För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 8 september 2014.

  5        Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna

  6        Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika

  Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

  Talmannen har beslutat sända nämnda ärenden till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  7        Godkännande av en reviderad bilaga till ett protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening av fartyg

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014.

  8        Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken Vietnam

  Talmannen har beslutat att i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. sända också detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  9        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ett tilläggsprotokoll till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014.

  10      Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3 september 2014.

  11      Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt

  Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 10 september 2014.

  12      Granskning av landskapets pensionssystem

  En granskningsrapport ska enligt 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen lämnas till lagtinget som delger landskapsregeringen den. Enligt samma lags 8 § 2 mom. ska landskapsregeringen inom tre månader från delgivningen meddela lagtinget vilka åtgärder som vidtagits eller som landskapsregeringen avser vidta med anledning av rapporten. Rapporten delgavs landskapsregeringen 29.08.2014.

  13      Landskapsregeringens berättelse för 2013

  Ärendet upptas till behandling vid plenum ett senare plenum, sannolikt måndagen den 8 september 2014.