Andra behandling

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

  • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Därefter föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Slutligen föreläggs betänkandets kläm för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.

    Föreläggs förslaget till Y R K E S H Ö G S K O L E L A G för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 30 § landskapslagen om hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

    Betänkandets kläm föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt klämmen. Ärendet är slutbehandlat.