Föredras

 • Samma regler tillämpas även på denna fråga. Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström. Ordet ges först till lagtingsledamoten Camilla Gunell.


 • Tack, herr talman! Jag trodde att det var minister Wikström som skulle svara på frågan eftersom mina frågor hänför sig till hans uttalanden i media, vilket jag trodde att landskapsregeringen hade uppfattat.

  Frågan lyder: I hur hög grad bedömer landskapsregeringen att man idag indirekt subventionerar fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter och är i så fall detta förenligt med EU:s statsstödsregler?


 • Tack, talman! Den här frågan, ledamoten Gunells fråga, innehåller egentligen två delar. I hur hög grad bedömer landskapsregeringen att man idag indirekt subventionerar fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter och är i så fall detta förenligt med EU:s statsstödsregler?

  Som svar på den första delen blir landskapsregeringens upplysning denna: Landskapsregeringen bedriver och finansierar många olika verksamheter, som ledamot vet. En av dessa är att skapa förutsättningar så att varor, fordon och människor ska kunna transporteras till och från olika delar av vårt landskap samt att företag ska ha möjlighet att importera och exportera produkter till och från ön.

  På fasta Åland gör vi det genom att vi bygger vägar, broar, bankar och underhåller dessa. Landskapsregeringen tar inte betalt av någon entreprenör eller privatperson för att de använder våra gemensamma vägar och framförallt är det inte beroende på hur mycket eller lite någon entreprenör gör det. En lastbilstransport till Geta som avgår dagligen till eller från Mariehamn och sålunda använder eller sliter på vår infrastruktur betalar inte mer än den entreprenör som bara åker motsvarande sträcka någon gång per. Det betyder inte att vi subventionerar den som använder vägen mer.

  Det handlar om infrastruktur, skapandet av förutsättningar och en del av att täcka det grundläggande behovet som finns för att möjliggöra näringsverksamhet, företagande och transporter inom och utanför landskapet.

  Under decennier har en politisk överenskommelse funnits om att betrakta och likställa farlederna och skärgårdsfärjor som trafikerar dessa vatten med våra landskapsvägar.

  Turlistor och turtätheter är en komplicerad helhet där väldigt många olika behov och aspekter vägs in. Ingen enskild aktör bestämmer när, hur eller vart våra färjor avgår eller angör. Utan det görs av landskapsregeringen utgående ifrån en helhetsbedömning som är uppbyggd tillsammans med skärgårdsbefolkningen för skärgårdsbefolkningen och för skärgårdsföretagens behov.

  Så svaret på den första delen av frågan är: Landskapsregeringen subventionerar inte fiskodlingsnäringen genom landskapsfinansierade transporter mer än annan näringsverksamhet i skärgården.

  Sålunda blir svaret på den andra delen av frågan: Våra offentliga turlistor och avgångar som var och en har rätt och möjlighet att boka och använda har inte något med EU:s statsstödsregler att göra.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Tilläggsfråga | 16:31

  Jag kan säga att det fanns inte ett ord i den förklaringen som inte var en självklarhet för mig och för åhörarna. Jag tycker att ministern kanske underskattar frågans värde och även allas vår intelligens när det gäller det här.

  Jag tycker att det är ganska uppenbart. För det första, varför tillåts inte minister Wikström svara på frågan eftersom det är han som ansvarar för skärgårdstrafiken och det som föranledde hela den här frågan, nämligen nedskärningarna i turlistan på tvärgående linjen? Wikström lyfte i media i mina ögon en principiellt intressant fråga när han sade att det finns transporter inom skärgårdstrafiken som är skräddarsydda för fiskeindustrin på Föglö och därmed bekostade av skattebetalarna. Finns det eller finns det inte turer som är skräddarsydda för fiskodlingens intressen? Varför fungerar inte fiskodlingstransporter enligt samma marknadsmässiga villkor som alla andra? Jag förstår om alla lastbilar, traktorer och fordon är välkomna att trafikera från Föglö till fasta Åland. Men varför sker sedan inte den vidare transporten med de kommersiella transportörer som därifrån verkar dagligen och som verkar på marknadsmässiga villkor? Varför väljer landskapsregeringen att ta marknadsandelar av privata aktörer för att själva forsla de här transporterna?


 • Till det sista, skärgårdstrafiken är ett trafiksystem som är uppbyggt under många generationer och under många decennier. Den ger förutsättningar för ett liv och leverne och för en verksamhet och en affärsverksamhet i skärgården.

  Tar vi den specifika tvärgående linjen så är ju den, som ledamoten också vet, byggd som ett H. Den är själva strecket mellan de två benen så att man från södra skärgården ska kunna transportera sig någorlunda rimligt till den norra skärgården.

  Trafiksystemet är givetvis också gjort så att man kan ändra det med ett beslut från landskapsregeringen och också efter en dialog med både dem som blir berörda och drabbade. Så kommer säkert att ske också framledes när man optimerar turlistor och avgångar beroende på hur näringsverksamheter och livet i skärgården är uppbyggt.

  Det som landskapsregeringen inte vill göra är att hastigt och oförhappandes ändra på förutsättningar utan att ha en dialog med trafikråd och med kommunerna som berörs. Man vill ge en långsiktig framförhållning för de aktörer som agerar i skärgården. Jag ser inget fel i att en företagare använder sig av de möjligheter som finns i ett system som har varit uppbyggt under många decennier så länge som den möjligheten ges. Som jag sade tidigare så är ingen linje specifikt uppbyggd enbart på någon enskild aktörs önskemål eller krav. Det är en helhetsbedömning som landskapsregeringen har gjort under de senaste åren. Det kommer som sagt säkert också att förändras med årens lopp. Men det är viktigt att vi ger våra näringslivsutövare långsiktighet, trygghet och en stabilitet. Sålunda så fortsätter trafiken som den är just nu.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Tilläggsfråga | 16:34

  Ja, jag är mycket väl förtrogen med hur skärgårdstrafiken är uppbyggd. Jag tycker att tvärgående linjen är en viktig linje, den binder ihop den norra och södra skärgården och den behövs.

  Nu är det ju landskapsregeringen själv som har aviserat neddragningar i trafiken. Det som ministern lyfte fram är att där man kan göra förändringar i turlistorna är där de transporterade turerna uppenbarligen då forslar i huvudsak fiskodlingsbilar. De bilarna kunde mycket väl använda sig av de kommersiella transporter som dagligen trafikerar från Långnäs till fasta Finland. Den intressanta frågan här är ju om det de facto är så att det här trafiksystemet är uppbyggt i huvudsak utgående från en närings intresse? Eller är det inte så?

  I och med att inte landskapsregeringen tillåter ministern i sakfrågan att svara på det, utan låter näringsministern svara på det, så tycker jag att det vittnar om att det här är någonting som man inte vill diskutera. Här ska täcket läggs på. Det här tål inte insyn, tål inte transparens och ett uppriktigt svar.

  Jag behöver inte stå här och höra på ministerns självklarheter längre, dem är jag medveten om. Det var den här principiellt intressanta frågan som jag ville diskutera. Men tydligen är minister Wikström förbjuden att möta mina frågor här i offentligheten. Så tack herr talman!


 • Tack, talman! För mig personligen så är fiskeri och fiskodlingsnäringen i skärgården en viktig bransch. Vi vet att den sysselsätter cirka 60 personer på Föglö. På Brändö är det väl inte riktigt lika många, kanske indirekt. Det är en viktig bransch som också ger skatteintäkter till landskapet. Vi vet också att näringsverksamheten i skärgården är begränsad och fiskodling är någonting som är motsvarande odlingsarealen på fasta Åland. Det är någonting man kan producera. Man producerar bra livsmedel till en växande befolkning i Finland, vilket man gör på export. Sålunda hävdar jag att den här frågan också faller på mitt bord. Det är näringspolitik. Det handlar om statsstödsregler. Det handlar om en indirekt fråga som ledamoten har om subventioner till fiskodlingsnäringen. Jag tycker att jag kan svara på de frågorna. Systemet är inte uppbyggt enbart för en aktör, utan det är ett trafiksystem uppbyggt för skärgårdsborna och för näringsverksamheten i skärgården. Men sen kommer den säkert också på sikt att kunna ändras. Tack, herr talman!


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.