Föredras

Val av talman V 21/2023-2024

 • Lagtinget beslöt den 6 mars att på begäran befria talman Veronica Thörnroos från hennes uppdrag som talman. Enligt arbetsordningens 10 § 4 mom. ska därför en ny talman väljas utan dröjsmål.

  Valet av talman förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Nu förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
  Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Jag konstate­rar att valurnan är tom.
  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sandra Listherby och Christian Wikström att biträda vid rösträk­ningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att ledamot Roger Höglund har fått 12 röster, ledamot Jörgen Pettersson har fått 13 röster och ytterligare har 3 blanka röstsedlar avgivits samt 1 röst på Liz Mattsson.

  Eftersom inte någon har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas nu ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet, dvs. ledamöterna Jörgen Pettersson och Roger Höglund.

  Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning. Valsedlarna kommer nu att delas ut. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt skriva för- och efternamn på den föreslagna kandidaten.

  Talmannen kan också konstatera att den röst som gavs på Liz Mattsson inte kommer att räknas eftersom hon inte är valbar. Hon är ledig från lagtingsuppdraget.

  Jag konstate­rar att valurnan är tom.
  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sandra Listherby och Christian Wikström att biträda vid rösträk­ningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.
  Vi har kommit till olika resultat så vi räknar en gång till.

  Rösträkningen har visat att ledamot Roger Höglund har fått 14 röster, ledamot Jörgen Pettersson har fått 14 röster och ytterligare har 1 blank röstsedel avgivits.

  Enligt lagtingsordningen och det är fråga om ett personval så blir det lotten som kommer att avgöra.

  Jag uppmanar lagtingsdirektören att skriva namnen, Roger Höglund och Jörgen Pettersson, på lottsedlarna. Jag ber ledamoten Mogens Lindén komma fram och avgöra.

  Jag ber den nyvalda talmannen Jörgen Pettersson att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.


 • Talman Jörgen Pettersson (C) Anförande | 13:19

  Talman! Jag, Jörgen Pettersson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. Tack för förtroendet!


 • Mitt uppdrag som talman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.


 • Meddelas att fyllnadsval av en ersättare till kanslikommissionen och en ersättare till självstyrelsepolitiska nämnden kommer att förrättas vid plenum den 13 mars 2024 och att kandidatlistorna för valen ska vara inlämnade senast i morgon den 12 mars kl 15.00.

  Antecknas.