt

Ny blankettlag om utsäde LF 10/2020-2021

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


  • Tack, fru talman! Det här är ett lagförslag som har oerhört stor politisk tyngd och jag ser fram emot en intressant debatt. Det är alltså en blankettlag om utsäde och ska vi vara ärliga så är det mestadels teknisk natur. Det är ju så att på Åland så gäller för närvarande landskapslagen från 2001, den är alltså snart 20 år gammal, om tillämpning i landskapet Åland, om lagen om handel med utsäde. Det handlar om blankettlag, i Finland infördes en ny utsädesslag den 1 juli förra året. Syftet med den lagstiftningen från rikets sida var att kunna säkerställa och främja en högklassig utsädesproduktion lämplig för nordiska förhållanden och att uppdatera den lagstiftning med hänsyn till Europa parlamentet och rådets förordning som också då är direkt tillämplig även på Åland, den så kallade växtskyddsförordningen. Landskapsregeringen föreslår alltså en ny blankettlag ska antas för att ersätta den tidigare på samma område. Bedömningen som vi gör är att det fortsättningsvis är det mest ändamålsenliga att utnyttja landskapets lagstiftningsbehörighet på ett sådant sätt, att rikets nya utsädesslag görs tillämplig på Åland. För landskapets del så får det här förslaget väldigt få konsekvenser. Idag sköts tillsynen enligt gällande lag av tjänstemän vid landskapsregeringen och det kommer de också fortsätta att göra. Om det här lagförslaget antas så kommer det finnas också ett behov av en överenskommelseförordning för att ge vissa uppdrag till finska myndigheter. Det handlar exempelvis om testning och godkännande av vissa sorters utsäde och om godkännande av laboratorier. I praktiken så betyder den här lagen inte några stora förändringar för verksamhetsutövarna på Åland, utan den är mestadels av teknisk natur och en uppdatering på en snart 20 år gammal lag. Med det så önskar landskapsregeringen att föreslå att den här blankettlagen om handel med utsäde upphävs och ersätts av en ny blankettlag. Detta efter att lagstiftningen i riket reviderats, som sagt på grund av nya EU direktiv.


  • Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag vill ge beröm, för flera saker. Jag vill ge beröm för att landskapsregeringen minskar byråkratin. Det behövs ingen tillsynsplan. Man anser det också onödigt med påföljdsavgift. Det är precis i den riktningen vi ska gå, bra där. Det är bra att man fortsätter med blankettlagstiftningen trots att man kommer att behöva ge uppdrag till vissa finska myndigheter. Jag tror att i och med det här är det också slutdiskuterat om blankettlags problematiken. Det är vägen framåt för Åland. Tack minister Karlström.


  • Tack, talman! Jag mottager den tacksamheten och håller helt med. Jag tycker att det här är ingen självstyrelsepolitisk stor fråga, utan vi skall lägga kraft och engagemang på många andra stora viktiga frågor för att utveckla självstyrelsen för ålänningarna till gagn. Med det hoppas jag att den här lagen snart kan träda i kraft.


  • Diskussionen är avslutad.Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.