Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.3.2014. Godkänt.

  Enda behandling

  3        Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013

  Enligt 15 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till lagtinget.

  Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom.

  Diskussion.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Lika punktlig som tussilagon i dikena har jag nöjet att även i år stå här och på finans- och näringsutskottets vägnar redogöra för regeringens framförhandlade tjänstekollektivavtal. Utskottet får förvisso fortlöpande information om vad som sker på området, men vi nöjer oss med att sammanfatta behandlingen av dem till den tidiga vårkanten.

  Till finans- och näringsutskottets ansvarsområden hör enligt den 15 § i arbetsordningen att varje år godkänna och ge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. Detta är förvisso ett viktigt ärende men kanske mest ändå operativt och något som ska följa den budget som landskapsregeringen av detta lagting är ålagd att följa.

  Avtalsförhandlingarna berör landskapets cirka 1 800 anställda och landskapets förhandlingar med respektive fackliga organisationer, vilka framkommer i redogörelsen. De flesta av de anställda i tjänstekollektivavtalsförhållande, cirka 1 100, finns på ÅHS. Andra sköter på olika sätt den övriga dagliga driften av landskapet Åland, många av dem arbetar till exempel i våra skolor.

  Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt, vilka framkommer i redogörelsen. Det är också relativt många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kommentera något av dessa avtal. Fjolårets avtalsförhandlingar följer gängse praxis och innehåller inga andra överraskningar än normala förhöjningar i förhållande till tidigare år.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet enigt att lagtinget antecknar sig redogörelsen angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013 till kännedom.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.