Resebyråverksamhet

Lagförslag LF 7/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ny lag om resebyråverksamhet eftersom den nuvarande lagen med tiden blivit föråldrad och delvis också svårtillämpad. Därför föreslås att framför allt tillämpningsområdet, villkoren för idkandet av verksamheten, ställande av säkerheter, tillsynen och straffbestämmelserna moderniseras. Det övergripande syftet med lagstiftningen är att fortsatt säkerställa att landskapslagstiftningen uppfyller kraven i de de-lar av paketresedirektivet som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet.


Åtgärder

  • 2022-01-13

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands landskapsregering

    Dokument

  • 2022-01-17

    För kännedom