Föredras

Talmansval V 1/2019-2020

 • Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler.
  Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
  Valsedlarna avlämnas efter upprop.
  Jag konstaterar att valurnan är tom.
  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Fredrik Karlström och Sara Kemetter att biträda vid rösträkningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 25 röster har avgivits för ltl Roger Nordlund, 1 röst har avgivits för ltl Stephan Toivonen, 1 röst har avgivits för Harry Jansson, 1 röst har avgivits för ltl Bert Häggblom och ytterligare har 1 blank röstsedel avgivits samt en ledamot var frånvarande.
  Eftersom lagtingsledamoten Roger Nordlund har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2019-2020.

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Annette Holmberg-Jansson att biträda vid rösträkningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att ltl Ingrid Zetterman har fått 21 röster, ltl Bert Häggblom har fått 2 röster, ltl John Holmberg har fått 1 röst och Jannik Svensson har fått 1 röst, vidare har 4 blank röstsedlar avgivits samt en ledamot var frånvarande.
  Eftersom ltl Ingrid Zetterman har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2019-2020.

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.
  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Harry Jansson och Pernilla Söderlund att biträda vid rösträkningen.

  29 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 25 röster har avgivits för lagtingsledamot Bert Häggblom, medan 1 röst har avgivits för ltl Lars Häggblom, 1 röst har avgivits för ltl Stellan Egeland samt 2 blanka sedlar har avgetts och en ledamot var frånvarande.

  Eftersom lagtingsledamoten Bert Häggblom har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2019-2020.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.


 • Talman Roger Nordlund (C) Anförande | 12:21

  Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Ingrid Zetterman, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Bert Gunnar Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag och mina kollegor vill tacka er för det förtroende ni visat oss.
  Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.