Tredje behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs först förslaget till Ordningslag för landskapet Åland för antagande i tredje behandling i enlighet med den lydelse den fick i lagtingets andra behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet i strafflagen för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att förslaget till Landskapslag om upphävande av 11 § kommunallagen för landskapet Åland måtte förkastas. Lagförslaget föreläggs därför för förkastande. Begäres ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i tredje behandling förkastat lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

  Föreläggs förslaget till Landskapslag om upphävande av landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget Landskapslag om upphävande av landskapslag om eggvapen till för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 36 § vägtrafiklagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.