Republikens presidents framställning om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning RP 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder