Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Värderade talman, bästa lagtingsledamöter! Talmanskonferensen föreslår inför lagtinget förändringar av stadgarna för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond.

  Den 9 juni 1997 fattade lagtinget ett beslut om inrättande av Ålands självstyrelses 75 års jubileumsfond. Beslutet motiverades med att Ålands självstyrelse under 75 år utgjort det viktigaste instrumentet för att i enlighet med Nationernas Förbunds beslut från 1921 garantera Ålands befolkning, dess svenska språk, kultur och lokala traditioner. Självstyrelsens lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet ansågs kraftfullt främja landskapets utveckling.

  Självstyrelsen bedömdes ha utvecklats till en förebild när det gällde demokratiska samhällsformer, men även på ett bestående sätt bidragit till att utveckla den åländska identiteten och hembygdskänslan.

  Lagtinget framhöll vikten av kultur, utbildning och forskning som avgörande för samhällsutvecklingen. För att uppmärksamma de gångna 75 åren och för att bidra till en fortsatt allsidig utveckling av landskapet inrättades jubileumsfonden med det uttryckliga syftet att stöda forskarutbildning genom stipendier och att medverka i finansieringen av för Åland intressanta och betydelsefulla forskningsprojekt. 5 miljoner gamla mark utgjorde fondens grundkapital.

  Genom åren har lagtinget kunnat bistå många forskare inom varierande forskningsområden, allt från Åland under vinterkriget, mobilitet på den åländska arbetsmarknaden, studier kring fästingburna sjukdomar, säkerhetspolitik i Östersjön, hälsovårdare i glesbygden, Ålandsexemplet som konfliktlösningsmodell, entreprenörskap och företagstillväxt, hälsa hos äldre åländska kvinnor fördjupad forskning i självstyrelsen och lagstiftningen till familjedynamiken i sjöfartsfamiljer. Forskningens betydelse för det kulturella och ekonomiska framåtskridande har bara ökat sedan fonden inrättades. Under de gångna 25 åren har det utbetalas hela 106 stipendier. Stipendier har beviljats inom de flesta vetenskapsområden och samtliga har haft åländsk anknytning. Under senare år har ansökningar för forskning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering särskilt uppmuntrats.

  I dagsläget uppgår fondens kapital till en 1 250 000 euro. Talmanskonferensen anser att det inte är ändamålsenligt att i samband med självstyrelsens 100-årsjubileum inrätta ytterligare en fond, utan föreslår istället för lagtinget att fondens namn ska bytas från Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond till Ålands självstyrelses jubileumsfond.

  Ytterligare föreslås att den praxis som sedan länge tillämpats av kanslikommissionen skrivs in i stadgarna, nämligen att särskilt uppmuntra ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering.

  Vidare föreslås att fonden ska kunna ta emot donationer samt att fondens kapital redovisas i landskapets årsredovisning, en framåtsyftande revidering och modernisering som tar sikte på självstyrelsen inkommande och nästa 100 år, tack.


 • Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd! Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.