Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:02

  Tack, talman! Bordläggningen av ärendet i måndags var för att ge minister Höglund möjlighet till förtydliganden och klargöranden kring den framtida hanteringen av lagförslaget. Som Liberalerna ser det, finns det två tänkbara scenarion; Det första att Åland vinner behörighetsfrågan, då är det upp till landskapsregeringen att tillgodose EU-direktivet. Ett direktiv som på intet sätt ställer krav på kompensationsåtgärder för höga elpriser. Det Finland gjorde i form av sänkt moms, hushållsavdrag, kompensation via FPA för höga elräkningar, var inget EU krav i sig. En åländsk behörighet skulle alltså inte tvinga fram kompensationsåtgärder i efterhand. I Sverige har det omtalade elstödet väckt mycket kritik och en linje som går ut på återhållsamhet kring breda stöd men istället säkerställa att skyddsnäten för de personer som har svårigheter med att betala elräkningen är att föredra. Skulle det vara den bästa vägen framåt för landskapsregeringen. Ja, vi tror så. Säkerställa att KST har tillräckliga resurser för ändamålet. Skulle vara en bra väg framåt, där strukturen bör förankras tidigt, med tanke på att det med stor sannolikhet kan bli en topp med dyrare el även kommande vinter, dock inte i samma omfattning som senast.

  Det andra scenariot är att Åland förlorar behörighetstvisten. Vad händer då kring Windfallskatten? Våra elbolag har uppmanats agera utefter att det är en åländsk behörighet. Åland finns därför inte med i rikssystemen. Den deadlinen har redan löpt ut. Detta scenario ger inte några möjligheter, här blir det kostnader, för landskapsregeringen och för ålänningarna.

  Behörighetsfrågan kommer inte att klarna förrän till höstkanten. Det innebär en överhängande risk för att det är nästa landskapsregeringen och lagting som ärver utmaningen. Kommer landskapsregeringen att ta höjd för detta i sin budgetbehandling för 2024? Om behörigheten blir åländsk, vilka åtgärder har landskapsregeringen funderat på? Betalning av kontantstödet kommer praktiskt inte kunna genomföras förrän under hösten, det betyder att eftersläpningen kan bli upp mot ett år. Även detta något att tänka på för landskapsregeringen. Våra elbolag har inte möjlighet att ha dubbla system i beredskap, ett för åländsk behörighet, ett för finsk behörighet. Landskapsregeringen behöver vara tydliga och transparenta gällande de två scenarion som Åland har framför sig. Agera och inte enbart reagera.


 • Minister Roger Höglund (C) Anförande | 13:05

  Herr talman! Jag hade inte den stora äran att vara här i måndags då en debatten var runt betänkande, men jag förstod att jag var lite efterfrågad och det är ju trevligt. Eftersom jag var med på debatten så har inte riktigt kläm på de frågeställningar som dök upp. Men vi ska hjälpas åt här att gå igenom dessa.

  Det vi diskuterar nu då, den stora frågan här är windfallskatten, alltså tillfällig skatt på vinst genom elbranschen. Och som vi diskuterade då när det här lagförslaget dök upp här i lagtinget för ganska länge sedan så var ju den springande punkten förstås behörighets frågan. Först vill jag däremot rikta ett stort tack till finans- och näringsutskottet för betänkande. Som var informativt. Samt ett tack till självstyrelsepolitiska nämnden samt professor Mäenpää för utlåtande där.

  Och som ni minns så i botten då för den här beskattningen så ligger det en EU förordning om kris intervention. Och det var ju samma med Rysslands invasion av Ukraina som hela energi kartan inom EU ritades om. Då eller när utbud och efterfrågan inte går hand i hand. På det sätt som det normalt ska göra. Så då kan dessa sedvanliga marknadsmekanismer upphöra att fungera. Och det fick till följd att vissa elproducenter gjorde så kallade övervinster, alltså vinster som är onormalt stora och har sin grund i onormala omständigheter. Kort uttryckt så skulle övervinster beskattas och pengarna återföras till konsumenterna. Medlemsstaterna gick inför ett antal olika modeller. Finland gick in för en modell där elföretagen beskattas med en tillfällig skatt om 30 % för vinster som uppstår under år 2023 samt en tillfällig skatt om 33 % för företag inom sektorn för fossila bränslen. Landskapsregeringen föreslår i det närmaste kopia av den finska lagstiftningen.

  När jag säger inte utan jag säger när då lagen slutligen är stadfäst av rikets president. Då har Åland möjlighet att göra anpassningar i lagen så vida man håller sig innanför EU förordningen. Det höga elpriset under hösten ledde till ett antal kompensationsåtgärder. Temporärt sänkt moms under några månader. Hushållsavdrag under några månader. I det fall att man inte hade nytta av hushållsavdraget att man kunde använda det på grund av låg inkomst och följaktligen låg skatt att kvitta avdraget mot så var det ett stöd från FPA som gällde. Sedan då i tilläggsbudget nummer 1 så finns det ett temporärt stöd på 1 miljon till jord och vattenbruk och den kompensation för höga gödsel- och elenergikostnader. Och slutligen, om vi tittar i budget för 2003 så hittar vi bland annat stöd till företag för hållbar resursanvändning, exempelvis för solcellspaneler eller för minskad resursanvändning inom produktionsprocessen.


 • Tack, herr talman! Utskottsordförande Pettersson sade under presentationen av betänkandet att den här skatten kan bli utdaterad eftersom det nog ändå verkar som att elpriserna normaliseras under den kommande tiden. Utskottet konstaterar också att regeringen inväntar en slutlig bedömning av lagstiftningsbehörigheten innan man planerar vidare åtgärder riktade till konsumenterna. Det som jag tror att många ålänningar är intresserade av är förstås om man kan vänta sig någon kompensation överhuvudtaget för de höga elräkningar man har haft här under de senaste månaderna och hur landskapsregeringen kan tänka sig att den kompensationen kan se ut. Det blir ju en fråga. Är det någonting som ålänningarna har gått miste om eller går miste om nu som till exempel övriga finländare har fått?


 • Minister Roger Höglund (C) Repliksvar | 13:10

  Vi har varit ganska tydliga och sagt att vi inväntar behörighetsfrågan först och hur den löser sig. Då vet vi också hur den här eventuellt tänkta intäkten kan se ut. Vårt problem där är ju förstås att det här bygger på beskattningsår 23 och det först hösten 24 som vi vet att, blev det någon skatt? Hur stor blev den? Så här är inte processerna det minsta i fas det är liksom långt mellan dem. Men under tiden här så kan vi konstatera att det har funnits ett antal kompensationer. Elpriset var under en period väldigt högt, från att bitvis varit väldigt låg och riktigt låga priser. Sen då var oron stor. Hur kommer elpriset att se ut framöver? Den oron finns ju fortfarande.


 • Tack, talman! Det är som finansministern säger att det blir ju en fördröjning. Och till råga på allt så ska ju den här skatten räknas på skatteåret 23, där det nu verkar vara som att priserna stabiliseras eller normaliseras. Men frågan kvarstår ju att det finns ju ändå verktyg som landskapsregeringen har som är helt frikopplat från det här, vilket ju också utskottet konstaterar med möjlighet till retroaktivt stöd för just de här månaderna. Under den senaste tiden där elräkningarna kan ha varit väldigt eller har varit väldigt svettiga för många hushåll. Just den biten att finns det någon analys i landskapsregeringen om det skulle behövas någon slags kompensation för höga elpriser till hushållen och till t.ex. Flerbostadshus? Finns det någon analys kring att behovet kvarstår även fast det tar tid innan den här lagen träder i kraft?


 • Minister Roger Höglund (C) Repliksvar | 13:12

  Tack, herr talman! Det finns ju naturligtvis som alltid en beredskap när det händer saker i samhället. Vi märkte under en pandemin där vi snabbt vidtog åtgärder. Nu är det här något som har hänt förstås. Med det ser jag inte att det här låter vi vara, utan vi inväntar som jag sa behörighetsfrågan. Men sen gäller det också att ger man någon typ av stödkompensation så vill man gärna att den ska falla rätt. Vi vet att det inte föll helt rätt i våra närregioner. Ska man kompensera för uppvärmd pool, ska man kompensera för stugor och som någon kanske vill hålla varm även på vintern med el för att man har resurser till det. Så det gäller att hitta de rätta kanalerna och om det är via KST, utkomststöd etcetera. Så det får man se.


 • Tack, talman! Jag tror det är bra att man kan jonglera med två bollar samtidigt och under förutsättning att 1 under förutsättning 2. Blir det en egen behörighet så vad jag förstått så har vi inte något krav på sig att införa några kompensationsåtgärder utan att det är den windfallskatten som är det primära. Blir det ingen egen behörig, då kan det bli trubbel för finansministern. Jag antar att finansministern och landskapsregeringen ändå tar höjd på något sätt i budgetarbetet inför 2024. Eller räknar man med att när det här beskedet kommer så blir det fråga om en tilläggsbudget. Återigen så tjatar jag lite om det finanspolitiska ramverket och det här är en typiskt svår grej som borde ändå med i det på något sätt.


 • Minister Roger Höglund (C) Repliksvar | 13:14

  Jo först, tack till ledamot Holmberg för att ledamoten nämnde finanspolitiska ramverket. Det är ett verktyg, men det är också en utmaning där och det gör att man måste tänka på ett helt annat sätt. Och vad det gäller att ta höjd, då måste man tänka sig för på ett helt annat sätt än tidigare om man gör det via budget marginalen direkt eller under momentet. Det är en senare fråga. Budgetprocessen för 24 håller på och startar upp detta nu. Så behörighetsfrågan förstås det är viktigt. Och jag tyckte att vi eller jag uppfattade att när vi började diskutera den här windfallbeskattningen så var vi överens om att den här behörighetsfrågan ska utredas först. Och det är egentligen den som vi diskuterar, kanske mera nu än det här nästa steg som kan vara eventuellt stöd.


 • Tack, talman! Jag tror också det finns en vinst i att ha framförhållning och jag nämnde det i mitt korta anförande. Finansministern lyfte också det att det har inte varit oproblematiskt med de här elstöden i våra grannregioner och vi ser det från Liberalernas sida att det som ju är bra är ju att man säkerställer det här skyddsnätet. Att det finns dock, till exempel via KST ett utrymme för dem som har svårt att betala sina räkningar, men att få generella stöd kanske man ska vara återhållsam med i det här fallet. Så har finansministern någon åsikt kring det för som sagt vi ställer ju inte krav på landskapsregeringen via eldirektivet att införa kompensationsåtgärder om det är så att det blir egen behörighet.


 • Minister Roger Höglund (C) Repliksvar | 13:16

  Det ställer ju inte krav på det viset och jag håller med att de generella stöden som slår lite hit och dit och kanske inte alltid träffar rätt och träffar rätt men också fel. Och tittar man på den här rapporten som kommer på svenska sidan från Finanspolitiska rådet så var de oerhört kritiska där. Och det visar ju att när man då så som man gjorde i medlemsstaterna så tog man ju fram sina åtgärdspaket i brådska och jag tror att det låter sig märkas och synas nu. Det blev inte bara rätt.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.