Budgetmotion 16/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

 

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  16/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Wikström m.fl.

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Allmänt

 

Nedan beskrivs Obunden Samlings ändringar gällande budgeteringsmarginal och motiveringar inför föreliggande rambudgetförslag. Obunden Samling omfattar kostnadstak och överskottsmål för respektive år. Till flöjd av att rambudgetförslaget saknar mer detaljerade summor blir transparensen lidande och förslaget svårt att tyda. Vi föreslår att budgeteringsmarginalen sänks så, att lagtinget även i fortsättningen skall ha insyn och kontroll över betydande användning av offentliga medel. Den överstora budgeteringsmarginal som framförs i rambudgetförslaget riskerar åsidosätta lagtinget och den demokratiska insynen. Obunden Samling godkänner inte landskapsregeringens sparförslag.

 

Sammantaget kan sägas att landskapsregeringens förslag går ut på att öka skattebördan för den enskilde ålänningen, försvåra för kommunerna och minska valfriheten. Sådana åtgärder går stick i stäv med det Obunden Samling vill uppnå med samhällsbygget.

 

 

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

 

Obunden Samling anser att offentlig sektor i huvudsak skall använda offentliga medel för samhällets kärnverksamheter. Vård, skola, omsorg och infrastruktur. I övrigt skall skattemedel återbördas till befolkningen via skattesänkningar för att den ska ha möjlighet att använda sina medel på bästa sätt. Vi ska undvika dyra prestigeprojekt och istället fokusera på välstånd och individuell frihet. Landskapets budget ska återspegla denna hållning. Idag finns det mängder med budgetposter och verksamheter som går utanför dessa ramar som är samhällsbyggets kärna.

 

Obunden Samling vill exempelvis spara genom följande åtgärder:

-          Avsluta bärkraftsarbetet som helhet,

-          Avsluta samhällsfinansierade filminspelningar,

-          Slopa ersättarsystemet i lagtinget

-          En generell sänkning av politikerlöner,

-          Upphöra med skärgårdstrafik till obebodda öar och göra en generell översyn utgående från utnyttjandegrad/beläggning,

-          Slopa skärgårdstrafikens subventioner till fiskindustrin,

-          Avsluta sjösäkerhetscentrumet,

-          Anpassa högskolans utbildningsutbud,

-          Slopa stödet till Kumlinge apotek,

-          Begränsa butiksstödet till att omfatta en summa per butik och kommun.

 

 

Detaljerade sparförslag kommer vi att återkomma till i höstens budgetbehandling men som utgångspunkt går det att spara pengar på annat än vad landskapsregeringen föreslår.

 

Grundavdrag och resekostnadsavdrag behålls

 

Grundavdraget och resekostnadsavdraget är skattelättnader för befolkningen. Dessa avdrag gynnar valfriheten och låter gemene ålänning behålla mer pengar i plånboken. Att ta bort kompensationsgraden till kommunerna är en direkt landsbygdsfientlig politik som innebär att kommunerna måste höja kommunalskatten och i förlängningen minskar landsbygdens attraktionskraft på detta sätt.

 

Sjukkostnadsavdrag behålls i sin nuvarande form

 

Skattetrycket på befolkningen är redan alltför högt. Avdraget gynnar valfriheten och ger mer pengar i plånboken för de som drabbas av sjukkostnader.

 

Projektet med storskalig havsbaserad vindkraft avslutas

 

Det har lovats ålänningarna att satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft inte ska kosta några skattepengar. Det har det redan gjort, och i såväl den nyligen inkomna ändringsbudgeten som i föreliggande rambudgetförslag har det budgeterats för ytterligare användning av skattemedel. Det nämns även denna gång att EU-medel utgör en stor del av finansieringen. Begreppet ”stor del” är ett luddigt och icke-transparent begrepp som inte under några som helst omständigheter borde få användas i en budget för landskapet Åland.

 

När det gäller det storskaliga havsbaserade vindkraftprojektet håller dammen bildligen på att spricka. De uppskattade inkomsterna på en miljon euro 2026 respektive två miljoner euro 2027 sägs bara till “viss del” täcka de kostnader som det icke kontrollerbara projektet skapar.

 

Att dessa inkomster enbart till viss del täcker kostnaderna, är ytterligare ett i raden av argument till varför satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft bör avbrytas. Projektet bör stoppas nu innan större skada sker, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Dessutom är de påstådda intäkterna mycket osäkra och bör således i enlighet med försiktighetsprincipen ej överhuvudtaget räknas som intäkt i landskapets budget. Genom att stryka anslagen sparar vi bl.a. de medel som används idag på ett tiotal tjänster i förvaltningen. 

 

 

Övriga motiveringar

Den åldrande åländska befolkningens behov täcks mest ändamålsenligt om hela Åland samarbetar kring ett gemensamt institutionsboende som uppförs i Fastighetsverkets regi på den åländska landsbygden.

 

Pensionsfondens avkastning kommer på lång sikt gynnas av en utökad användning av indexplaceringar och en renodling av placeringsverksamheten som idag har för höga kostnader.

 

Den åländska närmiljön, de inre vikarna och de åländska sötvattentäkterna ska skyddas och vattenkvaliteten förbättras genom allmänna åtgärder.

 

Den åländska skattegränsens skadeverkningar har sedan länge nått en icke godtagbar nivå och konkreta åtgärder måste vidtas för att lindra skadorna. Rederiernas ansvar för att lindra problemen bör betonas.

 

 

 

FÖRSLAG

 

1.       Ändring av enbart motiveringen

Sida:11 

Ändring av motiveringen under 4.2.1: Motiveringen får följande lydelse:De takbegränsade kostnaderna beräknas uppgå till 374,7 miljoner euro 2025 (se tabell nedan). Samtidigt föreslås 0,5 miljoner euro lämnas obudgeterade under kostnadstaket för 2025 som en buffert för oförutsedda händelser under budgetåret (budgeteringsmarginal).

 

2.       Ändring av enbart motiveringen

Sida:11 

Ändring av motiveringen under 4.2.2: Motiveringen får följande lydelse: ” De takbegränsade kostnaderna beräknas uppgå till 373,5 miljoner euro 2026 (se tabell nedan). Samtidigt föreslås 0,5 miljoner euro lämnas obudgeterade under kostnadstaket för 2026 som en buffert för oförutsedda händelser under budgetåret (budgeteringsmarginal).”

 

3.       Ändring av enbart motiveringen

Sida:11 

Ändring av motiveringen under 4.2.2: Motiveringens första stycke får följande lydelse: ” De takbegränsade kostnaderna beräknas uppgå till 374,7 miljoner euro 2027 (se tabell nedan). Samtidigt föreslås 0,5 miljoner euro lämnas obudgeterade under kostnadstaket för 2027 som en buffert för oförutsedda händelser under budgetåret (budgeteringsmarginal).”

 

4.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 19

Ändring av motiveringen under Politikområde 3, 6.4: Att punkt två (om sjukdomskostnadsavdrag) stryks under ingressen ”Beräkningen av ramen, som kan komma att justeras under den fortsatta budgetberedningen, grundar sig bland annat på” rubriken.

 

5.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 20

Ändring av motiveringen under Politikområde 3, 6.4: Att punkt tre (om kompensation till kommunerna för grund- och resekostnadsavdrag) stryks under ingressen ”Beräkningen av ramen, som kan komma att justeras under den fortsatta budgetberedningen, grundar sig bland annat på rubriken” .

 

6.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 15

Tillägg till motiveringen under rubriken 5.5: Motiveringen får ett tillägg med följande lydelse: ”Fastighetsverket ges i uppdrag att planera för ett helåländskt institutionsboende på landsbygden. För detta ändamål vidtas lagstiftningsåtgärder för att överföra institutionsvården från kommunerna till landskapet.”

 

7.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 20

Ändring av motiveringen under Politikområde 3: Punkt fyra i motiveringen får följande lydelse:

”Pensioner och pensionsrelaterade utgifter - Anslaget används till lagbundna pensionsutgifter samt köp av pensionsservicetjänster. Uttaget från landskapets pensionsfond bibehålls på nuvarande nivå och att åtgärder vidtas för att förbättra fondens avkastning.”

 

8.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 21

Tillägg till motiveringen under rubriken 6.5: Punkt fyra i motiveringen får följande lydelse: ”Vattenförsörjning och vattenvård - Vattenövervakning, dricksvatten och avlopp samt vattenförvaltning. Projektet rent vatten 2030 förlängs i samband med att nuvarande projektperiod tar slut 2025. ”

 

9.       Ändring av enbart motiveringen

Sida: 24

Ändring av motiveringen under rubriken 6.7 Näringsavdelningen, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet: en ny fjärde punkt läggs till med följande lydelse:

Näringsavdelningen omfördelar resurser för att möjliggöra att 1-2 personer på heltid under resterande mandatperiod kan arbeta med att lösa problematiken som skapas på grund av skatteundantaget.”

 

10.   Ändring av enbart motiveringen

Sida: 20-21

Tillägg till motiveringen under rubriken 6.5: sista meningen i punkt 6 (sid 21) stryks.

 

Därtill ett riktat ekonomiskt stöd till Kumlinge apotek.”-formuleringen stryks.

 

 

 

 

 

11.   Ändring av enbart motiveringen

Sida: 14

Tillägg till motiveringen under rubriken 5.7 Intäkter från havsbaserad vindkraft: hela rubriken inklusive all text stryks.

 

12.   Ändring av enbart motiveringen

Sida: 26

Tillägg till motiveringen under rubriken 6.8 Infrastrukturavdelningen, Energimyndigheten och Fordonsmyndigheten: punkt 7 stryks.

 

”Havsbaserad vindkraft – Anslaget ska täcka ett prioriterat område för utveckling av angivna områden så att de kan auktioneras ut till projektutvecklare i branschen. EU-medel utgör en stor del av finansieringen även här. Kriterierna baserar sig på regeringsprogrammets mål att starta ut auktioneringen under 2025.”-formuleringen stryks.

 

13.   Ändring av enbart motiveringen

Sida: 26

Tillägg till motiveringen under rubriken 6.8 Infrastrukturavdelningen, Energimyndigheten och Fordonsmyndigheten: punkt 10.

Upphandling av sjötrafik - Anslaget täcker driftprivatiseringen av skärgårdstrafiken. Trafiken finansieras till huvuddel med anslaget. Biljettintäkter utgör ca 6 % av kostnaderna. Taxorna för kommersiella transporter höjs till marknadsmässig nivå för att förhindra osund konkurrens med privata redare som kör från Långnäs till Finland.”

 

14.   Ändring av enbart motiveringen

Sida: 31

Tillägg till motiveringen under rubriken 7 Investeringar: en mening läggs till och en mening ändras i slutet av det sista stycket på sidan. Uttrycket ”klimatanpassad” ersätts med ”en mer effektiv” skärgårdstrafik

 

En omställning till en mer effektiv skärgårdstrafik kräver därutöver en anpassning av trafiksystem och tonnage. Begagnade färjor inköps, regelbunden trafik till obebodda öar slopas, endast en ändhamn för trafik till norra skärgården tas i bruk samt servicenivån sänks för de årstider då beläggning inte finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

 

Christian Wikström

 

 

Marcus Måtar

 

 

Stellan Egeland

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Johan Lindström