Budgetmotion 109/2022-2023

Tydliggör målbild för Åda

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 109/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström mfl

2023-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tydliggör målbild för Åda

 

Det offentliga Åland har stora utmaningar i digitaliseringen och den digitala transformeringen. I takt med höjda EU-krav samt behovet av högre säkerhetskrav läggs en större press på att kommuner och andra myndigheter moderniserar sina digitala arbetssätt.

 

ÅDA bildades en gång i tiden för att erbjuda kostnadseffektiva IT-tjänster till det offentliga Åland genom gemensamma upphandlingar och samordning. Med tiden har uppdraget kommit att utvidgas. Diskussioner om ÅDA:s uppdrag har sedermera kretsat kring vilka tjänster som ska erbjudas, vem som ansvarar för processutvecklingen, hur ägarstrukturen och finansieringsmodellen ska se ut och vilka myndigheter som ska vara delaktiga i ÅDA.

 

Landskapsregeringen väljer i tilläggsbudgeten att gå in för en stor förändring i frågan om finansieringsmodell genom att täcka hela kommunsektorns grundavgifter genom en trappstegsmodell fram till 2028. Det är visserligen ett historiskt problem att kommunerna, som har ansvar genom lag att trygga informationssäkerheten, har låtits plocka russinen ur kakan av ÅDA under flera år. Men att en aktör som äger hälften av bolaget ska stå för alla ägares grundavgifter ter sig mycket märkligt, speciellt utan att ha en klar målbild om att det också kommer att förändra ägarstrukturen.

 

Frågan kompliceras av det faktum att det inte finns någon lagstiftning som reglerar ÅDA:s uppdrag. Frånvaron av lagstiftning har kritiserats av riksdagens justitieombudsman och ansågs av landskapsregeringen som ett problem i digitaliseringsmeddelandet (nr 3/2021-2022). Det är anmärkningsvärt att landskapsregeringen nu valt att helt utelämna information i tilläggsbudgeten om den delen.

 

Eftersom informationssäkerhet numera borde betraktas som en kritisk infrastruktur på samma sätt som vatten, avlopp eller elnät, är det hög tid att landskapsregeringen klargör målbilden av ÅDA och anpassar lagstiftningen därefter.

 

FÖRSLAG 1

    

Moment: 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi (s. 9-11)

Ändring av anslag: Fullmakten om 1.500.000 euro stryks

Momentmotivering: Föreslås att följande text stryks: “Därtill föreslås en fullmakt om 1.500.000 euro rörande finansieringen av grundavgiften för Åda Ab.”

 

samt att följande text: “Då bolaget i praktiken inte har möjlighet att tillgodose kommunsektorns behov innan projektet rörande hosting och tjänstefiering är genomförda, föreslås ett övergångsförfarande där landskapsregeringen står för kommunsektorns hela grundavgift år 2024-2026, 50 procent av grundavgiften år 2027 och 25 procent av densamma år 2028. Ett sådant upplägg ger också kommunsektorn möjlighet att planera sin ekonomi. Merkostnaden för landskapsregeringen är ca 400.000 euro per år de första tre åren, på sikt minskar dock den nya prismodellen landskapsregeringens kostnader för grundavgiften. Landskapsregeringens avsikt är att stärka det egna ägandet.”

 

ersätts med:

“Diskussionerna om Ådas roll i det offentliga Ålands digitalisering och digitala transformering fortsätter tillsammans med berörda aktörer. Landskapsregeringen återkommer i en tilläggsbudget med en målbild för Åda Ab och därefter en konkretiserad färdplan för hur målbilden ska uppnås tillsammans med aktieägarna. I färdplanen ingår lagstiftningsbehov för att tydliggöra Ådas uppdrag samt en långsiktig finansieringslösning för aktiebolaget.”

 

samt därtill att följande text stryks:

“För ovannämnda grundavgift för Åda föreslås en fullmakt om 1.500.000 euro avseende åren 2024-2028. Finansiering sker genom att reserverade penningautomatmedel under moment 89250 avsätts för ändamålen.”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet (s. 21-22)

Ändring av anslag: Anslaget minskas med 1.500.000 euro

Momentmotivering: Följande text:

“Sammanlagt 3.200.000 euro föreslås avsättas för att finansiera kommande års kostnader för programmet informationssäkerhet, projekt för förbättring av vattenkvaliteten samt grundavgiften till Åda (mom. 21200).”

stryks och ersätts med:

“Sammanlagt 1.700.000 euro föreslås avsättas för att finansiera kommande års kostnader för programmet informationssäkerhet, projekt för förbättring av vattenkvaliteten samt grundavgiften till Åda (mom. 21200).”

 

samt att följande text stryks:

“För fullmakten avseende grundavgiften för Åda (mom. 21200) avsätts 1.500.000 euro av reserverade medel åren 2024 - 2028.”

 

 

Mariehamn den 14 april 2023

 

 

 

Simon Holmström                                     Alfons Röblom