Första behandling

Växtskydd LF 2/2020-2021

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Lagtinget har den 16 november inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över landskapsregeringens förslag om att rikets växtskyddslag görs tillämplig på Åland, med några nödvändiga avvikelser.

    Utskottet har satt sig in i frågan och erfar att de personer vi har hört ser positivt på lagförslaget och tycker att det är bra att lagstiftningen uppdateras och att blankettlagstiftning är ändamålsenlig i det här fallet, då det är av stor vikt att vi säkert har vår lagstiftning uppdaterad så att klara riktlinjer finns.

    I samband med att vi antar lagen kompletteras Europaparlamentets och rådets förordning om växtskadegörare samt även deras förordning om offentlig kontroll, den s.k. kontrollförordningen med bestämmelser om straff för överträdelser. Samtidigt som detta sätter hårdare krav på egenkontroll kan det även medföra behov av tilläggsresurser, eller omfördelning av resurser i form av personal.

    Utskottet vill till sist även betona riskerna som klimatförändringarna medför, mest i form av olika skadegörare, nya som gamla. Tack, talman.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.