Första behandling

Polisernas avgångsålder LF 1/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslagen i betänkandet. Förslag om att lagförslagen ska förkastas i sin helhet läggs i samband med ärendets andra behandling.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Talman! Föreliggande lagförslag är, som allmänt känt, berättigat i ljuset av de allmänna pensionsreformer som har gjorts också på åländskt botten under senare år. Man har förändrat personalens möjligheter att gå i pension.

  Centergruppen har under behandlingen av förslaget om polisens avgångsåldrar, vid upprepade tillfällen, jämfört poliskåren med de övriga yrkesverksamma i landskapet Ålands tjänst.

  För att göra en lång historia så har vi kommit till den analysen att de som är anställda vid Ålands polismyndighet är, på grund av arbetets karaktär, befogade att behålla nuvarande system.

  Från centergruppens sida har vi kommit fram till att i händelse av att vi inte får gehör för den reservation som vi anfört i lag- och kulturutskottet så kommer också centern att rösta för ett förkastande helt och hållet av lagförslaget.

  Vi har noga tittat på de bevekelsegrunder som finns för ett sådant agerande från centerns sida. Vi finner att bl.a. att de argument, som Ålands polisförening och andra fackliga intresseorganisation har fört fram, förefaller mycket goda om man ser på resultatet av den föreslagna åtgärden vad gäller möjligheten att uppnå de uppställda besparingsmålen med mera.

  Vi ser en problematik också med att vi får, i händelse av att reformen genomdrevs, en överstor betoning av tjänster av internpolis karaktär. Det är ju trots allt ute på gator och torg och i bygderna som vi behöver ha en aktiv poliskår.

  Vi analyserar det totalt som så att det här är en reform som vi inte kan godkänna.

  Vi hoppas att vi skulle kunna enas om att den reservation som har förelagts lag- och kulturutskottets betänkande av mig personligen, ltl Bert Häggblom och ltl Brage Eklund skulle kunna bli lagtingets beslut. Tack, talman.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Trots mina dåliga röstresurser så ska jag försöka argumentera lite hur Ålands Framtid har tagit ställning till det här.

  Som ltl Harry Jansson sade så stöder vi reservationen. Om den inte får stöd ett majoritetsstöd så stöder vi ett förkastande av hela dagen.

  Ålands Framtids ställningstagande bygger mycket på ingångslönerna för poliserna och den pension som man är medveten om att man kan få när man går i pension och när man uppfyller avgångsåldern. Jag tror att många ha tagit ställning till det, att gå in i polisyrket beror också på att man är berättigad en bra pension.

  Det som ytterligare har kommit fram under ärendets behandling är de inre tjänsterna och det bekymret som det kommer att bli, när man kommer upp i en viss ålder ska man gå till inre tjänst, som man kallar det. Det betyder att man egentligen inte får någon nyrekrytering på jobben i de inre tjänsterna. Det blir oftast äldre polismän och kvinnor som blir sittande på de tjänsterna. De inbesparingar som man ha försökt lyfta fram i lagförslaget, att det blir direkta inbesparingar, det har egentligen inte kommit fram vid behandlingen och i diskussionen i remissen. Det kan bli en motsatt verkan. Poliser som går till inre tjänster så då ska det oftast fyllas på i yttre tjänster. Om det då inte finns budgetanslag för att anställa nya så kommer det att bli ett glapp där, det blir tomt och det blir en brister på yttre tjänster för poliser.

  Det här är orsaker som har gjort att vi utskottet försökte komma till en kompromiss. Det fanns väl en viss vilja, men det togs tillbaka och då blev vi reservanter i minoritet, men vi förde fram det här förslaget i vår reservation till betänkandet.

  Som jag sade tidigare så är jag också beredd att förkasta hela lagförslaget. Tack.

  Talmannen

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig, paragraf för paragraf.

  Föreläggs först förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet paragraf för paragraf.

  Föreläggs § 9. Godkänd.

  Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Jag föreslår att ikraftträdelseparagrafen, av det som framgår i reservationen: ”Denna lag träder i kraft den (tomrum)

  Trots bestämmelserna i 9 § är avgångsåldern 60 år för polismän födda före 1975 som hör till underbefälet eller manskapet.

  Trots bestämmelserna i 9 § är avgångsåldern 63 år för överkommissarien och kommissarierna om personen är född före 1975.

  Polismän som avses i 2 och 3 mom. är inte skyldiga att avgå vid den avgångsålder som anges i momenten.”

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att övergångsbestämmelsen godkänns i den lydelse den har i lagtingsledamoten Bert Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson har med understöd av vtm Veronica Thörnroos föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Mikael Lindholm att biträda omröstningen.

  Den som omfattar lag- och kulturutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 15 ja-röster, 14 nej-röster och 1 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat lag- och kulturutskottets betänkande.

  Föreläggs lagens rubrik. Godkänd.

  Föreläggs lagens ingress. Godkänd.

  Lagförslagets första behandling är avslutad.

  Föreläggs L A N D S K A P S L A G om upphävande av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension paragraf för paragraf. 

  Föreläggs § 1. Godkänd.

  Föreläggs § 2. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår samma som i reservationen, § 2.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag understöder ltl Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av vtm Veronica Thörnroos, har föreslagit att § 2 godkänns i den lydelse den har i lagtingsledamoten Bert Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag, röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

  Föreläggs lagens rubrik. Godkänd.

  Föreläggs lagens ingress. Godkänd.

  Lagförslagets första behandling är avslutad.

  Ärendets första behandling är avslutad.