Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 21 december 2000 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga 30 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2000-2001 om godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. (RP nr 1/2000-2001).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1/2000-2001 med förslag till budget för landskapet Åland 2001.(FR nr 2/2000-2001 jämte FM nr 1-29/2000-2001).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 20 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotivering, dock så att där ändringsförslag inte aviserats, föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht Lagtinget i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 42 Ht Landskapsstyrelsen i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 43 Ht Kansliavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel. 01. Allmän förvaltning. Godkänt. 03. Ålandskontoret i Helsingfors. Godkänt. 04. Främjande av jämställdheten. Godkänt. 05. Radio- och TV-verksamhet.

   

  Ltl Ulf Andersson: Herr talman! Jag föreslår att anslaget under detta moment Främjande av rundradioverksamhet sänks med 1 miljon från 12.112.000 till 11.112.000 mark.

   

  Vtm Bert Häggblom: Herr talman! Jag understöder ltl Anderssons ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Andersson, understödd av vtm Häggblom, föreslagit att  anslaget under momentet 43.05.60 sänks med 1 miljon mark till 11.112.000 mark. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anderssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.  Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  10. Lagtingsval. Godkänt. 15. Understödjande av politisk verksamhet. Godkänt. 20. Planläggnings- och byggnadsväsendet. Godkänt. 25. Främjande av bostadsproduktion. Godkänt.  27. Elsäkerhet och elenergi. Godkänt. 30. Brand- och räddningsväsendet. Godkänt. 32. Landskapsalarmcentralen. Godkänt. 40. Fastighetsförvaltning. Godkänt. 60. Ålands polismyndighet. Godkänt. 70. Motorfordonsbyrån. Godkänt. 80. Posten på Åland. Godkänt. 95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade utgifter.

   

  Förelägges 44 Ht Finansavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel. 01. Allmän förvaltning. Godkänt. 05. Allmänna stöd till kommunerna. Godkänt. 10. Särskilda understöd, lån och investeringar.

   

  Ltl Strand: Herr talman! Jag föreslår att det upptas 5 miljoner mark under 44.10.74 Infrastrukturella investeringar för en badanläggning i Mariehamn.

   

  Ltl K-G Eriksson: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Strands förslag.

   

  Vtm Häggblom: Herr talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under samma moment 44.10.74 av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen bör under året framlägga för lagtinget investeringsgrunder för när medel för infrastrukturella satsningar kan beviljas för satsningar som stärker turistnäringen. Landskapsstyrelsen bör särskilt beakta de planer på badanläggning i Mariehamn och simhall i Finström som för närvarande är aktuella.”

   

  Ltl Lindholm: Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Häggbloms förslag.

   

  Ltl Viveka Eriksson: Herr talman! Jag föreslår följande tillägg till motiveringen under momentet 44.10.74 Infrastrukturella investeringar: ”Förutsatt att driften garanteras, lämpligen genom ett driftsbolag, används under momentet reserverade medel för att förbereda och inleda byggande av en simhall i Godby.”

   

  Ltl Sune Eriksson: Herr talman! Jag understöder vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  Ltl Erland: Herr talman! Jag föreslår följande tillägg till motiveringen under momentet 44.10.74 Infrastrukturella investeringar: ”Förutsatt att driften garanteras används under momentet reserverade medel til en satsning på uppvärmda idrottsplaner.”

   

  Ltl  Sune Mattsson: Herr talman! Jag understöder ltl Erlands förslag.

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under momentet 44.10.74 av följande lydelse: ”Förutsatt att planeringen i Mariehamns stad slutförs och att driften garanteras används under momentet reserverade medel till badanläggning i Mariehamn.”

   

  Ltl Wickström-Johansson: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sarin Grufbergs förslag.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet?  Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl K-G Eriksson, föreslagit att anslaget skulle höjas med 5.000.000 mark i enlighet med finansmotion nr 15. Vidare har vtm Häggblom, understödd av ltl Lindholm, föreslagit att till detaljmotiveringen under moment 44.10.74 skulle fogas ett stycke av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen bör under året framlägga för lagtinget investeringsgrunder för när medel för infrastrukturella satsningar kan beviljas för satsningar som stärker turistnäringen. Landskapsstyrelsen bör särskilt beakta de planer på badanläggning i Mariehamn och simhall i Finström som för närvarande är aktuella.”  Vidare har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Sune Eriksson, föreslagit att till detaljmotiveringen fogas ett nytt stycke av följande lydelse: ”Förutsatt att driften garanteras, lämligen genom ett driftsbolag, används under momentet reserverade medel för att förbereda och inleda byggande av en simhall i Godby.” Ytterligare har ltl Erland, understödd av ltl Sune Mattsson, föreslagit att till detaljmotiveringen fogas ett nytt stycke av följande lydelse: ”Förutsatt att driften garanteras används under momentet reserverade medel til en satsning på uppvärmda idrottsplaner.”  Slutligen har ltl Sarin-Grufberg, understödd av ltl Wickström-Johansson, föreslagit att till detaljmotiveringen fogas ett nytt stycke av följande lydelse: ”Förutsatt att planeringen i Mariehamns stad slutförs och att driften garanteras används under momentet reserverade medel till badanläggning i Mariehamn.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de olika ändringsförslagen. Talmannen föreslår att separata omröstningar förrättas så att varje skilt ändringsförslag i tur och ordning ställs mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas?  Godkänt.

   

  Först röstas alltså om ltl Strands ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter röstas om vtm Häggbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för nej. Lagtinget har omfattat omfattat vtm Häggbloms ändringsförslag.

   

  Härefter röstas om vtm Viveka Erikssons ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

   

  Vtm Viveka Eriksson: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Englund: Herr talman! Jag understöder vtm Viveka Erikssons förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Omröstningspropositionen godkänd. Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: nej, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: avstår, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: nej, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 15 ja-röster och 14 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Härefter röstas om ltl Erlands ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Erlands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Erland: Herr talman! Jag ber att få återkalla mitt ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Erland återkallar sitt ändringsförslag. Antecknas.

   

  Slutligen röstas om ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag.

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Englund: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sarin Grufbergs förslag.

   

  TALMANNEN: De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop.  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: nej, Lindqvist: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: nej, Strand: nej, P-E Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, J-E Mattsson: ja, Lundberg: nej, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: nej,  Karlström: nej, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 12 ja-röster och 18 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag.

   

  Kapitel 44.10 är därmed godkänt.

   

  20. Penningautomatmedel. Godkänt. 90. Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. 95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade utgifter. Godkänt.

   

  Förelägges 45 Ht Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

  01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Wickström-Johansson: Herr talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under 45.01.01 enligt följande: ”Landskapsstyrelsen förelägger under budgetåret lagtinget ett lagförslag om en barnombudsman, varefter verksamheten inleds på Åland.”

   

  Ltl Sjöblom: Herr talman! Jag skall be att få understöda ltl Wickström-Johanssons förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Wickström-Johansson, understödd av ltl Sjöblom, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen förelägger under budgetåret lagtinget ett lagförslag om en barnombudsman, varefter verksamheten inleds på Åland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Wickström-Johanssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

   

  Ltl Wickström-Johansson: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Svensson: Herr talman!  Jag ber att få understöda det av ltl Wickström-Johansson gjorda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Omröstningspropositionen godkänd. Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop.  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson:ja , Englund: nej, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, K-G Eriksson: avstår, Strand: avstår, P-E Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, J-E Mattsson: ja, Lundberg: nej, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: nej, Karlström: avstår, Harry Eriksson: nej, Boman: ja.

   

  Vid omröstningen har avgivits 11 ja-röster och 16 nej-röster samt 3 ledamöter har avstått. Lagtinget har sålunda omfattat l tl Wickström-Johanssons  ändringsförslag.

   

  45.01.01 är därmed godkänt.

   

  Föreläggs 45.10.01

   

  Ltl Sune Eriksson: Herr talman! Jag föreslår att under 45.10.01 anslaget höjs med 500.000 mark för förebyggande av narkotikaanvändning och vård av narkotikamissbrukare i enlighet med finansmotion nr 17.

   

  Ltm Sune Mattsson: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sune Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen av moment 45.10.01 har ltl Sune Eriksson, understödd av ltl Sune Mattsson, föreslagit att anslaget under momentet höjs med 500.000 mark i enlighet med finansmotion nr 17. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sune Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sune Mattsson: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindqvist: Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och Andersson biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: ja, Sundback: nej, Wiklöf: nej, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: nej, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 16 ja-röster och 14 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets betänkande.

   

  45.10.01 är därmed godkänt.

   

  10. Övriga sociala uppgifter. Godkänt. 15. Av kommunerna anordnade sociala tjänster. Godkänt. 20. Mottagande av flyktingar. Godkänt. 25. Penningautomatmedel för social verksamhet. Godkänt. 30. Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter. Godkänt. 35. Övrig veterinärvård. Godkänt. 50. Allmän miljövård. Godkänt. 52. Naturvård. Godkänt. 54. Vattenförsörjning och vattenvård. Godkänt. 56. Avfallshantering. Godkänt. 59. Ålands miljöprövningsnämnd. Godkänt. 70. Ålands hälso- och sjukvård.

   

  Ltl R-L Eklöw: Herr talman! Jag föreslår att anslaget under 45.70.20 Verksamhetens utgifter höjs med 3.000.000 mark.

   

  Ltl Sune Eriksson: Herr talman! Jag understöder ltl Eklöws förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Eklöw, understödd av ltl Sune Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 45.70.20 höjs med 3.000.000 mark enligt finansmotion nr 23. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därmed är 45.70.20 godkänt.

   

  Föreläggs 46 Ht Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. 01. Allmän förvaltning. Godkänt. 03. Studieserviceenheten. Godkänt. 05. Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning. Godkänt. 07. Biblioteksverksamheten. Godkänt. 09. Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet. Godkänt. 11. Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott. Godkänt. 13. Penningautomatmedel för kulturell verksamhet.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Herr talman! Jag föreslår att momentet 46.13.54 Understöd för musikteater i finansutskottets betänkande texten utgår och motionen avslås.

   

  Vtm Häggblom: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Karlströms ändringsförslag.

   

  Ltl Erland: Herr talman! Jag frågar vilken motion som föreslås avslagen.

   

  TALMANNEN: Här avses följaktligen finansmotion nr 27. Begärs ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Karlström, understödd av vtm Häggblom, föreslagit att detaljmotiveringen i betänkandet under momentet utgår och ersätts med texten: ”Motionen avslås”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 

   

  Ltl Karlström: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  TALMANNEN: Omröstningspropositionen är godkänd.

   

  Ltl Boman: Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning. Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Sune Eriksson: ja, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: avstår, Lindqvist: avstår, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: avstår, Strand: avstår, P-E Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: avstår, vtm Viveka Eriksson: ja, Erland: ja, Sune Mattsson: ja, Sarin Grufberg: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Karlström: nej, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 20 ja-röster och 5 nej-röster, medan 5 ledamöter har avstått. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Därmed är 46.13 godkänt.

   

  15. Grundskoleväsendet. Godkänt. 17. Utbildning efter grundskolan. Godkänt. 18. Ålands yrkeshögskola. Godkänt. 19. Vuxenutbildningsenheten. Godkänt. 20. Europeiska unionen – målprogram 3, åtgärd 1 och 2. Godkänt. 25. Ålands läromedelscentral. Godkänt. 30. Ålands högskola. Godkänt. 32. Ålands folkhögskola. Godkänt. 34. Ålands musikinstitut. Godkänt. 35. Ålands lyceum. Godkänt. 36. Ålands sjöfartsläroverk. Godkänt. 38. Ålands tekniska läroverk. Godkänt. 39. Ålands teknologicentrum. Godkänt. 40. Ålands sjömansskola. Godkänt. 41. Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt. 42. Ålands yrkesskola. Godkänt. 44. Ålands naturbruksskola. Godkänt. 46. Ålands husmodersskola. Godkänt. 48. Ålands hotell- och restaurangskola. Godkänt. 50. Ålands vårdinstitut. Godkänt. 52. Ålands handelsläroverk. Godkänt. 60. Museibyråns allmänna verksamhet. Godkänt. 62. Ålands museum. Godkänt. 64. Ålands konstmuseum. Godkänt. 66. Kastelholms fornminnesområde. Godkänt. 68. Bomarsunds fornminnesområde. Godkänt. 70. Arkeologisk verksamhet. Godkänt. 72. Etnologisk verksamhet. Godkänt. 80. Landskapsarkivverksamheten. Godkänt.

   

  Föreläggs 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde i sin helhet för godkännande. Godkänd. 

   

  Föreläggs 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde i sin helhet för godkännande. Godkänd.

   

  Föreläggs 49 Ht Finansieringsutgifter i sin helhet för godkännande. Godkänd.

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i deras helhet jämte detaljmotiveringar.

  Avd. 31 Lagtinget. Godkänd.

  Avd. 32 Landskapsstyrelsen. Godkänd.

  Avd. 33 Kansliavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 34 Finansavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 35 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 36 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 37 Näringsavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 38 Trafikavdelningens förvaltningsområde.

   

  Föreläggs 38.01 Allmän förvaltning. Godkänd.

   

  38.10. Övrig trafik. Godkänd. 38.20. Skärgårdstrafiken.

   

  Ltl Strand: Herr talman! Jag föreslår under Skärgårdstrafiken 20. Verksamhetens inkomster en höjning på 1 miljon mark i enlighet med landskapsstyrelsens förslag.

   

  Ltl Lindqvist: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Strands ändringsförslag om en höjning av anslaget under 38.20.20 med 1 miljon mark.

   

  Ltl Sjöstrand: Herr talman! Jag föreslår att under 38.20.20 Verksamhetens inkomster anslaget minskas med 2.000.000 mark till 1.000.000 mark i enlighet med finansmotion nr 3.

   

  Ltl Viveka Eriksson: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöstrands ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Lindqvist, föreslagit  att anslaget godkänns i enlighet med landskapsstyrelsens förslag och därmed höjs med 1.000.000 mark i förhållande till finansutskottets förslag. Vidare har ltl Sjöstrand, understödd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att anslaget sänks med 2.000.000 mark till 1.000.000 mark i enlighet med finansmotion nr 3. Är redogörelsen riktig? Riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen först ställs mot varandra varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sjöstrand: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Svensson: Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning mellan dessa två förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson att biträda vid omröstningen.

   

  I den första omgången ställs alltså ltl Strands förslag mot ltl Sjöstrands förslag. De som röstar för ltl Strands förslag, röstar ja, de som röstar för ltl Sjöstrands förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?  Omröstningspropositionen godkänd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: avstår, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, Per-Erik Eriksson: avstår, Holmberg: avstår, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, J-E Mattsson: avstår, Lundberg: avstår, Pehrsson: avstår, vtm Häggblom: ja, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 13 ja-röster och 11 nej-röster medan 6 har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat omfattat ltl Strands ändringsförslag.

   

  Härefter ställs ltl Strands ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sjöstrand: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöstrands förslag.

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter namnupprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: avstår, Sune Eriksson: ja, Andersson: nej, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Lindqvist: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, K-G Eriksson: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: nej, Holmberg: ja, Christer Jansson: nej, vtm Viveka Eriksson: ja, Erland: ja, Sune Mattsson: ja, Sarin Grufberg: ja,  Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Karlström: nej, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 18 ja-röster och 11 nej-röster. En ledamot har avstått.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därmed är avd. 38.20. Skärgårdstrafiken godkänd i sin helhet.

   

  Avd. 38.30 Vägar, broar, hamnar och linfärjor. Godkänd.

   

  Avd. 38.50 Verkstad och lager. Godkänd.

   

  Föreläggs avd. 39 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansieringsinkomster i sin helhet för godkännande. Godkänd.

   

  Inkomsterna är därmed godkända.

   

  Föreläggs de till betänkandet fogade fyra klämförslagen var för sig. Begärs ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs slutligen betänkandes allmänna motivering. Begärs ordet?

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman! Jag har ett ändringsförslag beträffande finansutskottets betänkande under allmänna motiveringen och det gäller sidan 3, andra stycket under rubriken ”Utveckling av självstyrelsen”. Det stycket föreslår jag att utgår och ersätts med följande: ”Utskottet anser att landskapsstyrelsen med riksmyndigheterna bör framhålla betydelsen av att landskapet får en större kontroll över samfundsskatten. Utskottet anser att landskapsstyrelsen även i övrigt bör utreda det finansiella systemet.”

   

  Ltl Sjöblom: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sarin Grufbergs förslag.

   

  Ltl Per-Erik Eriksson: Herr talman! Om man röstar fel, har man rätt att få justering i protokollet?

   

  TALMANNEN: Inte efter det att klubban fallit.

   

  Under diskussionen har ltl Sarin Grufberg, understödd av ltl Sjöblom, föreslagit en ändring på sidan 3 under rubriken ”Utveckling av självstyrelsen” i enlighet med sitt utdelade skriftliga förslag som lyder sålunda: ”Utskottet anser att landskapsstyrelsen med riksmyndigheterna bör framhålla betydelsen av att landskapet får en större kontroll över samfundsskatten. Utskottet anser att landskapsstyrelsen även i övrigt bör utreda det finansiella systemet.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag röstar nej.  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Erland: Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöd. Öppen omröstning kommer därför att verkställas och jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter namnupprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: avstår, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, Per-Erik Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: avstår.

   

  Vid omröstningen har avgivits 16 ja-röster och 12 nej-röster medan två ledamöter har avstått. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Allmänna motiveringen är därmed slutbehandlad och godkänd.

   

  Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets förslag, överlämnas ärendet ånyo till finansutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsrevisorn Erik Tudeers anhållan om befrielse från sitt uppdrag.

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 3.1. Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 16.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 14.15)