Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Som många säkert vet så träder den nya socialvårdslagen i kraft den 1 januari nästa år. En mängd olika lagar ändras och anpassas där ibland landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Genom den lagen så inför vi ett krav på en legitimering för socialarbetare och socionom YH som verkar inom den sociala sektorn på Åland. Även närvårdare förs in i registret.

  Det kommer att innebära att personer som är verksamma inom dessa yrken förs in i ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården.

  Vår lag skiljer sig mot den finska när det gäller de bestämmelser som finns om när du har rätt att vara tillfälligt verksam inom socialvården. På Åland kan du jobba med det även om du har en annan utbildning än en finsk. En absolut nödvändighet då många av våra ungdomar studerar i Sverige. Det här möjliggör alltså för åländska ungdomar som studerar i Sverige att ha ett jobb eller ett vikariat på Åland.

  Det vi nu gör i denna komplettering, som är av rätt teknisk natur, är att föreslå ett tillägg i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Det tillägg som landskapsregeringen vill göra är att nu möjliggöra att de tillfälligt anställda personer som jobbar där det krävs en legitimering som socialarbetare eller socionom YH nu kan antecknas i centralregistret som heter Suosikki, över yrkesutbildade personer inom socialvården om de blir föremål för Valviras tillsynsåtgärder. Det innebär att oavsett om du är tillfälligt verksam i ett yrke som kräver en legitimering som socionom YH eller socialarbetare så kommer du att sättas i samma position som personer som har legitimeringen. Så om tillsynsåtgärderna leder till en anmärkning, skriftlig varning eller om den tillfälligt verksamma personer har blivit föremål för en säkerhetsåtgärd så kommer det att synas och framkomma ur registret.

  Det finns en överenskommelseförordning om att tillstånds och tillsynsverket för social och hälsovården, Valvira, upprätthåller detta centralregister även för personer som jobbar på Åland. Det fanns frågetecken om Valvira skulle kunna tillhandahålla den tjänsten då vi har en avvikande lösning på Åland än i Finland, men det kan de.

  Valvira kommer även att ta hand om legitimeringsförfarandet för personer som inte har utbildning från Finland och som vill jobba i de reglerade yrkena socialarbetare och socionom YH.

  Jag stannar här.


 • Tack, talman! Två frågor; minister Holmberg-Jansson använde ordet "kan" registreras. Min uppfattning är att det "ska" registreras. Hur är tolkningen där?

  Sedan en annan fråga som vi lite diskuterade förra gången den här lagen var på tapeten. Hur är möjligheten att sedan få bort sitt namn från Suosikki registret om man inte vill skylta med det? Alla är inte så bekväma med att ha sina namn och uppgifter sökbara på nätet. Någon kanske har skyddad identitet till exempel. Finns möjligheten att vara hemlig efter ett tag eller om man av någon anledning inte vill vara i registret?


 • Tack, herr talman! Så klart att det ska vara "ska".

  I det här fallet handlar det om rättssäkerhet. Det klart att vi vill veta. Det här handlar om personer som oftast är i en väldigt utsatt position. Om en vikarie jobbar och utsätter en person för sexuellt ofredande, fysiskt våld eller något annat utnyttjande, alltså en allvarlig förseelse, så är det klart att vi vill att den personen ska registreras. Om den personen sedan åker tillbaka till Sverige och studerar klart och sedan kommer tillbaka och ska inleda sitt yrkesverksamma liv så ska man veta om att den här personen har gjort en sådan allvarlig företeelse.

  Det som ledamoten frågade efter är en liten annan sak. Den frågan kan jag tyvärr inte svara på.


 • Tack, talman! En annan fråga som jag också blev att fundera lite på är sjukskötare som är registrerade i sjukvårdens register. Många sjukskötare jobbar ju inom socialvården och de ska alltså inte registreras i Suosikkiregistret. Har jag uppfattat det rätt?


 • Tack, herr talman! Den här lagstiftningen lyfter ingenting av det som ledamoten nu frågade efter. Den här lagen innebär att man framförallt för in personer som har en tillfällig anställning. De ska finnas med i registret för att vi ska kunna hålla koll på om man har gjort någonting dåligt under den tid man har jobbat på ett vikariat under sin period när man studerar.


 • Talman! Vi har fått ett lagförslag som föreslår att även de som är tillfälligt verksamma eller tillfälligt anställda som socialarbetare eller socionom ska föras i det s.k. Suosikkiregistret. Vilket då medför att om personen ”filibustrar”, på sitt arbete eller på något annat sätt inte sköter sitt jobb eller sin uppgift väl, så kan hen bli av med rätten att utöva yrket eller få rätten att utöva yrket begränsat.

  Den liberala lagtingsgruppen ser och konstaterar att lagförslaget varit ut på en riktigt bred remiss, vilket är bra. Vi ser att lagförslaget har konsekvensanalyser både för barn och jämställdhet, om än något korta, men de finns!

  Vad vi däremot saknar är kostnadsanalysen, för jag vet att en Valviraregistrering kostar ganska mycket. Men kanske landskapsregeringen tänker att personen själv betalar notan eller är det kommunen eller KST som kommer att göra det? Detta får vi se närmare på i utskottsbehandlingen som vi börjar redan i morgon eftersom vi förstår brådskan med ärendet. Tack, talman!


 • Tack, herr talman! Den här förändringen som den här lagen nu handlar om så kommer inte, vad vi har fått oss tillkänna, att innebära någon kostnadsersättning. Det finns med i lagförslaget på sidan 4.


 • Precis, det stämmer, det står på sidan 4 att det är ingen kostnad för landskapsregering. Men kanske det finns en kostnad för personen själv eller kommunen, kommunalförbundet där personen är anställd? Men det är ju lite utanför regeringens kompetens- och ansvarsområde, så jag förstår att det inte finns med.


 • Tack, herr talman! Jag tror att vi pratar lite förbi varandra nu. Det handlar om den här förändringen för personer som har en tillfällig anställning - eftersom detta inte gäller i Finland utan vi har en avvikelse mot den finska lagstiftningen - att de nu ska hålla koll även på dem som är tillfälligt anställda. Den registreringen, själva hanteringen, kommer inte att inte innebära någon kostnadsförändring, enligt de uppgifter vi fått.


 • Nej, ingen kostnad för landskapsregeringen. Nej, jag håller med om det, men kanske för någon annan?


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.