Budgetmotion 12/2021-2022

Utvecklad äldreomsorg för hela Åland

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  12/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utvecklad äldreomsorg för hela Åland

 

I samtliga kommuner på Åland kämpar man med att möta den äldre befolkningens behov både av stöd för att bo hemma och för ett bra och humant äldreboende på institution när det behövs. Inom hälso- och sjukvården skapar demografin utmaningar och orsakar ökade kostnader. I flera kommuner funderar man på lösningar för den ökande andelen av befolkningen som drabbas av minnessjukdomar. Därtill kämpar man inom hela omsorgssektorn med en brist på arbetskraft, både närvårdare, socionomer och sjuksköterskor.

Det finns alltså stor utvecklingspotential och ett stort behov av samordning och kunskapsutbyte. Det finns områden, till exempel när det gäller demensvården, där bland annat Ålands demensförening i flera år efterlyst en samordning.

Inom den kommunala sektorn jobbar man med att klara sin egen verksamhet, och det är ytterst svårt att få till stånd samarbeten, särskilt inom områden där kunskapsbasen är smal.

I landskapsregeringens förslag till budget föreslås en utredning kring äldres roll i ekonomin, samt att man ska inleda arbetet med ett äldrepolitiskt program. De områden där det alldeles särskilt behövs kunskap om ett sådant program ska bli bra är inom demensvården, inom den utbildning som ska trygga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen samt inom området välfärdsteknik. Inom alla dessa områden bör fokus ligga på en samordning av resurserna.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 30 000 euro

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: Som underlag för det äldrepolitiska programmet utreds utveckling och samordning av äldreomsorgens utbildnings- och rekryteringsbehov, kunskapsbehov inom välfärdsteknik samt demensvården med sikte på gemensamma lösningar över kommungränserna.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell