För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 15 november 2000 kl. 13.00.

  FÖRSTA VICETALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Ragnar Erlandsson, ltl Erland och ltl J-E Mattsson).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 1:

   

  Talmanskonferensens framställning angående talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet. (TMK nr 1/2000-2001).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Svensson:

  Fru talman!

  Här gäller det alltså att ta ställning till talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet. Det är väl ingen tvekan om att anhållan måste beviljas. Men det som jag tycker är pinsamt här och som jag skulle vilja ha besked av landskapsstyrelsen om är varför lagtinget sammankallas till plenum enbart för att behandla två ärenden, varav det ena ärendet är en ren formsak.

   

  FÖRSA VICETALMANNEN: Talmannen erinrar om att ärendet berör talmanskonferensens förslag om talman Ragnar Erlandssons befrielse. Diskussionen fortsätter. Diskussionen är avslutad.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  TALMANNEN: Med anledning av det nyss fattade beslutet meddelar talmannen att fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet kommer att förrättas vid inkommande plenum den 21 november. Kandidatlistor för valet skall inlämnas till lagtingets senast den 20 november kl. 15.00. Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Ronald Bomans enkla fråga om uthyrning av lagtingets plenisal under lagtingets sammanträdesperioder. (EF nr 2/2000-2001).

   

  Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsstyrelsen ett kort svar på frågan. Med anledning av svaret får frågeställaren omedelbart  härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter.

   

  Ltl Boman:

  Herr talman!

  Med hänvisning till 48 § 2 mom. LO ber jag att till vederbörande medlem i landskapsstyrelsen få ställa följande fråga: Ämnar landskapsstyrelsen vidta åtgärder för att förhindra uthyrning av lagtingets plenisal under den period lagtinget sammanträder?

   

  Landskapsstyrelseledamoten Danne Sundman:

  Herr talman!

  Landskapsstyrelsen konstaterar att huvudsyftet med lagtingets plenisal har varit, och är, att tillgodose utrymmesbehovet för lagtingets arbete. Vid planeringen av Självstyrelsegården fanns dock även en avsikt att tillgodose behovet av av kongress- och konferensutrymmen på Åland. Det kan konstateras att detta också var ett villkor för att bygget av Självstyrelsegården i tiden skulle finansieras av statsmakten genom s.k. extraordinarie anslag.

   

  I enlighet härmed har såväl plenisalen som auditoriet och övriga sammanträdesrum hyrts ut till externa användare. Utrymmena har marknadsförts under benämningen Alandia kongress i samarbete med Hotell Arkipelag. Landskapsstyrelsen har fastställt taxa och regler för uthyrning av utrymmena i Självstyrelsegården. Taxan har justerats vid flera tillfällen, senast 1 juni 1994. Förberedelser för en ny justering av taxan pågår.

   

  Auditoriet och de övriga sammanträdesutrymmena är tillgängliga för uthyrning i princip under alla tider av året när de inte behövs för landskapsstyrelsens interna behov. Vad gäller plenisalen har landskapsstyrelsen kommit överens med lagtingets kanslikommission om att den får upplåtas för konferenser och liknande tillställningar under sommarmånaderna juni-augusti och i oktober samt dessutom under veckosluten hela året. I sistnämnda fall förutsätts dock att uthyrningen inte förutsätter ommöblering i plenisalen.

   

  För att inte den externa användningen skall kollidera med lagtingsarbetet håller Hotell Arkipelags bokningscentral löpande kontakt med lagtingets kansli. Då och då har det inkommit önskemål om att få disponera plenisalen under de tider den är reserverad för lagtingets behov. Vid dessa tillfällen har Hotell Arkipelag särskilt förfrågat sig om saken hos lagtinget.

   

  I allmänhet har det konstaterats att lagtingsarbetet enligt gällande regler måste få fortgå ostört. I något enstaka fall, där särskilda motiv ansetts föreligga, har förfrågan underställts lagtingets talmanskonferens. Endast med talmanskonferensens medgivande har plenisalen uthyrts till externa användare under pågående lagtingsarbete, såvida det inte har varit fråga om ett veckoslut, då uthyrning, som sagt, kan förekomma hela året. Landskapsstyrelsen har hittills uppfattat att bokningsrutinerna fungerat utan störning i enlighet med givna regler. Om lagtinget anser att nuvarande rutiner bör ses över är landskapsstyrelsen beredd att försöka hitta ändamålsenliga lösningar.

   

  Landskapsstyrelsen konstaterar vidare att ett förverkligande av det planerade kongress- och kulturhuset kommer att innebära att externa bokningar av plenisalen minimeras. På grund av att det för närvarande på Åland inte finns några motsvarande samlingssalar är det dock tillsvidare av stort värde att lagtingets plenisal kan användas för flera ändamål.

   

  Herr talman!

  Lagtingets arbete måste dock självfallet prioriteras, varför det inte heller i fortsättningen enligt landskapsstyrelsens åsikt bör förekomma att plenisalen uthyrs under andra tider än veckoslut under de perioder lagtinget sammanträder, såvida inte lagtingets egna organ uttryckligen har gett sitt medgivande till detta.

   

  Ltl Boman, första tilläggsanförande:

  Herr talman!

  Det här är en fråga där åsikterna tycks vara delade. Jag respekterar att det finns ledamöter som anser att denna plenisal kan hyras ut till vem som helst, i princip när som helst, allt för den heliga turismens skull och jag tänker inte kalla dem självstyrelsefientliga för den sakens skull. För mig personligen har dock denna fråga andra dimensioner. Som lagtingsman och ålänning anser jag att det är viktigt att vårda och värna om våra främsta självstyrelsesymboler, dit vår flagga samt  självstyrelsegården inkluderande denna plenisal hör. Att vem som helst får hyra denna plenisal har alltid för mig känts främmande. För att upprätthålla respekten för självstyrelsen och dess folkvalda församling lagtinget är det viktigt att värna om våra traditioner. Dit hör bl.a. uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty den 9 juni samt bevistande av gudstjänsten vid lagtingsårets öppnande. Börjar vi ge avkall på dessa traditioner tror jag att den uppväxande generationens respekt och känsla för vår självstyrelse kommer att urholkas. Det tog våra självstyrelsekämpar drygt 50 år innan Ålands lagting fick en egen plenisal att sammanträda i. Att nu upplåta den till allehanda månglare känns för mig ovärdigt. Eftersom jag anser att det i det här skedet inte finns majoritet för att stoppa dessa ovärdiga uthyrningar, får jag avsluta med en förhoppning om en snar byggstart för kk-huset så att vi den vägen med gott samvete kunde driva ut månglarna, inte ur templet, men väl ur denna plenisal.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Sundman:

  Herr talman!

  Som kunde tydas ur mitt svar håller jag i stort sett med ltl Boman om att lagtingets plenisal borde vara en fredad och värdig plats där endast lagtinget och möjligtvis andra parlamentariska församlingar skulle få tillträde. Det är dock så, som också framgick av svaret, att dylika lokaler som självstyrelsegården och lagtingets plenisal kan erbjuda saknas i övrigt på Åland. Därför måste man, ”tyvärr” kunde sägas, se praktiskt på detta och upplåta plenisalen för utomstående. Det aktuella fallet av uthyrning som föranledde denna fråga har dock skett helt enligt gällande regelverk som uppgjorts i samråd mellan landskapsstyrelsen och lagtinget.

   

  Självstyrelsegården är de facto en viktig resurs för t.ex. de turistföretagare som satsar på konferensturism; det har framkommit i massmedia i efterdyningarna till denna enkla fråga. Jag anser, som sagt, att när kongress- och kulturhuset står klart bör reglerna för uthyrning av lagtingets utrymmen revideras och användningen av plenisalen bör strängeras.

   

  Ltl Boman, andra tilläggsanförande:

  Herr talman!

  För att i någon mån visa på det ovärdiga i att hyra ut denna sal vill jag till de lagtingsmän som hyllar mammon och anser att allt är till salu visa på olika möjligheter att tjäna pengar. Dessa förslag med en viss humoristisk ton!

   

  För det första borde landskapsstyrelsens mötesrum hyras ut till intresserade kongressarrangörer. Det borde vara en höjdare för de flesta luttrade kongressdeltagare att få hålla möten i regeringens eget mötesrum. Får de dessutom träffa en livslevande minister är säkert lyckan fullständig! Alla skeppsvrak i de åländska vattnen borde göras tillgängliga för dykare…

   

  TALMANNEN: Talmannen påminner om att nu gäller frågan uthyrning av lagtingets plenisal.

   

  Ltl Boman: Men i det här fallet, herr talman, vill jag peka på olika möjligehter till att skapa resurser för det åländska turistlivet och peka på att det finns andra möjligheter än denna plenisal, som om herr talmannen tillåter skall jag fortsätta mitt anförande, som pekar på andra möjligheter där jag har för avsikt att även beröra Kastelholms slott

   

  TALMANNEN: Talmannen tillåter ltl Boman att fortsätta såvida det gäller frågan om uthyrning av lagtingets plenisal.

   

  Ltl Boman: I det här fallet var min avsikt att visa på övriga möjligheter och eftersom de inte direkt berör lagtingets plenisal utan berör andra möjligheter, bl.a. Kastelholms slott, posthuset i Eckerö och dylika exempel ber jag att få avstå från ordet. Tack herr talman!

   

   

  Landskapsstyrelseledamoten Sundman:

  Herr talman!

  Det är väl ändå så att det är lagtingets, Er, ltl Boman, och de övriga ledamöternas närvaro och lagtingets plenum som gör denna plats värdig, inte är det själva byggnaden som sådan. Sedan är det upp till varje lagtingsledamot att efter bästa förmåga bidra till denna värdighet.

   

  TALMANNEN: Landskapsstyrelsens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning med förslag till budget för år 2001. (FR nr 2/2000-2001).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum inkommande tisdag den 21 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

   

  Lagtingets nästa plenum är inkommande tisdag den 21 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 13.20).