Budgetförslag 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 4/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-05-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägget till Ålands budget år 2022.

Från pandemi till krig

Ålands ekonomi återhämtar sig i spåren av pandemin. BNP-tillväxten för år 2021 uppgick preliminärt till 8 procent och prognostiseras uppgå till 6 procent i år, men kommer fortfarande att ligga under 2019 års nivå. Rysslands invasion av Ukraina får emellertid konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen förväntas stiga till 4 procent under år 2022. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats, den relativa arbetslösheten uppgick i april till 4,5 procent att jämföra med 8,5 procent i april ifjol. Bokslutet för år 2021 visar på ett betydligt bättre resultat än vad budgeterades.

Hanteringen av pandemin visar att vi tillsammans klarar av att möta stora samhällsutmaningar. Åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen, rädda liv och minska de negativa konsekvenserna för människor, jobb och företag. Åland har av Ålandsdelegationen ansökt om drygt 17,5 miljoner euro i särskilt bidrag med anledning av pandemin och förväntas erhålla besked senast i juni 2022.

Åland har genom olika organisationer och privata donationer gett både ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Tillsammans med övriga medlemsstater i EU har Finland snabbt infört mycket omfattande sanktioner mot Ryssland. Många, framför allt kvinnor och barn, har flytt från Ukraina och en del av dessa har funnit trygghet hos oss.

Ålänningarna har liksom omvärlden drabbats av ökade priser den senaste tiden, i synnerhet på livsmedel, drivmedel och energi. De ökade priserna påverkar i hög utsträckning landskapets ekonomi, inte minst sjö- och linfärjetrafikens ökade bränslekostnader. Som en följd av det höga oljepriset är bunkerpriset avsevärt högre än det budgeterade. Också kostnaderna för de avtal som landskapsregeringen ingått stiger med indexjusteringar till följd av att priserna på råvaror och material ökat. Även om det finns en stor osäkerhet gällande prisutvecklingen framöver vill landskapsregeringen uppmärksamma lagtinget på det höga kostnadsläget och återkommer sannolikt senare under året med förslag till tilläggsbudget för att finansiera dessa kostnadsökningar.

Kostnaderna för anläggningsentreprenader såsom broar och hamnar steg kraftigt redan innan Rysslands krig mot Ukraina. Landskapsregeringens bedömning är att budgeten för infrastrukturinvesteringar år 2022 trots detta är möjlig att hålla genom omplaneringar.

Priserna på jordbrukets insatsvaror har också ökat och det försämrade säkerhetspolitiska läget understryker vikten av en robust inhemsk livsmedelsproduktion. Ryssland och Ukraina producerar en fjärdedel av världens vete. Ukraina är också en stor majsexportör och Ryssland exporterar mycket stora mängder gödningsmedel. Finska staten har fattat beslut om ett krisstöd för lantbruket. Åland omfattas av krisstödspaketet och erhåller en miljon euro vilket föreslås upptas i landskapsbudgeten. Vidare föreslås att landskapsregeringen ges bevillningsfullmakt för att möjliggöra landskapsgarantier för likviditetslån till lantbrukare som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem.

Utöver detta föreslås ett anslag om 475.000 euro för att ytterligare kompensera den särskilt utsatta mjölkproduktionen och kalvuppfödningen som drabbats av kraftiga kostnadsökningar.

Beroende av råvaror som gas, olja och kol från bland annat Ryssland är i längden säkerhetspolitiskt och klimatmässigt ohållbart. Nu föreslår landskapsregeringen ytterligare åtgärder för att skynda på klimatomställningen genom att resurser tillförs för att underlätta och möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Intresset för att ansöka om stöd för energiinstallationer som främjar energieffektivisering och förnyelsebar energi har visat sig större än väntat. Landskapsregeringen föreslår därför att ytterligare medel tillförs ändamålet.

Klimatkrisen, Rysslands krig i Ukraina, kostnadsutvecklingen inom energiområdet och den pågående energiomställningen kräver strategiska lösningar för de utmaningar som finns. Åland behöver bygga ut och anpassa elnäten efter nya produktionssätt och efter ökad elanvändning i bostäder, fordon och fartyg i takt med att den fossilbaserade energiproduktionen och -användningen fasas ut. Landskapsregeringen har tillsatt en energikommission med uppdraget att fortlöpande ge analyser och förslag kring olika energipolitiska åtgärder. I energikommissionens uppdrag ingår även att utreda förutsättningarna för bland annat elektrifiering av skärgårdstrafiken. Landskapsregeringen föreslår att medel avsätts för kommissionens arbete.

Omvärldsläget har ytterligare påtalat vikten av att göra Åland och skärgårdstrafiken oberoende av fossila bränslen. Arbetet med omställningsplanen har inletts under våren 2022 och målsättningen är att under 2022 presentera en plan för hur omställningen av skärgårdstrafiken ska utformas. I den ingår en målbild förankrad i Ålands vision för 2051 inom ramen för hållbarhetsprinciperna och de åländska hållbarhetsmålen, en tidsram för planens förverkligande, en nulägesbeskrivning av dagens utmaningar samt prioriterade åtgärder på kort och lång sikt.

Avseende kommunernas finansiering skriver finans- och näringsutskottet i sitt betänkande till Ålands budget för år 2022 att ”dels har tilldelningen av budgetmedel till systemet minskat med flera miljoner, dels har systemen ändrats så att en allt större andel av utjämningspolitiken sker genom omfördelning av resurser från tillväxtkommunerna till övriga kommuner. […] Landskapsregeringen aviserar i budgetförslaget en översyn av landskapsandelarna vilket utskottet anser är nödvändigt och brådskande. I det fall landskapsregeringen inte presenterat ett nytt system utifrån vad som framförs här anser utskottet att landskapsregeringen i tilläggsbudget i skyndsam ordning eller senast under 2022 skjuter till anslag så att landskapsandelarnas volym återgår till den nivå där de befann sig innan den föregående regeringen sänkte anslagsnivån”.

Två grupper, en politisk och en sakkunnig, har nyligen tillsatts för översyn av landskapsandelsystemet. Landskapsregeringen emotser de synpunkter som grupperna lägger fram. Gruppernas synpunkter avses inledningsvis presenteras i en delrapport och ligga till grund för höstens tilläggsbudget där landskapsregeringen kommer att föreslå minst 2 miljoner i ökade landskapsandelar med hänvisning till finans- och näringsutskottets betänkande vilket lagtinget omfattat.

Därtill föreslås att medel avsätts för att utreda vissa alternativ till nuvarande kommunindelningar.

De tillkommande utgifterna och mer därtill finansieras med ökade inkomster i form av skattegottgörelse. Skattegottgörelsen för år 2020 blev nästan 1,3 miljoner euro högre än vad som beräknats i budgeten för år 2022. Sammantaget innebär förslagen i tilläggsbudgeten en resultatbättring med ca 0,4 miljoner euro vilket framgår av tabellen nedan. Det budgeterade underskottet för 2022 uppgår därmed till drygt 11,6 miljoner euro.

 


 

Föreliggande förslag

I och med tillägget har hittills under år 2022 budgeterats anslag och inkomster i budgetens olika avsnitt enligt nedanstående fördelning

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2022.

 

 

Mariehamn den 9 maj 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Roger Höglund

 

__________________

 

 

 


 

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

0

0

101

Lagtinget

106 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

106 000

0

111

Lagtingets kansli

0

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

0

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-106 000

0

11220

Dispositionsmedel

-106 000

0

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-328 000

0

210

Regeringskansliet

-50 000

11 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-50 000

11 000

212

Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen

-272 000

0

21200

Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

-272 000

0

215

Kommunikationsverksamhet

0

-11 000

21500

Kommunikationsverksamhet

0

-11 000

21510

Ålands representation i Helsingfors, verksamhet

0

0

230

Valkostnader

-6 000

0

23000

Valkostnader, verksamhet

-6 000

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-1 485 000

1 010 000

610

Näringslivets främjande

0

0

61000

Näringslivets främjande, överföringar (R)

0

0

615

Främjande av livsmedelsproduktion

-475 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

-475 000

0

623

Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling, EJFLU

-1 000 000

1 000 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

670

Främjande av fiskerinäringen

-10 000

10 000

67000

Främjande av fiskerinäringen, verksamhet

-10 000

10 000

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-85 000

0

700

Allmän förvaltning

-85 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-85 000

0

720

Samhällsteknik

250 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

250 000

0

715

Bostäder och byggande

-250 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-250 000

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Övrig trafik, överföringar

0

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

0

0

75010

Upphandling av sjötrafik

0

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-1 898 000

1 010 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

1 291 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 291 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 291 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

1 291 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-10 000

0

982500

Investeringar (R)

-10 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-10 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-1 908 000

2 301 000


Detaljmotivering - Verksamhet och överföringar

100 Lagtinget

101 Lagtinget

10100 Lagtinget, verksamhet

Organisation: 10100 Lagtinget, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

118

 

 

 

Kostnader

-2 332 811

-2 562 000

 

106 000

Anslag netto

-2 332 693

-2 562 000

 

106 000

Budgetmotivering

Föreslås en minskning om 106.000 euro. Se moment 11220.

111 Lagtingets kansli

11100 Lagtingets kansli, verksamhet

Organisation: 11100 Lagtingets kansli    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

2 342

 

 

 

Kostnader

-1 250 800

-1 498 000

 

 

Anslag netto

-1 248 458

-1 498 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås en komplettering av motiveringen under momentet.

Utgifter

Anslaget kan även användas för utgifter för filmning av självstyrelsejubileumsfirandet.

112 Lagtingets övriga utgifter

11220 Dispositionsmedel

Organisation: 11220 Dispositionsmedel, lagting    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-71 747

-110 000

-60 000

-106 000

Anslag netto

-71 747

-110 000

-60 000

-106 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 106.000 euro.

Utgifter

Med anledning av att 100 års firandet av självstyrelsen kulminerar i år den 9 juni och intresset för besök i anknytning till firandet visat sig större än beräknat föreslås att anslaget under momentet höjs med 106.000 euro. Ökningen av anslaget finansieras med motsvarande minskning under moment 10100.

200 Landskapsregeringen och regeringskansliet

210 Regeringskansliet

21010 Regeringskansliet, verksamhet

Organisation: 21010 Regeringskansliet, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

150 596

118 000

 

11 000

Kostnader

-3 256 995

-3 300 000

 

-50 000

Anslag netto

-3 106 399

-3 182 000

 

-39 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 11.000 euro och ökade utgifter om 50.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna om 11.000 euro avser kostnadsersättning för deltagande i Nordiska ministerrådets gränshinderråd. Inkomsterna budgeterades under moment 21500. Kostnaderna för den som från den 1 januari 2022 representerar landskapsregeringen belastar emellertid detta moment varför inkomsterna föreslås flyttas från moment 21500.

Utgifter

Föreslås 25.000 euro för att genomföra den av kommunerna Kumlinge, Föglö och Sottunga initierade kommunindelningsutredningen samt 25.000 euro för att genomföra motsvarande utredning för kommunerna Lemland och Lumparland. Utredningarna äger rum under år 2022, med uppföljande insatser från kommunutredarens sida under år 2023 i den mån respektive utredning leder till beslut om samgång.

212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen

21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Organisation: 21200 Digitalisering o inform teknol    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

126 315

109 000

 

 

Kostnader

-1 461 268

-3 760 000

 

-272 000

Anslag netto

-1 334 953

-3 651 000

 

-272 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 272.000 euro.

Utgifter

Föreslås ett utökat anslag om 150.000 euro som kan användas för bland annat tillfälliga resurser, inköp av tjänster, utbildning och simuleringar för att stärka arbetet med landskapets cyber- och informationssäkerhet. Därtill föreslås digitaliseringsenheten förstärkas med två mjukvaruutvecklare som projektanställning för att öka takten av digitaliseringen samt lägga grunden för den framtida infrastrukturen i enlighet med det digitaliseringsmeddelande som behandlas av lagtinget (Meddelande nr 3/2021-2022).

I grundbudgeten för år 2021 upptogs ett anslag om 290.000 euro för anpassning av skatteförvaltningens system för hantering av den åländska medieavgiften. Enligt det avtal som ingicks kring kostnaderna så delades dessa upp på åren 2021 respektive 2022. År 2021 erlades cirka 153.000 euro medan resterande medel indragits i bokslutet för år 2021. Totalkostnaden för systemanpassningen blev något billigare än vad som ursprungligen uppskattades varför ett anslag om 122.000 euro erfordras för kostnaderna under år 2022.

215 Kommunikationsverksamhet

21500 Kommunikationsverksamhet

Organisation: 21500 Kommunikationsverksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

11 429

11 000

 

-11 000

Kostnader

-5 464

-20 000

 

 

Anslag netto

5 965

-9 000

 

-11 000

Budgetmotivering

Föreslås minskade inkomster om 11.000 euro.

Inkomster

Inkomsterna om 11.000 euro som avser kostnadsersättning för deltagande i Nordiska ministerrådets gränshinderråd föreslås flyttas till moment 21010 eftersom kostnaderna belastar det momentet.

21510 Ålands representation i Helsingfors, verksamhet

Organisation: 21510 Ålandskontoret, Helsingfors    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

2 826

3 000

 

 

Kostnader

-48 734

-60 000

 

 

Anslag netto

-45 908

-57 000

 

 

Budgetmotivering

Rubriken ändrad.

Utgifter

I enlighet med grundbudgeten ombildas Ålandskontoret i Helsingfors från den 1 september 2022 till Ålands representation i Helsingfors. Ålands representation i Helsingfors är landskapsregeringens representationskontor i övriga Finland. Verksamhetens syfte är att dels skapa och upprätthålla goda relationer mellan Åland och övriga Finland, dels verka för hög kännedom om och positiv attityd till Åland hos såväl beslutsfattare och opinionsbildare som allmänheten i övriga Finland.

I samband med ombildningen till Ålands representation i Helsingfors föreslås att verksamhetens resurser förstärks med en tillfällig tjänst som Ålands representant i Helsingfors. Tjänsten som Ålands representant i Helsingfors kräver förtroende likt systemet med politiska statssekreterare i riket. Tjänsten föreslås därför vara en tillfällig tjänst som prövas årligen. Personalkostnaderna vid Ålands representation i Helsingfors budgeteras under moment 21010 och förändringarna genomförs inom ramen för det anslag som upptogs i grundbudgeten.

230 Valkostnader

23000 Valkostnader, verksamhet

Organisation: 23000 Valkostnader    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

 

0

 

-6 000

Anslag netto

 

0

 

-6 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 6.000 euro.

Utgifter

Utgifterna avser förberedelser inför 2023 års kommunal- respektive lagtingsval. De förberedelser som avses inbegriper en teknisk uppdatering av webbplatsen val.ax till en nettokostnad om 3.800 euro, inköp av nya valstämplar och annat material, besök till valmyndigheten i Sverige i samband med riksdagsvalet i september samt ett informationstillfälle för partierna inför valåret 2023.

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

610 Näringslivets främjande

61000 Näringslivets främjande, överföringar (R)

Organisation: 61000 Näringslivets främjande    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-3 367 983

-1 440 000

 

 

Anslag netto

-3 367 983

-1 440 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås komplettering av motiveringen enligt nedanstående.

Utgifter

Nationellt företagsstöd

Föreslås att anslaget, utöver vad som anges i Ålands budget för 2022, även kan användas för att finansiera åtgärder som stöder en året-runt detaljhandelsverksamhet i randkommuner som har en befolkning om högst 1.000 personer.

Landskapsregeringens stödordning för beviljande av bidrag till detaljhandeln i skärgården revideras för att omfatta livsmedelsbutiker i randkommuner med en befolkning om högst 1.000 personer med verksamhet året runt. Bidraget kan beviljas i form av ett driftsbidrag för verksamhetens årliga kostnader samt i form av ett investeringsbidrag som ansöks specifikt i samband med enskilda investeringar. Bidraget beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

615 Främjande av livsmedelsproduktion

61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

Organisation: 61500 Främj av livsmedelsproduktion    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-20 743

-1 240 000

 

-475 000

Anslag netto

-20 743

-1 240 000

 

-475 000

Budgetmotivering

Föreslås ett anslag om 475.000 euro samt en bevillningsfullmakt om 1.000.000 euro i enlighet med nedanstående motiveringar.

Utgifter

Jordbruket har drabbats av en kostnads- och lönsamhetskris till följd av kriget i Ukraina och de efterföljande konsekvenser som uppstått bl.a. till följd av de omfattande sanktionspaket gentemot Ryssland som EU-länderna infört. Insatsvaror som konstgödsel, bränslen, oljor och reservdelar har stigit kraftigt i pris. Samtidigt har spannmålspriserna till följd av detta stigit vilket orsakat en kraftig prisutveckling gällande kraftfoder vilket drabbat djurhållande gårdar hårt där kraftfoderanvändningen är viktig för produktionen och där marknaden ännu inte anpassat sig prismässigt till rådande förhållanden.

Finska staten har fattat beslut om ett krisstöd för lantbruket som också omfattar Åland. Statens krispaket genomförs till viss del genom ett stöd som betalas genom systemet för det nationella kompensationsbidraget inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. För att möjliggöra dessa utbetalningar också till åländska lantbrukare behöver landskapsregeringen lyfta in denna åtgärd i det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet och budgetera för utgiften samtidigt som motsvarande summa som överförs från staten till landskapet budgeteras som inkomst (moment 62300). Stödet som fördelas till lantbruket via det nationella kompensationsbidraget fördelas på ett allmänt stöd till all areal om 55 euro/ha och en del uppgående till 27 euro/ha som fördelas till de gårdar som redan nu erhåller den nationella husdjursförhöjningen inom kompensationsbidraget.

I rikets krispaket ingår också stöd till fjäderfä-, gris- och växthussektorn där de åländska producenterna erhåller stöd direkt från staten på samma sätt som i övriga landet, varför det inte behöver upptas i landskapets budget.

För att ytterligare kompensera den särskilt utsatta mjölkproduktionen föreslår landskapsregeringen att ett särskilt stöd för mjölkproduktion inrättas. Detta med stöd i det tillfälliga krisregelverket för statsstöd som införts för att stöda ekonomin med anledning av följderna av Rysslands invasion av Ukraina. Stödet införs mot bakgrund av att sektorn drabbats särskilt hårt av de förhöjda kostnaderna för inköpt proteinfoder och ökning av kostnader på mellan 10-13 cent/liter producerad mjölk samtidigt som marknaden i mycket ringa omfattning har kunnat kompensera kostnadsökningar. Stödet föreslås uppgå till 250 euro/mjölkko eller ca 3 cent/liter producerad mjölk men maximalt för 140 kor per lantbruksföretag. Ytterligare föreslås ett stöd om 100 euro/kalv på gårdar med kalvuppfödning med amma för köttproduktion då dessa på samma sätt som inom mjölkproduktionen drabbats särskilt av de kraftiga prisökningarna av foder som köps in till gårdarna.

Nationellt krisstöd till mjölknäringen med anledning av kostnadskrisen inom lantbruket

Föreslås ett anslag om 475.000 euro för införande av ett nationellt stöd till husdjursgårdar med syfte att säkerställa produktionsförutsättningarna inom mjölkproduktionen och kalvuppfödningen tills det att marknaden kompenserat kostnadshöjningarna inom näringen.


 

Likviditetslån

Kostnads- och lönsamhetskrisen har också lett till likviditetsproblem på en del gårdar. Likviditetsproblemen och kostnadsläget har gjort att gårdar har problem att införskaffa tillräckliga mängder insatsvaror inför odlingssäsongen vilket gör att den fortsatta produktionen riskeras. Med anledning av detta avser landskapsregeringen återinföra systemet med likviditetslån för långsiktigt lönsamma lantbruksföretag med tillfälliga likviditets- och lönsamhetsproblem.

Med anledning av detta föreslås att landskapsregeringen ges en bevillningsfullmakt om 1.000.000 euro för beviljande av landskapsgarantier för likviditetslån till lantbrukare som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem i enlighet med förslaget till landskapslag om landskapsgaranti under år 2022. Bevillningsfullmakten innebär att 13 landskapsgarantier till maximalt värde kan beviljas. Överskrids antalet ansökningar minskas det maximala värdet så att bevillningsfullmakten fördelas över antalet ansökningar. Ett lagförslag om Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 avses överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten med avsikt att lagen kan sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Fullmakt

En bevillningsfullmakt om 1.000.000 euro för landskapsgarantier för likviditetslån till lantbrukare föreslås i enlighet med ovanstående motiveringar.

623 Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling, EJFLU

62300 Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

Organisation: 62300 EU, EJFLU 2014-2020    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

3 014 269

4 868 000

 

1 000 000

Kostnader

-8 256 278

-11 336 000

 

-1 000 000

Anslag netto

-5 242 009

-6 468 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås inkomster och anslag om 1.000.000 euro.

Inkomster

Föreslås en inkomst om 1.000.000 euro från staten för finansiering av åtgärder ingående i statens krispaket till lantbruket, se även utgifter nedan och moment 61500.

Utgifter

Föreslås ett anslag om 1.000.000 euro för finansieringen av en nationellt finansierad förhöjning av kompensationsbidraget med anledning av kostnads- och lönsamhetskrisen inom lantbruket till följd av kriget i Ukraina. Åtgärden ingår i statens krispaket till lantbruket för att trygga livsmedelsproduktionen i Finland som Statsrådets ministerarbetsgrupp för försörjningsberedskap fattade beslut om den 29.3.2022. Finansieringen av statens krispaket ska upptas i statens andra tilläggsbudget för år 2022 som statsrådet beräknas fatta beslut om den 19 maj och ska godkännas av riksdagen innan midsommar. Åtgärderna genomförs på Åland inom ramen för landskapets landsbygdsutvecklingsprogram, se även moment 61500.

670 Främjande av fiskerinäringen

67000 Främjande av fiskerinäringen, verksamhet

Organisation: 67000 Främj av fiskerinäringen    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

10 000

Kostnader

-43 839

-68 000

 

-10 000

Anslag netto

-43 839

-68 000

 

0

Budgetmotivering

Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (2012:69) 6 §, ett nettoanslag om 0 euro.

Inkomster

Föreslås en inkomst om 10.000 euro vilken utgörs av planerad EU-finansiering för det nedan beskrivna projektet.

Utgifter

I anslaget ingår utgifter för personalkostnader, inköp av tjänster, tjänsteresor och material till ett belopp av 10.000 euro. Utgifterna avser projektet "Socio-economic empowerment of coastal communities as users of the sea to ensure sustainable coastal development (EmpowerUs)". Inom projektet studeras sex olika fallstudieområden i Europa, varav Lumparn planeras ingå som ett av dessa områden. Målet för det åländska deltagandet i projektet är att undersöka hur den åländska fiskerinäringen kan utvecklas genom att tillsammans med lokala fiskeriaktörer ta fram lösningar som förbättrar fiskerinäringens framtid. Den totala projektbudgeten för landskapsregeringens deltagande är 172.000 euro. Projektet finansieras till 100 % genom programmet European Horizon och kommer att pågå under tre år.

700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

700 Allmän förvaltning

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Organisation: 70010 Infrastruktur, verksamhet    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

102 111

33 000

 

 

Kostnader

-2 048 411

-2 486 000

 

-85 000

Anslag netto

-1 946 300

-2 453 000

 

-85 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tilläggsanslag om 85.000 euro.

Inkomster

Vid tidpunkten för beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget är det inte klarlagt om kostnader för personal kan finansieras med medel ur fonden för återhämtning och resiliens för det aktuella projektet. Om det visar sig möjligt ska momentet påföras inkomster av resiliensmedel.

Utgifter

I linje med landskapsregeringens ”Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden”, som lämnats till lagtinget i meddelande nr 3/2020-2021, har arbetet fortsatt för att underlätta och möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Näringslivet har visat intresse i frågan och en önskan finns om att arbetet både skulle vidgas och påskyndas.

Tilläggsanslaget föreslås användas för resursförstärkning inom arbetet med att underlätta och möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Resursförstärkningen beräknas för tre år och innebär en årskostnad om ca 140.000 euro/år.

Landskapsregeringen har tillsatt en energikommission med uppdraget att fortlöpande ge analyser och förslag kring olika energipolitiska åtgärder. I sitt arbete ska kommissionen lägga vikt vid de investeringar som behöver göras i olika delar av el- och energisystemet. För energikommissionens arbete avsätts 20.000 euro för kartläggning av den infrastruktur som behövs i skärgården för att möjliggöra bland annat eldrift av färjor. Kostnaderna bedöms rymmas inom befintligt anslag. Se även allmänna motiveringen.

715 Bostäder och byggande

71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

Organisation: 71500 Stöd byggn relaterade åtg    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-507 860

-380 000

 

-250 000

Anslag netto

-507 860

-380 000

 

-250 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 250.000 euro.

Utgifter

I grundbudgeten för 2022 avsattes ca 350.000 euro till understöd för tillgänglighetsanpassningar och klimatvänliga åtgärder. Intresset för att söka dessa stöd har visat sig vara större än beräknat. Ytterligare 250.000 föreslås därför tillskjutas för ändamålet. Finansiering sker genom att moment 72010 minskas med motsvarande belopp.

720 Samhällsteknik

72010 Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

Organisation: 72010 Främj hållbar energiomställn    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-204 235

-1 800 000

 

250 000

Anslag netto

-204 235

-1 800 000

 

250 000

Budgetmotivering

Anslaget föreslås minskas med 250.000 euro.

Utgifter

Från anslaget betalas bland annat ut produktionsstöd för el. Oförbrukade medel från tidigare år bedöms inte behövas. Anslaget föreslås därför minskas med 250.000 euro för att finansiera ökade kostnader under moment 71500.

747 Övrig trafik

74700 Övrig trafik, överföringar

Organisation: 74700 Understöd för övrig trafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-2 801 599

-2 134 000

 

 

Anslag netto

-2 801 599

-2 134 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås en fullmakt om 6 miljoner euro för upphandling av flygtrafik på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda.

Utgifter

I grundbudgeten ingår ett anslag om 2.034.000 euro för avtalsenliga kostnader för flygtrafik på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda. Till följd av att flygbolaget ställde in flygtrafiken hävde landskapsregeringen avtalet och upphandlade temporär trafik på linjen för sju månader. En ny upphandling av trafiken har inletts, för vilket externt juridiskt stöd anlitas.

Den nya upphandlingen avser motsvarande servicenivå som tidigare avtal, men trafikplikten på linjen ändras för större flexibilitet från att avse flygplan med minst 60 sittplatser till minst 30 sittplatser. För upphandlingen, som görs på två år, begärs en fullmakt om 6 miljoner euro. En ny avtalsperiod beräknas kunna inledas under hösten 2022.

Till följd av världsläget önskar landskapsregeringen uppmärksamma lagtinget på att priserna på råvaror och material stigit kraftigt. Flygbranschen befinner sig även till följ av Covid-19-pandemin i ett utmanande läge, varför kostnaderna för flygupphandlingar är svåra att bedöma. Landskapsregeringen återkommer vid behov med begäran om tilläggsbudget till följd av förändringarna under året.

Fullmakt

En fullmakt om 6 miljoner euro begärs för upphandling av reguljär trafik på linjen Mariehamn-Stockholm/Arlanda. Upphandlingen avser ett plan med minst 30 sittplatser, men i övrigt motsvarande servicenivå som tidigare och en avtalsperiod om två år.

750 - 751 Kostnader för sjötrafik

75010 Upphandling av sjötrafik

Organisation: 75010 Upphandling av sjötrafik    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

1 433 495

1 100 000

 

 

Kostnader

-14 118 947

-15 986 000

 

 

Anslag netto

-12 685 452

-14 886 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås en fullmakt om 60 miljoner euro för att upphandla utgående avtal inkluderat en del av den beräknande bunkerkostnaden.

Utgifter

Avtalen för linjerna Åva-Osnäs (28.2.2023 + 1-6 månaders optionstid), Tvärgående linjen (30.9.2023) och Södra linjen (30.9.2023) går ut under år 2023 och kan inte förlängas med optioner till 2024. Föreslås att linjerna upphandlas under året, varför en anhållan om fullmakt om 60 miljoner euro begärs. Kalkylen baserar sig på antaganden om vad upphandlingarna för 4+1+1 år kostar, en trafikmängd med motsvarande transportkapacitet jämfört med 2022 och den del av bunkerpriset som eventuellt överförs på entreprenören om 0,7 euro/liter. Entreprenaderna är beräknade att öka 4 % per år och bunkerpriset är kalkylerat med 0,7 euro/liter för alla år. M/S Fedjefjord planeras gå i trafik på linjen Åva-Osnäs tidigast till sommaren 2023 och M/S Viggen flyttas till Södra linjen samma höst. Detta innebär att Södra linjen från och med sommaren 2024 trafikeras med två fartyg i stället för tre. Detta leder till en servicenivåförändring och en kapacitetsökning på båda linjerna.

Avtalen för Brändö-Kumlingelinjen och Enklingelinjen har optioner som föreslås användas för att förlänga avtalen till 2024. Avtalet för Åva-Osnäs har en kort option som föreslås användas så att övergången till trafikstart med M/S Fedjefjord kan inledas.

Obudgeterade underhålls- och tilläggsskostnader har tillkommit till följd av inköpet av M/S Fedjefjord. Dessa kostnader uppgår till 360.000 euro, varav 60.000 euro redan är budgeterat på investeringsmoment 975000, Fartygs- och färjeinvesteringar. Landskapsregeringen återkommer vid behov med begäran om tilläggsbudget.

Fullmakt

En fullmakt om 60 miljoner euro föreslås för upphandlingarna av linjerna Åva-Osnäs, Tvärgående linjen och Södra linjen i Ålands södra skärgård. Fullmakten avser, med undantag för Tvärgående linjen, täcka upphandling av motsvarande servicenivå och driftsform som nu gällande avtal, och med avtalsperioder om fyra år med ytterligare ett + ett optionsår. Tvärgående linjens servicenivå ses över. I fullmakten ingår en del av bunkerkostnaden i syfte att vid upphandling undersöka möjligheterna att ge entreprenörerna ett större incitament att minska bunkerförbrukningen.


 

Detaljmotivering - Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

890 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster

890 Skatter och inkomster av skattenatur

89000 Skatter och inkomster av skattenatur

Organisation: 89000 Skatter och liknande    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Intäkter

301 501 939

297 026 000

 

1 291 000

Kostnader

 

 

 

 

Anslag netto

301 501 939

297 026 000

 

1 291 000

Budgetmotivering

Föreslås ökade inkomster om 1.291.000 euro.

Inkomster

Ålandsdelegationen har den 28 januari 2022 fastställt slutlig skattegottgörelse för år 2020 om 7.791.184 euro, vilket överstiger det tidigare budgeterade beloppet med 1.291.000 euro. Vid uppgörandet av budgeten för 2022 använde landskapsregeringen försiktighetsprincipen vid beräkningen av skattegottgörelsen utifrån förhandsuppgifter om beskattningen för år 2020.


 

Detaljmotivering - Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

80 - 88 Myndigheter samt fristående enheter

9825 Ålands polismyndighet

982500 Investeringar (R)

Organisation: 982500 Ål Polismyndigh,investeringar    År: 2022    Budgettyp: Budget    Budgetversion: Bv 1 – avdelningarnas förslag    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2021

Budget 2022

Tb 1 2022

Förslag tb 2 2022

Anslag netto

-92 413

-564 000

 

-10 000

Budgetmotivering

Föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

Utgifter

Tillägget avser obudgeterade kostnader för systemlösningen för hantering av nödsamtal och nödmeddelanden som uppkommit på grund av det säkerhetspolitiska läget.

Bilaga