Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades vid plenum den 19 april 2017 då talmannens föreslog att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Ärade ledamöter och bästa regeringsmedlemmar, nu är det dags för mig att hålla det första anförandet angående en åtgärdsmotion. På det här området är min politiska erfarenhet faktiskt obefintlig. Det kan hända att ansvarig minister replikerar när jag kommer med anförandet. Jag kan trösta mig med att han kanske inte heller är så erfaren, dvs. vår nya social- och hälsovårdsminister Mats Perämaa, om jag har förstått saken rätt.

  Rubriken är: Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd. Jag noterade jag borde ha skrivit den lite annorlunda, men jag tänker komma med några synpunkter här i mitt anförande.

  I åtgärdsmotionen skriver i avslutningsvis: ”Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att redan under sommaren 2017 inleda utvärderingen av den nya landskapslagen om hemvårdsstöd såväl när det gäller kostnaderna som effekterna mot bakgrund av de syften, som lagstiftaren hade”.

  Herr talman! År 2015 fattade lagtinget beslut om en ny landskapslag om hemvårdsstöd.

  I landskapsregeringens betänkande angående finansieringen uppskattade landskapsregeringen de totala kostnaderna för reformen till 900 000 euro per år. Finans- och näringsutskottet skrev följande i sitt betänkande angående förslaget om höjd landskapsandel för socialvården: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utvärdera ersättningens nivå från landskapets sida inom några år efter att reformen trätt ikraft eller i samband med revideringen av landskapsandelssystemet”.

  Herr talman! Lagen om hemvårdsstöd hade många förändringar och många välvilliga syften. Syftet var att skapa ett mer jämställt och flexibelt stöd som är anpassat till dagens arbetsmarknad och till olika familjers behov, som främjar valfrihet, som har ett tydligt barnperspektiv och att få fler pappor att stanna hemma en tid och ansvara för vården av sina barn samt att stödet ska vara ett faktiskt alternativ även för hushåll med små inkomster och för vårdnadshavare som inte lever i samma hushåll.

  Den nya lagen är synnerligen komplicerad för de privatpersoner som berörs av den. Den ordinarie social- och hälsovårdsministern som nu är pappaledig lär nog kunna gå igenom alla regler även om han blir väckt mitt i natten, men hur är det med vår nye minister?

  Herr talman! Det är även väldigt tveksamt om lagens många och viktiga syften kan uppfyllas liksom om lagen klarar de kostnadsramar som landskapsregeringen uppställde.

  En annan viktig fråga är även om lagen har sänkt kostnaderna för hemvården i kommunerna.

  Som bekant revideras landskapsandelssystemet för tillfället, vilket också kommer att få ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Av dessa orsaker anser vi från Åländsk Demokrati att lagen bör utvärderas betydligt tidigare än den plan som landskapsregeringen har för närvarande, dvs. efter två år från nu.

  Herr talman! På grund av min oerfarenhet när det gäller åtgärdsmotioner, så trodde jag att jag som motionsställare skulle få möjligheten att föreslå vilket utskott som skulle ha ansvaret för behandlingen av motionen.

  Som ekonom, och då jag ju var med om att fatta beslut om det betänkande som jag nämnde tidigare, så trodde jag att ärendet skulle behandlas av finans- och näringsutskottet. Det ärendet gällde förslaget om höjd landskapsandel för socialvården. Detta förslag hörde ihop med reformen av hemvårdsstödet som lagtinget fattade beslut om tidigare.

  I motiveringen till åtgärdsmotionen hänvisar jag uttryckligen såväl till effekterna av lagen om hemvårdsstöd, som de ekonomiska effekterna av lagen. Detta innebär att andemeningen i motionen är att båda lagarna ska granskas, dvs. helheten.

  Därför får jag föreslå att åtgärdsmotionen ska beredas av finans- och näringsutskottet som självfallet begär in utlåtande av social- och miljöutskottet till de delar som berör dem.

  Jag hoppas att den här pragmatiska ändringen kan göras. I annat fall har jag alternativet att komma in med ytterligare en åtgärdsmotion, men jag hoppas att det inte behövs.

  Herr talman! Med anledning av det ovanstående föreslår jag i åtgärdsmotionen att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att snarast inleda utvärderingen av den nya landskapslagen om hemvårdsstöd såväl när det gäller kostnaderna som effekterna mot bakgrund av de syften som lagstiftaren hade.

   Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack, herr talman! Ltl Toivonen vill att den nya lagen om hemvårdsstöd ska utvärderas redan denna sommar. Själva lagstiftningen har varit i kraft ett helt kalenderår, 2016. Det är i princip helt omöjligt att få någon form av utvärdering som ger något svar som är relevant för det som efterfrågas i den här motionen. Lagen har varit ikraft alldeles för kort tid. Man planerar mycket mera långsiktigt när man planerar för ett barns ankomst både inom familjen men också med sina arbetsgivare. Det går inte att dra några vettiga slutsatser om det inte får gå längre tid. Det är alltså helt omöjligt och alldeles för tidigt att svara redan nu vad effekterna av det nya hemvårdstödet blir.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Ja, detta är ltl Carlssons åsikt. Jag har en annan åsikt. Vad jag har hört från andra så finns det redan nu ganska mycket åsikter om erfarenheter, jag ska inte gå in på det. Ett år räcker ganska bra.

  Tanken var i det betänkande som skrevs av finans- och näringsutskottet att det skulle utvärderas i samband med det nya landskapsandelssystemet som är på gång nu. Jag menade inte att det skulle ske under sommaren men tanken är att det skulle inledas nu samtidigt som landskapsandelsreformen.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack, herr talman! Ja, det är ltl Petri Carlssons åsikt, det är också pappa Petri Carlssons åsikt. Jag har själv barn och jag vet, precis som många andra föräldrar, att man planerar för sin ledighet när man får vetskap om att man har ett barn på gång. Man planerar tillsammans med familjen och man planerar tillsammans med sin arbetsgivare. Dessa ledigheter diskuterar man med en långsiktighet i åtanke.

  När lagen har varit i ett år så går det inte att dra några slutsatser. Det måste gå längre tid, det är fakta och det är inte bara tyckande. Det måste gå en viss tid innan man får svar. Jag skulle säga att det egentligen måste gå tre år innan man kan dra någon slutsats, för det är en väldigt lång period vi pratar om under de här första småbarnsåren. Det går inte att svara på vilka effekter det blir innan det har gått längre tid, annars blir det missvisande svar.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Ja, jag uppfattade redan tidigare att det var ltl Carlssons åsikt. Jag tror att det finns andra åsikter också.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Ltl Toivonen har föreslagit att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet, medan talmannen har föreslagit att ärendet ska remitteras till social- och miljöutskottet. Ltl Toivonens förslag har inte erhållit understöd varför det förfaller.

  Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.