Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022

Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022

 

Kapitel 2 Landskapets arbete med EU-ärenden år 2021

 

I den här bilagan sammanfattas landskapsregeringens arbete med EU-ärenden under år 2021

 

 

Innehåll

Beredning av EU-lagstiftning inom landskapet 2

Tabell 1. Beredningen av kommissionsinitiativ. 2

Tabell 2: Landskapsregeringens samrådsärenden med Ålands lagting. 2

Tabell 3: Landskapsregeringens informationsärenden med Ålands lagting. 3

Tabell 4: Fördelning enhetsvis av diarieförda kommissionsinitiativ. 3

Genomförande av EU-lagstiftning inom landskapet 4

Tabell 5: Antal direktiv som antagits per år 4

Tabell 6: Fördelning enhetsvis av notifieringar inom landskapets behörighet 5

Tabell 7: Formella underrättelser inledda mot Finland. 6

Tabell 8. Fördelning områdesvis av försenade notifieringar som lett till formella underrättelser inom landskapets behörighet 6

Tabell 9: Motiverade yttranden. 7

Tabell 10: Talan i EU-domstolen. 7

 


 

Beredning av EU-lagstiftning inom landskapet

 

Inom EU har kommissionen ensamrätt på att initiera nya lagstiftningsakter. Kommissionsinitiativen (även kallade kommissionsförslag) innefattar dock även annat än initiativ till lagstiftning, till exempel olika typer av meddelanden samt grön- och vitböcker. Således är det långt ifrån alla initiativ som föranleder beredning vid landskapsregeringen.

 

Tabell 1. Beredningen av kommissionsinitiativ

 

2021

2020

2019

2018

Deltagande i kommissionens konsultationer

-

2 st

1 st

1 st

Inkomna kommissionsinitiativ

772 st

769 st

584 st

738 st

Diarieförda kommissionsinitiativ

-

3 st

7 st

2 st

Samrådsärende

-

1 st

-

1 st

Informationsärende

-

2 st

-

1 st

Diarieförda kommissionsinitiativ som inte förts som samråds- eller informationsärende till lagtinget

-

-

7 st

-

 

 

Landskapsregeringen erhåller alla nya kommissionsinitiativ via kommissionens eTrustEx-meddelandetjänst. De kommissionsinitiativ som är av särskilt intresse för landskapet diarieförs och bereds. Enheten för rättsliga och internationella frågor sköter koordineringen av kommissionsinitiativen, medan de sakkunniga tjänstemännen vid avdelningarna bereder och föredrar ärendena för den minister till vars ansvarsområde ärendet hör.

 

 

Tabell 2: Landskapsregeringens samrådsärenden med Ålands lagting

Utskott

2021

2020

2019

2018

Lag- och kulturutskottet

-

-

-

-

Finans- och näringsutskottet

-

-

-

-

Social- och miljöutskottet

-

-

-

1 st

Justeringsutskottet

-

-

-

-

Kanslikommissionen

-

-

-

-

Självstyrelsepolitiska nämnden

-

1 st

-

-

Totalt

-

1 st

-

1 st

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Landskapsregeringens informationsärenden med Ålands lagting

Utskott

2021

2020

2019

2018

Lag- och kulturutskottet

-

-

-

-

Finans- och näringsutskottet

-

-

-

-

Social- och miljöutskottet

-

2 st

-

1 st

Justeringsutskottet

-

-

-

-

Kanslikommissionen

-

-

-

-

Självstyrelsepolitiska nämnden

-

-

-

-

Totalt

-

2 st

-

1 st

 

 

 

Tabell 4: Fördelning enhetsvis av diarieförda kommissionsinitiativ

 

2021

2020

2019

2018

Regeringskansliet

 

 

 

 

Enheten för rättsliga och internationella frågor

-

1 st

-

-

Finansavdelningen

-

-

-

-

Social- och miljöavdelningen

-

-

-

-

Miljöbyrån

-

2 st

-

2 st

Näringsavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

-

-

5 st

-

Jordbruksbyrån

-

-

1 st

-

Fiskeribyrån

-

-

1 st

-

Utbildnings och kulturavdelningen

-

-

-

-

Infrastrukturavdelning

-

-

-

-

Totalt

0 st

3 st

7 st

2 st

 


 

Genomförande av EU-lagstiftning inom landskapet

Genomförande av EU-direktiv i landskapet

De bindande rättsakter som antas inom EU utgörs av förordningar, beslut och direktiv. Förordningar och beslut är direkt tillämpliga, vilket innebär att de som sådana binder landskapets myndigheter och kräver inte särskilda genomförandeåtgärder. Direktiv däremot är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås, och kräver således genomförandeåtgärder. Ur tabellen nedan framgår hur många direktiv som antagits inom EU under de senaste fem åren.

 

Tabell 5: Antal direktiv som antagits per år

 

2021

2020

2019

2018

2017

Direktiv

30 st

29 st

67 st

42 st

34 st

 

Direktiven fördelade inom landskaps-regeringen

 

 

 

 

 

Regeringskansliet

 

 

 

 

 

Enheten för rättsliga och internationella frågor

2 st

1 st

18 st

5 st

5 st

Personal- och kommunikationsenheten

-

1 st

6 st

-

2 st

Finansavdelningen

 

 

 

 

 

Allmänna byrån

8 st

8 st

11 st

6 st

8 st

Avtals- och pensionsbyrån

-

-

2 st

2 st

1 st

Social- och miljöavdelningen

 

 

 

 

 

Socialvårdsbyrån

1 st

1 st

1 st

-

-

Hälso- och sjukvårdsbyrån

-

-

-

-

1 st

Miljöbyrån

7 st

11 st

18 st

13 st

10 st

Utbildnings- och kulturavdelningen

 

 

 

 

 

Utbildningsbyrån

2 st

1 st

2 st

2 st

1 st

Näringsavdelningen

 

 

 

 

 

Jordbruksbyrån

5 st

3 st

6 st

5 st

2 st

Infrastrukturavdelningen

 

 

 

 

 

Allmänna byrån

5 st

3 st

3 st

9 st

4 st

Totalt

30 st

29 st

67 st

42 st

34 st

 

 

 

 

 

 

Direktiv innehåller en tidsfrist inom vilken medlemsstaterna ska genomföra direktivet och anta sådana lagstiftningsåtgärder som krävs för att uppnå direktivets bestämmelser. Ofta är denna tidsfrist två år. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de nationella bestämmelser som antagits i syfte att genomföra direktivet. Via utrikesministeriet meddelar (notifierar) landskapsregeringen kommissionen hur direktiven har genomförts i landskapet.

Av tabellen nedan framgår hur notifieringar av direktiv som hör till Ålands lagstiftningsbehörighet har fördelat sig enhetsvis inom förvaltningen.

 

Tabell 6: Fördelning enhetsvis av notifieringar inom landskapets behörighet

 

2021

2020

2019

2018

Regeringskansliet

 

 

 

 

Enheten för rättsliga och internationella frågor

1 st

1 st

1 st

1 st

Finansavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

-

 

1 st

-

Social- och miljöavdelningen

 

 

 

 

Miljöbyrån

13 st

8 st

21 st

15 st

Utbildnings- och kulturavdelningen

 

 

 

 

Utbildningsbyrån

2 st

3 st

-

-

Näringsavdelningen

 

 

 

 

Jordbruksbyrån

6 st

1 st

2 st

5 st

Infrastrukturavdelningen

 

 

 

 

Allmänna byrån

4 st

1 st

2 st

3 st

Transportbyrån

3 st

2 st

1 st

5 st

Totalt

29 st

16 st

28 st

29 st

 


 

Överträdelseförfaranden och EU-domstolsärenden

Kommissionen följer upp att medlemsstaterna tillämpar EU-rätten korrekt, och kan vidta åtgärder om en medlemsstat inte korrekt eller inom utsatt tid införlivar EU:s direktiv i sin nationella lagstiftning, om en medlemsstat inte informerar kommissionen om de åtgärder som vidtagits, eller om en medlemsstat på något sätt misstänks bryta mot EU-lagstiftningen. Om kommissionen anser att en medlemsstat brustit i tillämpningen av EU-rätten på något av ovanstående sätt kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande. De formella stegen i överträdelseförfarandet är formell underrättelse, motiverat yttrande samt talan vid EU-domstolen.

 

Av följande tabeller framgår hur många formella underrättelser, motiverade yttranden och talan vid EU-domstolen som kommissionen inlett mot Finland under år 2021. Av tabellerna framgår även hur många av dessa ärenden som berört landskapet.

Tabell 7: Formella underrättelser inledda mot Finland

 

Försenat genomförande

Felaktigt genomförande

 

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Berör enbart riket

13 st

3 st

3 st

8 st

-

7 st

Berör både landskapet och riket

2 st

7 st

1 st

1 st

1 st

5 st

Berör enbart landskapet

4 st

4 st

2 st

-

-

-

Totalt

19 st

14 st

6 st

9 st

1 st

12 st

 

Under år 2021 inledde kommissionen 19 formella underrättelser mot Finland på grund av försenat genomförande av direktiv.

Orsaken till att landskapsregeringen inte genomför direktiv inom utsatt tidsfrist varierar, men begränsade resurser och tillämpningen av blankettlagstiftning inom vissa ämnesområden är två av huvudorsakerna. Då landskapsregeringen inväntar rikets genomförande av ett direktiv innan landskapslagstiftningen utformas slutligt fördröjs ofta genomförandet i landskapet. En bidragande orsak till försenad notifiering är därutöver att vissa områden inom landskapets lagstiftningsbehörighet är föremål för ett större antal EU-direktiv, och belastas således mer av genomförandet av direktiven. Sådana områden är framför allt energi, miljö och trafik.

Av de sex formella underrättelser som rörde landskapets försenade genomförande av direktiv fördelade sig ämnesområdena enligt följande:

Tabell 8. Fördelning områdesvis av försenade notifieringar som lett till formella underrättelser inom landskapets behörighet

Område

2021

2020

2019

2018

Energi

2 st

1 st

-

1 st

Digital teknik

1 st

-

-

1 st

Offentlig upphandling

-

-

1 st

-

Trafik

1 st

-

-

-

Miljö

2 st

4 st

1 st

1 st

Yrkeskvalifikationer

-

2 st

-

1 st

Jordbruk

-

4 st

1 st

-

Totalt

6 st

11 st

3 st

4 st

Tabell 9: Motiverade yttranden

 

 

Försenat genomförande

Felaktigt genomförande

 

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Berör enbart riket

1 st

1 st

2 st

-

2 st

1 st

Berör både landskapet och riket

4 st

-

-

-

-

2 st

Berör enbart landskapet

-

-

1 st

-

-

-

Totalt

5 st

1 st

3 st

-

2 st

3 st

 

 

Tabell 10: Talan i EU-domstolen

 

Försenat genomförande

Felaktigt genomförande

 

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Berör enbart riket

-

-

-

-

-

-

Berör både landskapet och riket

-

-

-

-

-

-

Berör enbart landskapet

-

-

-

-

-

1 st

Totalt

-

-

-

-

-

1 st