Resebyråverksamhet

Lagförslag LF 7/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ny lag om resebyråverksamhet eftersom den nuvarande lagen med tiden blivit föråldrad och delvis också svårtillämpad. Därför föreslås att framför allt tillämpningsområdet, villkoren för idkandet av verksamheten, ställande av säkerheter, tillsynen och straffbestämmelserna moderniseras. Det övergripande syftet med lagstiftningen är att fortsatt säkerställa att landskapslagstiftningen uppfyller kraven i de delar av paketresedirektivet som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet.


Åtgärder