Reviderad lag om utsläppshandel

Lagförslag LF 12/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen lämnar förslag till ändringar i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel. Ändringarna föreslås med anledning av den senaste revideringen av utsläppshandelsdirektivet och EU:s förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter. Lagför-slaget bör behandlas så snabbt som möjligt då direktivets genomförandetid gick ut den 1 januari 2024. Genom denna lagstiftning inkluderas de åländska rederierna i utsläppshandelssystemet och konsekvensen av att inte implementera EU-direktivet är således att de åländska rederierna inte omfattas av utsläppsrättshandelssystemet.


Åtgärder