Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 29 april 2002 kl. 16.20.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Andersson, ltl Englund, ltl Wiklöf, ltl Lisbeth Eriksson, ltl Wickström-Johansson, ltl G-M Lindholm och ltl Salmén).

  23 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet för tiden 29.4 anhåller ltl Lisbeth Eriksson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 1:

   

  Ltl Harriet Lindemans m.fl. finansmotion angående höjning av anslaget i första tilläggsbudgeten för år 2002 under moment 46.09.59 för operan Kung Karls Jakt med 37.000 euro. (FM nr 57/2001-2002). 

   

  Föredras för remiss ärende nr 2:

   

  Ltl Harriet Lindemans m.fl. finansmotion angående sänkning av anslaget i första tilläggsbudgeten för år 2002  under moment 46.09.24 för Ålands konst- och arkitekturhistoria med 37.000 euro. (FM nr 58/2001-2002).

   

  Talmanskonferensen föreslår att båda ärendena remitteras till finansutskottet. Godkänt. Talmannen föreslår med beaktande av bestämmelserna i  74 § 1 mom. att finansmotionerna nr 57 och nr 58 behandlas i ett sammanhang eftersom de nära ansluter sig till varandra. Motionerna föredras i så fall samtidigt för remiss och gemensam diskussion om dem tillåts. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  Diskussion.

   

  Ltl Lindeman:

  Fru talman!

  Det här är två motioner som har kommit till i ganska snabb takt. Det var alldeles i slutet av förra veckan jag blev uppmärksamgjord på den situation som Alandia Festival befinner sig i. De har kommit långt i planeringen av operan Kung Karls Jakt, som var planerad att uppföras 2003. Deras bedömning är att detta är någonting som har skett i nära samarbete med landskapsstyrelsen och att man var överens om den utstakade vägen. I och med tilläggsbudgeten kunde det konstateras att det ”blidde inga pengar” för fortsättningen utgående från att det är mycket annat som kostar, någonting som har framkommit här i pressen efteråt. 

   

  Jag har lagt motionen så att finansutskottet skall ha möjlighet att höra dem som har engagerat sig så att de får ta den diskussionen. Jag förstår att det måste kännas väldigt frustrerande att ha kommit så långt i planeringen, särskilt utgående från att man har uppfattat att man har varit överens med landskapsstyrelsen om de här frågorna.

   

  I tilläggsbudgeten är det upptaget 48.000 euro och jag föreslår därför i min andra motion att de pengarna kunde tas från det anslag som är planerat för Ålands konst- och arkitekturhistoria. Det momentet skulle alltså sänkas med motsvarande summa, men det är då bara i tilläggsbudgeten. Jag är mycket väl medveten om att det inte är här i tilläggsbudgeten de stora pengarna kommer att finnas utan i så fall är det i nästa års budget. Det är svårare att gå in i den och då måste man titta på många moment och motiveringar samt också prioriteringar inom de här sektorerna. Som sagt, för mig är det speciellt viktigt att personerna som har varit engagerade och har jobbat mycket med frågorna, så långt att jag t.om. har hört sägas att det finns sådana som har aviserat att sluta sina tjänster för att börja jobba med projektet på heltid från 1 juni, att de kan få komma till tals i finansutskottet så att man får det här klargjort en gång för alla.

  Ltl Boman, replik:

  Fru talman!

  Jag skulle bara fråga: Vem är Alandia Festivals? Är det månne så att det några FS-medlemmar eftersom det engagerar ledamoten Lindeman så pass kraftigt?

   

  Ltl Svensson, replik:

  Fru talman!

  Jag frågar mig om ltl Lindeman är medveten om vilka kostnader Kung Karls Jakt kan förorsaka landskapets budget framöver.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!  

  Jag har fått åtminstone en preliminär uppskattning av det hela. På intäktssidan skulle det kosta landskapet, förutom pengarna nu i tilläggsbudgeten 37.000 euro, 160.000 euro nästa år. Det har funnits en kalkyl som var betydligt dyrare, 260.000 euro, men nu har man haft mycket diskussioner med sponsorerna, så man har höjt sponsordelen till 235.000 euro.

   

  Ltl Svensson, replik:  

  Fru talman!

  Ltl Lindeman sade att det här har kommit till väldigt hastigt, och det har jag full förståelse för, men jag undrar om ltl Lindeman är medveten om att lagtinget faktiskt har bett landskapsstyrelsen om en arkitekturhistoria i första hand.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!  

  Det är jag också medveten om och den motionen och svaret kom väldigt snabbt, den kom t.o.m. i en tilläggsbudget, så jag tycker inte att det skulle göra så mycket om man faktiskt skulle skjuta lite grann på det.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson:

  Fru talman!

  Det är riktigt att landskapsstyrelsen har diskuterat denna fråga med Alandia Festivals och det är riktigt att landskapsstyrelsen har fört den här diskussionen sedan september ifjol, då landskapsstyrelsen svarade att inga hinder finns för att uppföra projektet vid Kastelholms slott. Sedan har landskapsstyrelsen vid två olika tillfällen diskuterat frågan med Alandia Festivals där Robert Liewendahl är projektassistent och Björn Blomqvist projektledare och konstnärlig ledare. Landskapsstyrelsen har blivit mycket imponerad av projektet; det är ett mycket fint projekt, en opera skriven av Topelius med musik av  Pacius, som handlar om en händelse vid Kastelholms slott och därför har man valt Kastelholms slott som spelplats. Allt detta är bra och mycket fint genomtänkt. Kostnaderna har från början varit väldigt höga. Vid första diskussionen med landskapsstyrelsen blev budet till Alandia Festivals att det här blir för dyrt för landskapsstyrelsen, det här måste man banta ner under vidare undersökningar, så kom den andra diskussionen, som var 21 mars, då vi fick en ny budget som var ännu högre som handlade om 260.000 euro för landskapsstyrelsen år 2003 och 37.000 euro det här året. Med beaktande av de andra stora kulturevenemangen under nästa år, där Pommern-firandet tar en väldigt stor del av pengarna, så måste landskapsstyrelsen välja på det sätt som man gjorde. Om vi hör att det finns andra summor som nämns är det kanske så att diskussionen pågår, och det har inte jag någonting att säga om.

   

  Jag vill ytterligare säga att kulturdelegationen för Åland har givit projektet 3.000 euro som en förstudie för projektet, inte som ett startat projekt, så vi har aldrig givit några löften, men det som är sant är att landskapsstyrelsen har varit väldigt förtjust i idén; det har varit ett fint upplägg och man kan bara berömma upplägget, men kostnaderna har visat sig bli för stora för landskapets budget, som vi nu ser det.

   

  Ltl Boman, replik:

  Fru talman!

  Alla talar om att det skall bli väldigt dyrt och jag skulle vilja fråga landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson vad är totalsumman? Man pratade om att landskapet eventuellt skulle satsa 200.000 euro, vilket betyder 1,2 miljoner mark. När man hänvisar till privata sponsorer vill jag säga att i slutändan brukar de försvinna. Jag har suttit med i den här salen och fick höra talas om att Katrina skulle kosta ungefär samma, 1,2 miljoner mark, men det gick åt 5 miljoner mark av skattebetalarnas pengar innan vi var färdiga. Är det månne fråga om ett likadant projekt?

   

  Landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  Totalbudgeten är på 840.000 euro.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!  

  Jag har själv haft att göra med dessa kulturengagerade personer och det är både intressant och givande, många gånger t.o.m. svårt, vill jag påstå. Det är möjligt att det är som landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson säger, att det inte har lovats någonting från landskapsstyrelsen, fast de engagerade har upplevt att det har lovats någonting. Jag kan inte svara på det, men man ger olika signaler. En upplever och en säger att man inte har gjort det. Jag tycker därför att det är värdefullt om finansutskottet får höra de personer som har varit mest engagerade i projektet och jobbat med det, framför allt Robert Liewendahl och Björn Blomqvist som jag tänker på.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  Jag tycker också att det är bra att finansutskottet får den information som landskapsstyrelsen har erhållit. Det är helt i sin ordning.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Vicelantrådet Erland:

  Fru talman!

  Det är ingen tvekan om att alla ledamöter i landskapsstyrelsen har tyckt att det här var ett väldigt intressant projekt, en bra idé, väl genomarbetat och en bra uppläggning, men jag har inte för min del varit med om något löfte, utan det är som landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson säger att vi tyckte att projektet var från början på en hög kostnadsnivå och ville få ner det. Jag utgår från att finansutskottet får samma information som vi har fått. Våra budgetprioriteringar har lett till att det finns ett väldigt stort tryck på kulturbudgeten. Det är Rödhamn-operan, det är Kung Karl, Bomarsund, Pommern, Katrina osv. Vi är tvungna att göra prioriteringar. Det är prioriteringar som lagtinget sedan skall göra i budgeten.

   

  Jag begärde ordet, fru talman, därför att motionerna, som jag ser det, inte egentligen leda till så mycket annat än att finansutskottet hör de sakkunniga för projektet. Om man skall budgetera projektmedel som det föreslås, 37.000 euro, anser jag att det är fel gentemot Åland Festivals, det är fel att göra på det sättet därför att det måste kopplas till ett lagtingsbeslut som säger att man kommer att stöda hela projektet och vår utgångspunkt har varit 260.000 euro för ett 840.000 euros projekt. Jag tycker inte att man skall godkänna motionerna i finansutskottet men att man i det här skedet går in och gör en prioritering för nästa års budget. Det tycker jag också skulle vara att binda landskapsstyrelsen. Jag anser alltså att motionerna borde ha formulerats på ett annat sätt, om inte avsikten var precis det som ltl Lindeman säger, att det är bra för finansutskottet att ta reda på hur projektet ligger til. Men om man faktiskt vill satsa på projektet så anser jag att det skall vara en prioritering i ordinarie budget för nästa år eller att lagtinget uttryckligen säger att det här projektet skall man satsa på och då tycker jag att man har gått lite runt prioriteringsdiskussionen som landskapsstyrelsen ändå skall ansvara för.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!  

  Jag tror t.o.m. att jag nämnde i presentationen att 37.000 euro är bara det som är i tilläggsbudgeten. Jag är medveten om att de stora kostnaderna kommer nästa år. Jag ser det som en självklarhet att man i finansutskottet måste diskutera runt helheten och att man från finansutskottets sida, om man går in för att godkänna min motion i form av någon skrivning, måste uppmärksamgöra och klargöra för landskapsstyrelsen att det skall finnas med 160.000 euro i nästa års budget. Inte kan man bara bevilja 37.000 euro – det är att kasta pengarna i sjön, om man inte sedan har någon skrivning. Är lagtinget och finansutskottet positiva till det här tror jag nog att det går att åstadkomma en skrivning också.

   

  Vicelantrådet Erland:

  Fru talman!

  Då måste jag be om ett förtydligande. Är det ltl Lindemans avsikt att det här projektet skall prioriteras nästa år och att man då skall avdela 260.000 euro för det i samband med att man beslutar om tilläggsbudgeten eller är avsikten enbart att finansutskottet skall orientera sig i frågan. Beviljar man projektmedel utan någonting gör man precis det som antyds i motionen, att man ger ett löfte egentligen, men man ger inte pengar. Det har inte den här landskapsstyrelsen gjort, utan de som är ansvariga har haft en dialog och konstaterat att det här går inte att få in med nuvarande budgetprioriteringar.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!  

  Jag vill börja med att tala om löftet. Jag skrev faktiskt i motionen: ”Från planerarnas sida har det i närmaste setts som ett löfte”.  Jag har inte konkret sagt ett absolut löfte. Det är inte mera fråga om 260.000 utan om 160.000 euro. När det gäller frågan om jag eller FS vill prioritera detta skulle jag säga som så att utgående från det jag har läst om det tycker jag, precis som alla har sagt, att det är ett oerhört bra och spännande upplägg, också dyrt. Jag ensam kan inte ta ställning här om inte alla andra är med och får det presenterat på  samma sätt, utan det måste sist och slutligen bli landskapsstyrelsens sak att göra den prioriteringen. Men vi är beredda att prioritera till förmån för Kung Karls Jakt. Så långt kan jag säga redan nu. Men jag tycker att finansutskottet borde kunna få lite bredare information om projektet och med en skrivning till landskapsstyrelsen ge riktlinjer i just den här frågan.

   

  Vicelantrådet Erland, replik:

  Fru talman!

  Jag anser att med de här motionerna får vi i så fall en lite bakvänd parlamentarism; om man skall ge ett projekteringsanslag på 37.000 euro måste man väl ändå förstå om planerarna anser detta vara ett löfte. Samtidigt säger ltl Lindeman att det går inte att prioritera utifrån de kunskaper man har nu i Frisinnad Samverkan, men ändå har landskapsstyrelsen behandlat en ansökan där ansökan innehåller uppgifter, bl.a. 260.000 euro av landskapsmedel, medan då en enskild lagtingsledamot säger här, att, nej, det är 160.000 euro det är fråga om! Då måste man ändå fråga sig om det inte är bäst att återgå till ordningen så att landskapsstyrelsen bereder de ärenden, särskilt de ärenden som kräver så här mycket pengar, dvs. att ge ett löfte om projekteringsanslag utan vidhängande mer eller mindre bindande löften från lagtinget om övrig finansiering tycker jag inte att man skall göra. Man måste ärligt säga till dem som ansöker att vi ger pengar eller vi ger inte pengar för hela projektet, annars blir det just det här som antyds i motionerna att det har setts som ett löfte. Löftena skall ges antingen av lagtinget eller av landskapsstyrelsen och inte av enskilda partier.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman!

  Ltl Harriet Lindeman var mycket tydlig i sin presentation av finansmotionen, men det räckte inte! Om man lyssnar på ledamoten Lindeman och om man läser texten, är finansmotionen lagd med endast ett motiv och på basen av endast ett resonemang från Frisinnad Samverkans sida. Vi har alltså inte tagit ställning till prioriteringen av projektet i förhållande till andra projekt. Vi har informerats om att långtgående löften är givna av landskapsstyrelsen från september 2001 och framåt till denna dag, ända tills landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson ringde projektörerna och berättade vad landskapsstyrelsens regeringspartier har fattat för beslut. Det som vi i finansmotionerna ber finansutskottet att reda ut är huruvida ett politiskt löftesbrott möjligen kan föreligga och vilka konsekvenser regeringspartierna kan ta av det då. Det är naturligtvis svårt för ett utskott att reda ut detta, men borde landskapsstyrelsen i ett tidigare skede ha sagt åt projektörerna, att, nej, hör ni, det här kommer ni inte att kunna genomföra till 2003 för vi har inte råd med det, det är så mycket annat som går före. Det är beroende på vad landskapsstyrelsen har lovat och då gäller det att lyssna med både landskapsstyrelsen, som vi gör nu här i plenum och med projektörerna, vilket finansutskottet skall göra. Det är enda motivet för de frisinnade motionerna att reda ut  huruvida landskapsstyrelsen som representant för regeringspartierna, majoriteten här i lagtinget, har givit så långtgående löften att man av politiskt moraliska skäl inte mera kan backa. I så fall får det konsekvenser för ordinarie budget och då får vi från oppositionens sida också vara med och bedöma: är detta någonting som vi skall prioritera. Är det så att finansutskottet kommer till att löftena egentligen inte är givna, som sägs vara givna och som landskapsstyrelsen nu säger att inte är givna, då är saken ganska klar. Men motionerna gäller bara att lagtinget skall ges möjlighet att få ta ställning till hur landskapsstyrelsen har hanterat detta ärende och om vi på basen av det kan få en opera 2003 i det här formatet.

   

  För dem som inte har tagit del av Alandia Festivals beredning av det här ärendet vill jag säga att de har gjort ett imponerande stort arbete, detaljerat, ytterst mycket kontakter med högprofessionellla, både åländska och andra estradörer och kulturarbetare, även amatörer, och väldigt många är redan involverade i det här. Naturligtvis vet landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson att det är på det här sättet; hon har följt med processen under en följd av månader och säkert är hon också störd och bekymrad av att de har hunnit så här långt, om man säger så och att det här kanske borde ha stoppats tidigare. Men det är någonting som vi nu tycker att finansutskottet kan klara ut. Så enkelt är det här ärendet.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  När det gäller vilka löften vi har givit och vilka utfästelser vi har gjort är det ganska klart i det flödesschema som Alandia Festivals själva har skrivit ner: de anger att 21 mars, föredrar de projektet för Ålands landskapsstyrelse – det gjorde de också för landskapsstyrelsen i sin helhet – 25 april, skriver de: ”besked om projekteringsbidrag i tilläggsbudget 2002”. De är alltså medvetna om att ett sådant här besked måste komma. Vidare säger de: ”Positivt besked anger startdatum för projektets praktiska fas.” De har alltså varit väl medvetna om att ett besked skulle komma, antingen positivt eller negativt, de har naturligtvis hoppats på positivt besked. De har nog varit helt medvetna om den formella gången i penningtilldelningen, där de också kommer till att i december 2003 skulle det slutligen klubbas för att kontrakten sedan slutgiltigt skulle träda i kraft. Jag vill nog påstå att de har varit upplysta om hela gången. Om man sedan, på grund av att man presenterar ett mycket bra projekt, som alla säger att är väldigt fint, bara det inte blir för dyrt, drar slutsatser som kanske är felaktiga är det svårt att säga någonting om det.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman! 

  Om det har vi hört nu, av både kulturansvariga Carlson och vicelantrådet, så vad landskapsstyrelsen tycker vet vi nu, det intresserar oss inte mera. Om sedan finansutskottet kan reda ut ytterligare vad som har hänt i landskapsstyrelsen är det säkert bra, men det kan vi inte göra här i plenum därför att vi har ingen samtalspart till landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen säger bara själva hur de ser på det. Den hänvisning till flödesschemat som landskapsstyrelseledamoten Carlson gjorde är inte korrekt, det är inte det vi diskuterar nu, alltså vad som skall hända från 21 mars t.o.m. december, som står i detta flödesschema. Utan det är det som har skett mellan september 2001 och 21 mars. Jag tror inte landskapsstyrelsen eller vicelantrådet har varit med om några sådana diskussioner, utan vad har man på tjänstemannaplanet och inom utbildnings- och kulturavdelningen fört för resonemang? Det kanske landskapsstyrelseledamoten Carlson kan berätta, alltså före 21 mars 2002!

   

  Landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  Jag anser att flödesschemat helt beskriver på vilket sätt Alandia Festivals har uppfattat diskussionen med landskapsstyrelsen, där de tydligt klargör när de kan få besked om eventuella pengar. Där finns alltså inga tvivel. Jag vet också att utbildningsavdelningens kulturansvariga tjänsteman har varit tydlig i den här diskussionen, där vi i det första förslaget till budget sade att det här blir för dyrt för landskapsstyrelsen, ni måste komma med någonting lägre för att vi skall klara av det. Då kom man i stället med en förhöjd budget när man hade gått vidare. Det är den budgetsumman, 840.000 euro i totalkostnad, som vi nu har kännedom om. Men det är kanske en annan kostnad i dag. Jag vill alltså påstå att landskapsstyrelsen har förfarit korrekt.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Svensson, replik:

  Fru talman!

  Det är främst två saker i ltl Roger Janssons anförande som förvånar mig. För det första tycks han mena att landskapsstyrelsen kan ange löften i ärenden som lagtinget avgör. Det är inte möjligt, vad jag kan förstå. Lagtinget är fortfarande den som avgör frågor av den här typen. Den andra saken som förvånar mig i ltl Roger Janssons anförande är att han menar att vi behöver pröva landskapsstyrelsens sanningsenlighet i finansutskottet. Jag tycker nog att det verkar vara en överdriven häxjakt. Det är alldeles klart att landskapsstyrelsens ledamöter som svarar för det här inför lagtinget är medvetna om vilket forum de svarar inför, och det är det högsta forum som självstyrelsen besitter.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman! 

  Det var ett verkligt teoretiskt resonemang som ltl Svensson igen kommer med! Skulle inte landskapsstyrelsen i förhandlingar med olika projektägare ge sin politiska uppfattning för det vidare arbetet skulle det sannerligen inte bli många projekt genomförda i det här landskapet. Katrina skulle aldrig ha kommit till, om inte landskapsstyrelsen hade tillsett att regeringspartierna stod bakom det så att när det kom till lagtinget skulle det vara möjligt att genomföra enligt de planer som finns. Jag kan säkert fortsätta uppräkningen med några hundratal projekt genom åren, såväl byggnadsprojekt som kommunala projekt, såsom föreningsprojekt. Det finns massor och jag vet att ltl Svensson har varit inblandad i några också där vi har givit löften, under förutsättning att lagtinget går med på det och då har man i landskapsstyrelsen tillsett att det finns ett sådant underlag. När det gäller finansutskottsprövningen har vi lyft frågan på bordet så att lagtinget kan ta ställning till Kung Karls Jakt-operan 2003 eller om den blir senare. Det är väl ingenting som man skall skälla på oss för. Inte är det någon rättegång som skall vara varken här i plenum eller i finansutskottet utan vi vill bara höra både parter. Jag ser att liberalerna, som inte tycks förstå det här, ruskar på huvudena: för att lagtinget skall kunna ta ställning till operan Kung Karls Jakt måste ärendet vara anhängiggjort i en budget. Det var inte det i tilläggsbudgeten, alltså motionerade vi under ett lämpligt moment för det för att få diskussionen här, där den också hör hemma och inte bara i regeringspartiernas slutna rum, ltl Svensson, utan också i lagtinget, representerat av finansutskottet som kommer med ett betänkande så att vi kan diskutera det ytterligare en gång sedan. Så fungerar demokratin.

   

  Ltl Svensson, replik:  

  Fru talman!

  Med sedvanlig moralisk skärpa karaktäriserar ltl Roger Jansson den som råkar ha en annan uppfattning! Det som jag har diskuterat är när det sägs att här har landskapsstyrelsen avgett löften. När det sedan skall kommenteras av ltl Roger Jansson byter han ut ordet ”löften” mot ”politiska uppfattningar”. Löften och politiska uppfattningar är  verkligen inte samma sak. Det var faktiskt ltl Roger Jansson som direkt sade, nyss här i debatten inför oss allihopa, att det är bäst att då får finansutskottet pröva huruvida det har avgetts några löften eller inte, dvs. om våra ledamöter i landskapsstyrelsen har talat sanning eller inte!  Här är det fråga om något slags tribunaltänkande. Det är inte första gången det kommer från ltl Roger Jansson!

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman! 

  Jag tar avstånd från den här typen av personliga påhopp om att jag skulle driva något slags tribunaler från lagtingets sida när jag vill veta vad som händer i politiken, vad de som förvaltar det som lagtinget har ansvar för gör. Är det tribunal? Det är så att i en diskussion, ltl Svensson, finns det två parter i allmänhet, och i det här fallet finns det definitivt två parter, planerarna och landskapsstyrelsen. Sedan finns det ytterligare parter, men i det som vi nu diskuterar här finns det parter och vad har man sagt åt varandra? Är det så hemligt det att vi inte kan få veta? Det här är i alla fall ett projekt som är enormt stort: 5 miljoner gamla finska mark i brutto, det är möjligen alltför stort. Nog är det alltså rimligt att vi i lagtinget kan föra en diskussion om operan Kung Karls Jakt skall framföras på Kasteholms slott sensommaren 2003. Vill ltl Svensson förmena oss den diskussionen, så tycker jag att det är något märkligt! Då vill vi också veta vad tycker den andra parten om löftena. Det är s.a.s. en politisk moral hur vi här i lagtinget skall uppfatta landskapsstyrelsens resonemang med dessa planerare. Det är ingen stor och svår fråga, ltl Svensson, utan låt oss vara ense om att det är bra att den diskussionen förs i lagtinget, först nu representerat av finansutskottet.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl A-H Sjöblom, replik:

  Fru talman!

  Det var en sak som jag reagerade på i ltl Roger Janssons anförande i och med att jag har läst finansmotionerna nr 57 och nr 58 väldigt noga. Vi kommer naturligtvis att behandla dem i finansutskottet. Klämmarna går ut på att man skall lyfta bort 37.000 euro från ett moment och ge dem till ett annat projekt: Kung Karls Jakt. Men från talarstolen uppfattade jag att FS endast vill ha utrett huruvida ett löftesbrott har begåtts. Nu vill jag som medlem i finansutskottet faktiskt veta om det är löftesbrottet vi skall utreda eller om det är finansmotionerna vi skall ta ställning till.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman!

  Självklart är det finansmotionen, både dess motivering och dess kläm. Det är så med finansmotionsinstrumentet att det får utformas bara på ett sätt. Man måste förslå någon förändring under momentet, antingen i motiveringarna eller i beloppet eller både och. Finansmotioner skall vara så utformade och då måste vi utforma klämmen på det sätt vi har gjort för att få reda på huruvida vi som 30 stycken folkvalda har någon moralisk skyldighet mot arrangörerna. Är det så att man kommer till att svaret på det är ja efter utredning i finansutskottet, så antar jag att man måste uppta även planeringspengarna.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Vicelantrådet:

  Fru talman!

  Enligt ltl Roger Jansson är landskapsstyrelsen ingen samtalspart i det här ärendet, men vi får ändå frågor. Om landskapsstyrelseledamoten Lindeman klar och tydlig, enligt ltl Roger Jansson, så tycker jag att det börjar bli mer och mer en soppa av det hela. Ltl Jansson har åtminstone tre infallsvinklar. Den första är en ren inkvisition när det gäller om landskapsstyrelsen har gjort något löftesbrott. Det andra är att man börjar undra om Frisinnad Samverkan ömmar om projektet överhuvudtaget. Det tredje är att motionerandet är till för att det skall bli en diskussion i finansutskottet, alla parter skall få veta. Om inte landskapsstyrelsen vet att det är 160.000 euro, vet Frisinnad Samverkan det, så här kommer det tydligen information av olika slag från många håll. Är det alltså en politisk-moralisk fråga? Är det en landskapsstyrelse som har gjort löftesbrott? Nej, frågan är inte ens det, utan finns det skäl att det uppfattas som ett löftesbrott? Hur man uppfattar landskapsstyrelsen må väl vara en sak. Det finns säkert många olika åsikter om det. Men saken är klar att det här ärendet bereds enligt våra regler och det står mycket klart i projektföreträdarnas egen skrift att man avvaktar ett besked i tilläggsbudget och blir detta besked positivt så går man vidare. Jag upprepar fortfarande att om det här är någonting utöver inkvisitionen, där landskapsstyrelsen skall ställas till svars för ett löftesbrott och den politisk-moraliska skyldigheten, om det är någonting utöver det, så borde motionärerna ha insett att genom att budgetera projektmedel binder man upp sig också för någonting annat utan att det här sägs. Lagtinget måste på något sätt säga att vi avser att i ordinarie budget för 2003 gå in för det här. Det här kan man säga att är en positiv signal för projektet utan att det är ett ansvar förknippat med det. Det är också uttryckt på det sättet i motionen. Det står: ”Det är inte rimligt att i ett så här sent skede dra sig ur det ekonomiska ansvaret.” Indirekt säger man i motiveringen, men inte i klämmen, att här avser man att gå in för ekonomiskt stöd för projektet. Då måste man faktiskt ha torrt på fötterna om man går in för det. Man kan inte säga i ett senare skede att, ja, men, det var bara projekteringsmedel vi avsåg att ge. Man måste ta ansvar för hela projektet. Är det verkligen så att finansutskottet skall göra den här beredningen och prioriteringen av projekten i det här skedet, dvs. skulle Frisinnad Samverkan i sin interna diskussion här kunna bestämma sig för att är det här en ekonomisk fråga, är det en kulturfråga eller är det fråga om den politiska moralen hos en landskapsstyrelse som inte håller sina löften. Alla frågor har funnits med här i bilden. Det är ett bra projekt. Vi har bedömt det i landskapsstyrelsen enligt sedvanlig beredning och har ansett att det har varit för dyrt för att ta upp det i tilläggsbudget. Det är vår klara utgångspunkt. Huruvida jag har varit med i en dialog eller inte? Det är så att ärenden förs till överläggningar, ärenden förs till tvågruppssammanträden och jag har naturligtvis varit uppmärksammad på att här finns det många olika kulturprojekt, men beredningen görs i sedvanlig ordning. Det är ingenting märkligt med. Jag tycker att om det är fråga om någon sorts löftesbrott så krävs det annat än en finansmotion för lagtinget att diskutera den sidan.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman!

  Låt mig först svara på de tre sista frågorna från vicelantrådet huruvida det är en ekonomisk fråga: svar ja. Huruvida det är en kulturfråga: svar ja;  huruvida det är en politisk-moralisk fråga svar ja. På alla frågor har FS tydliga svar.

   

  När det gäller vicelantrådets tre teman att vi har en reell inkvisition här i lagtinget. När oppositionen tar initiativ i en ganska enkel fråga så kallas det från regeringspartierna för inkvisition! Var går gränsen för rimligheten i den politiska dialogen. Skall vi gå hem?  (Från salen: Gärna!) Gärna, säger centerns gruppordförande. Kan vi överhuvudtaget inte diskutera mera? Ömmar vi om projektet? var den andra tesen från vicelantrådet. Vi ömmar om projektet ja. Men det är inte alls säkert att processen leder till att det skall uppföras ett visst år som här är planerat. Det kan knappast vara tidigare, men det kan vara senare. Vicelantrådet påstod att vi hade begärt att man i finansutskottet skall diskutera frågan. Nej, det har vi inte begärt utan vi har bett att man skall utreda frågan huruvida långtgående löften är givna så att vi politiker på något sätt har orsak att känna oss bundna, åtminstone regeringspartierna. Det ville vi att finansutskottet skulle utreda. Det är utredningarna som är utskottens uppgift - och det kallar väl vicelantrådet också då inkvisition i utskottet kan jag tänka mig!

   

  Vicelantrådet, replik:

  Fru talman!

  Frågan expanderar och expanderar. Det var ursprungligen en finansmotion, där man utgår från att det skall uppföras en opera i augusti 2003 och att det inte är rimligt att i ett så här sent skede dra sig ur det ekonomiska ansvaret. Nu får vi höra här att man skall inte diskutera i finansutskottet utan man skall utreda löftesbrottet och jag förmodar att om det är ett löftebrott så följer det här projektet på något sätt automatiskt, men samtidigt säger ltl Jansson att när operan skall uppföras är inte klart!

  Men om nu Frisinnad Samverkan har så mycket synpunkter på det här och har en ansökan på 160.000 euro inne hos partiet, varför då nöja sig med en enkel finansmotion med ett projekteringsbidrag, ett projekteringsbidrag som inte ens heller nu skall ge förutsättningar för operan att uppföras nästa år utan i en osäker framtid? I en finansmotion skall man vara klar och tydlig och ta upp det man faktiskt vill, men då är det också bra att först sätta sig ner och fundera: vad vill man egentligen. Vill man utreda löftesbrottet? Vill man ge finansutskottet möjlighet att diskutera? Vill man att det här skall uppföras 2003 eller 2004 eller längre in i framtiden? Alla frågor är oklara, om någonsin mer oklara än när vi började diskussionen utifrån finansmotionen.

   

  Ltl Roger Jansson, replik:

  Fru talman!

  Ur vår synpunkt hade det räckt bra med ltl Lindemans presentation av denna i och för sig lilla enkla motionen och det svar som utbildningsansvariga Gun Carlson gav. Men från regeringspartiernas sida är det flera andra som har gjort den här frågan till en väldigt stor fråga. Vi sitter här väldigt förvånade vi och undrar vad är nu det här? Är det något lurt bakom eller varför göra den till en så här stor fråga? Vi har inget behov från början att göra den till någon stor fråga, men vi måste gå i svaromål när ni så här våldsamt anfaller oss flera ledamöter från regeringspartierna, kallar det inkvisition och annat.

   

  Landskapsstyrelsens förvaltning är informerad om att budgeten när det gäller intäkterna är förändrad så att sponsorernas andel har stigit och landskapsstyrelsens andel har sjunkit. I vilket skede landskapsstyrelsens förvaltning är informerade om detta kan vi inte exakt svara på, men det är uppenbarligen i förra veckan. Om ledamoten Carlson inte känner till det, så kanske hon kan slå en signal till sin avdelning.

   

  Jag tycker att det är lite fult av vicelantrådet att läsa sista meningen i finansmotion nr 57 separat för sig. Den här ihop med föregående mening, som lyder: ”Från planerarnas sida har det i det närmaste setts som ett löfte från landskapsstyrelsen att få ekonomiska förutsättningar för ett förverkligande av operan.” Då säger vi att om det är så, så är det inte rimligt att i ett så här sent skede drar sig ur det ekonomiska ansvaret. Dessa båda statements hör ihop och det bygger på vad projektörerna här har tänkt. Jag vill allmänt säga att den här diskussionen blir alltmer obehaglig, så jag hoppas att den snart kan ta slut.

  Vicelantrådet, replik:

  Fru talman!

  Om man kommer in med finansmotioner som har både ett oklart syfte, en oklar text och bakomliggande dunkla motiv, så får man väl tåla att diskussionen kan bli lite obehaglig därför att här är uppmaningar till finansutskottet att införa ett projekteringsbidrag där man inte skulle ta ansvar för projektet som helhet. Det är att verkligen ge löften som man kan ifrågasätta! Inte tycker jag att ltl Roger Jansson, med tanke på hans egna inlägg här, skall börja beklaga sig för att debatten är obehagligt – det tycker jag ändå är att ta i lite väl. (Från salen: du får läsa i protokollet sen!) Politisk debatt kan vara mer eller mindre hetsig, men man får väl lite tänka över vilka attribut man använder när man skall karaktärisera en debatt när man i så hög grad själv medverkar till att skapa osäkerheten kring projektet.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!

  Jag vet egentligen inte varför jag begärde ordet för jag lyssnade så mycket här emellan. Det är lite samma sak som jag tänkte ta fram att alla dessa frågor som kom fram, om det är politiskt, moraliskt, kultur eller ekonomiskt, vad är det, så det är sammantaget någonting av allt. Jag är förvånad att det blev en så här stor fråga av det. Det här kom till min och till FS:s gruppens kännedom sent förra veckan: vad har vi för möjligheter att lyfta sådana här frågor? Jo, vi har en tilläggsbudget ligger i finansutskottet, vi har möjlighet att ännu på fredag lämna in en finansmotion som kan klargöra dessa frågetecken. Det jag fick höra är just det här att man upplever att man har fått ”löften” och att det var i ett mycket sent skede. Utgående från det skrevs motionerna som naturligtvis skall leda till att ni kommer att höra både landskapsstyrelsen – nu har landskapsstyrelsen redan kommit till tals – men också den part som har gjort utredningsarbetet och har arbetat mycket med frågorna: Alandia Festivals. Kommer man fram till att de borde ha fått pengarna finns det ett förslag i motionen om 37.000 euro. Det finns också ett förslag om finansieringen i den andra motionen. Sedan tror jag så gott om finansutskottet att om godkänner dessa båda motioner är det en självklarhet att finansutskottet också måste i en skrivning notera verkligheten nästa år med de pengarna. Jag vidhåller, att man kan naturligtvis inte bara godkänna 37.000 euro och inte ha några skrivningar runt det, det förstår säkert alla här. Jag vet inte om vicelantrådet emot projektet, men jag tycker inte att det här är någon svår fråga egentligen om man ser lite politiskt pragmatiskt på det.

   

  Vicelantrådet, replik:

  Fru talman!

  Genom att föreslå ett projekteringsbidrag åtar man sig ett stort ansvar, dvs. man kommer att nu i samband med finansmotion ta ställning till nästa års kulturprojekt och prioritera. Det var det jag kallade en omvänd parlamentarism, att det kan inte vara finansutskottets uppgift att nu ta på sig rollen att bereda alla kulturella projekt inför nästa år. Det var en mycket enkel pragmatisk sak att om man motionerar om ett projekteringsanslag måste man ta ansvar också för resten, dvs. till helheten och det finns inte med i motionen och det visade sig i senare inlägg att syftet var att finansutskottet skulle ta reda på det politiska moraliska ansvaret för landskapet. Det var det som plötsligt var det viktiga. Jag tycker att det här är ett mycket intressant projekt, ett mycket välplanerat, men vi måste också ta det ekonomiska ansvaret och jag anser att i motionen gör man inte det. Tvärtom, det är ytterligare så att man skapar osäkerhet med projekteringsmedel, men inte med ett ekonomiskt ansvar för helheten. Det är helheten vi måste bedöma och det måste göras i ett budgetsammanhang jämfört med andra kulturella projekt av vilka det finns många.

   

  Ltl Lindeman, replik:

  Fru talman!

  Men om man i finansutskottet kommer fram till att man bedömer det så att man måste ge dem projekteringspengar för att arbetet har gått så långt fram och att man inte kan svika löften, om man kommer fram till det, så måste man också i finansutskottet säga att i prioriteringen av nästa års budget måste projektet få en stark prioritering. Kalla det omvänt eller vad man vill, men då har man sagt också det. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, att det är klart att om man beviljar 37.000 euro så kan man inte låta bli att i en skrivning också säga att det måste få en uppföljning i ordinarie budget med den stora summan pengar.

   

  Vicelantrådet, replik:

  Fru talman!

  Det är det som är dilemmat att man går in med en väldigt stor post och binder upp nästa års budget. Men å andra sidan sades det här i en replik att det kanske inte var ens nästa år utan det kan vara på framtiden, så jag får tolka motionerna slutligen som att finansutskottet har ett utredningsuppdrag och en utredning kommer fram till ett underlag som man sedan kan diskutera. Om det är avsikten och de politisk-moraliska övertonerna rensas bort, så kanske det kan vara ett diskussionsunderlag som för framåt.

   

  TALMANNEN: Replikskiftena är avslutade.

   

  Ltl Svensson:

  Fru talman!

  Otvivelaktigt är det så att själva Kung Karls Jakt inte längre har huvudrollen utan det är fråga om vad man skall ha för förvaltningsprinciper. Jag frågade tidigare ltl Jansson om han faktiskt menar att landskapsstyrelsen kan avge någon typ av löften som skulle binda lagtinget att så måste vi göra. Vad har lagtinget med saken att skaffa i så fall? Det är alldeles uppenbart att landskapsstyrelsen inte kan avge några sådana löften. På slutet har ltl Jansson gått lite kräftgång och backat lite och talar nu om denna lilla enkla motion osv. Men under det ligger det ett ifrågasättande av landskapsstyrelsens allmänna hederlighet. Jag måste säga att det är olustigt med den typen av attacker. Hur skall det gå i fortsättningen när det kommer många andra nya förslag till landskapsstyrelsen? Hur skall landskapsstyrelsen bära sig åt? Skall man säga att, jo, vi tycker att det här projektet verkar bra, välplanerat osv., men vi kan inte lova några pengar. Så uppfattar folk det som att det är löften och så får man den här typen av diskussion. Måste det bli så att landskapsstyrelsen måste säga hela tiden, att vi kan inte ha några synpunkter, det är någonting som lagtinget småningom bestämmer! Det är uppenbarligen så, och ltl Jansson var inne på det, att det är många projekt under årens lopp som har handlagts av landskapsstyrelsen och alla har inte fått det som de skulle ha önskat av prioriteringsskäl. Det här är väl också ett sådant – nog måste man väl utgå från det!

   

  Ltl Strand:

  Fru talman!

  Jag hakade upp mig på några saker i detta ärende under diskussionen och en var det att finansansvarige sade att finansutskottet kan inte föra den här diskussionen utan beredning och ta några beslut i finansutskottet. Även om liberalerna klart har redogjort för sin ståndpunkt  här via finansansvariga, att man inte är beredd att ta projektet anser jag ändå att finansutskottet skall titta på ärendet. Det gick hemskt bra – utan beredning – att plocka in stöd till Eckerö golfbana – det fanns ingen beredning överhuvudtaget från landskapsstyrelsens sida. Men när den politiska viljan fanns kunde man plocka in det. Det har också tagits landskapsstyrelsebeslut i frågan. Där gick det bra, så finansansvarige har helt fel i frågan. Ett annat liknande ärende var när det gällde bidragen till växthus – utan beredning i landskapsstyrelsen tog finansutskottet och visade sin politiska vilja och frågan gick vidare till landskapsstyrelsen. Jag tror, fru talman, att den enda som under sista halvtimmen har suttit tyst och som förstår det här är kulturansvarige Gun Carlson, men jag är inte så säker på att hon har någon i landskapsstyrelsen som har ansvar för finanserna som förstår den här frågan. Där har man redogjort, att liberalerna vill inte ha den här typen av verksamhet nästa höst.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Ärendena remitteras till finansutskottet.

   

  Föredras för första behandling efter bordläggning ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 13/2001-2002 angående godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll. (RP nr 2/2001-2002).

   

  Ärendet är bordlagt den 29.4.2002. Diskussionen fortsätter.

   

  Vtm Häggblom:

  Fru talman1

  Det kom förslag om bordläggning vid ett tidigare plenum men som röstades ner av en majoritet, vilket är beklagligt. Jag brukar alltid ha principen att i stora frågor bör en större del än lagutskottet ta del av det som berör självstyrelsen och då bör det vara kutym att ärendet går till stora utskottet. Tack och lov finns ett minoritetsskydd inbyggt i vår lagtingsordning att åtta kan begära remiss till stora utskottet. Eftersom majoriteten har gått in för att kontinuerligt vägra bordläggning kommer jag att föreslå att ärendet förs till stora utskottet. Tidigare när liberalerna var i opposition var det aldrig någon som motsatte sig att ärenden bordlades, men nu har det blivit en prestigekamp mellan majoritetsblock och minoriteten att man inte respekterar de bordläggningar som görs. Det finns ett minoritetsskydd till den delen och jag kommer att föreslå att det utnyttjas.

   

  Ltl Sundback: Avstår.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?

   

  Ltl Häggblom:  Fru talman! Jag föreslår remiss till stora utskottet.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Häggbloms förslag om remiss till stora utskottet.

   

  TALMANNEN:Vtm Häggblom, understödd av ltl Sundman, har föreslagit att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Lagtinget kan besluta om remiss till stora utskottet, dock så att ärendet alltid skall remitteras om minst åtta lagtingsledamöter omfattar förslaget. Jag ber därför de lagtingsledamöter som omfattar vtm Häggbloms förslag att resa sig. Talmannen konstaterar att lagtinget har omfattat förslaget om remiss till stora utskottet. Ärendet överlämnas därför till stora utskottet.

   

  Ärendets första behandling är avslutad.

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål angående språkpolitik. (S nr 10/2001-2002).

   

  Meddelande om när landskapsstyrelsens svar på spörsmålet avges eller om att landskapsstyrelsen inte avser att besvara spörsmålet kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsstyrelsen i dag.

  Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls den 27 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 17.27).