För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 21 november 2005 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Dennis Jansson och ltl Göte Winé)

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Göte Winé för deltagande i nätverksmöte för yngre parlamentariker i Helsingfors. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 9a/2004-2005 angående förslag till andra tilläggsbudget för år 2005. (FR 18/2004-2005).

   

  Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2005-2006 angående ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. (FR 1/2005-2006).

   

  Ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 28.11. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Vtm Viveka Erikssons m.fl. lagmotion angående ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. (LM 1/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 november. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna. (FM 1/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin.  (FM 2/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter.  (FM 3/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Tillägg till de allmänna motiveringarna, "Självstyrelseutveckling". (FM 4/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar.  (FM 5/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av detaljmotivering under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder. (FM 6/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslag under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete. (FM 7/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslag under moment 42.05.05 Utredningar. (FM 8/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 42.50 Diskrimineringsombudsman. (FM 9/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket. (FM 10/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader.  (FM 11/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer.  (FM 12/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.24 Främjande av fiskerinäringen. (FM 13/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl. Sänkning av anslaget under momenten 33.70.20 och 43.70.20 Motorfordonsbyrån. (FM 14/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd. (FM 15/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, Näringspolitik. (FM 16/2005-2006).

   

  Ltl Brage Eklund m.fl.: Ändring av motiveringen för moment 47.03.41 Turismens främjande.  (FM 17/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter.  (FM 18/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 47.19. Mark- och vattenplanering. (FM 19/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av de allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik. (FM 20/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 – kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter. (FM 21/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl: Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet. (FM 22/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.27 Elsäkerhet och energi. (FM 23/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Sänkning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för främjande av förnybar energi. (FM 24/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Höjning av anslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter. (FM 25/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet. (FM 26/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter. (FM 27/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet. (FM 28/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.70.20, Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetsutgifter. (FM 29/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond. (FM 30/2005-2006). 

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Upptagande av  ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa. (FM 31/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 32/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål. (FM 33/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat. (FM 34/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen. (FM 35/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till motiveringen under kapitel 45.58 Ålands miljölaboratorium. (FM 36/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning. (FM 37/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan. (FM 38/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av rubriken och motiveringen under moment 46.09.26 Projekt för skärgårdskultur. (FM 39/2005-2006)

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 46.13.50 Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. (FM 40/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter. (FM 41/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av anslaget under moment 46.13.58 Understöd för utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum. (FM 42/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Minskning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar. (FM 43/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin. (FM 44/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Höjning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av fastigheter. (FM 45/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder. (FM 46/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor. (FM 47/2005-2006).

   

  Ltl Danne Sundman m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 48/2005-2006).

   

  Ltl Fredrik Karlström m.fl.: Ändring av kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 Vägunderhållsverksamhet. (FM 49/2005-2006).

   

  Ltl Sune Mattsson m.fl.: Upptagande av nytt anslag under kapitel 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård. (FM 50/2005-2006).

   

  Ltl Sune Mattsson m.fl.: Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka. (FM 51/2005-2006).

   

  Ltl Sune Mattsson m.fl.: Ändring av rubrik och motivering under moment 45.54.77 Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran. (FM 52/2005-2006).

   

  Ltl Roger Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Utveckling av förvaltningen. (FM 53/2005-2006).

   

  Ltl Mats Perämaa m.fl.: Tillägg till motiveringarna under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 54/2005-2006).

   

  Ltl Roger Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik. (FM 55/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete. (FM 56/2005-2006).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning. (FM 57/2005-2006).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Höjning av anslaget under moment 47.03.41 Turismens främjande. (FM 58/2005-2006).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 59/2005-2006).

   

  Ltl Mats Perämaa m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.05.01 Utredningar. (FM 60/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Ändring i detaljmotiveringen under moment 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader. (FM 61/2005-2006).

   

  Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 44.05.32. Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna. (FM 62/2005-2006).

   

  Ltl Åke Mattsson m.fl.: Komplettering av motiveringen till moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik. (FM 63/2005-2006).

   

  Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubrikerna "Budgetutvecklingen" och "Landskapet och kommunerna". (FM 64/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, specialsjukvården. (FM 65/2005-2006).

   

  Ltl Roger Eriksson m.fl.: Tillägg till allmänna motiveringarna Utveckling av förvaltningen. (FM 66/2005-2006).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw m.fl.: Tillägg till motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete. (FM 67/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Ändring av allmänna motiveringarna, Kulturarvspolitiken. (FM 68/2005-2006).

   

  Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Åland och EU. (FM 69/2005-2006).

   

  Ltl Åke Mattsson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.10.01 Övriga sociala utgifter - verksamhetsutgifter. (FM 70/2005-2006).

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm m.fl.: Höjning av moment 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia. (FM 71/2005-2006).

   

  Ltl Åke Mattsson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset. (FM 72/2005-2006).

   

  Ltl Åke Mattsson m.fl.: Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 73/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Höjning av anslaget under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter. (FM 74/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren m.fl.: Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, utbildnings- och kulturavdelningen. (FM 75/2005-2006).

   

  Vtm Viveka Eriksson: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Landskapet och kommunerna. (FM 76/2005-2006).

   

  Ltl Katrin Sjögren: Komplettering under kapitel 47.03 Näringslivets främjande. (FM 77/2005-2006).

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Höjning av anslaget under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik. (FM 78/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten. (FM 79/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Sänkning av anslaget under moment 37.55.21 Försäljning av  fastigheter. (FM 80/2005-2006).

   

  Vtm Viveka Eriksson m.fl.: Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning.  (FM 81/2005-2006).

   

  Ltl Anders Eriksson m.fl.: Ändring av motiveringen till moment 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter.  (FM 82/2005-2006).

   

  Motionerna upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum i anslutning till behandlingen av förslaget till budget för år 2006. Godkänt.

   

  Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 9.40. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.36).