Budgetmotion 19/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 19/2013-2014

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” på sidan 15.

 

 

Det råder idag en samstämmighet om att den av kommunerna anordnade sociala verksamheten behöver samordnas, särskilt när det gäller de ”smala” sociala områden. I det här skedet har äldre omsorgen och barnomsorgen undantagits.

     Landskapsregeringen föreslår att verksamheten ska skötas i någon form av kommunalt samarbete. Därmed kvarstår problematiken att sexton huvudmän ska ha ansvaret över socialvården. Erfarenheterna från andra kommunala samarbeten är inte goda, svårigheter att komma överens, dragkamp mellan olika regioner, problem att styra verksamheten för dem som är huvudmän är några nackdelar som uppdagats.

     För att undvika de problemen måste en huvudman för verksamheten utses. På Åland har vi goda erfarenheter av att landskapet agerar huvudman inom områden som anses som kommunala uppdrag, t.ex. sjukvård och gymnasium.  Verksamheten sköts av myndigheter med myndighetsansvar som är underställda landskapsregeringen. Den modellen skulle vara tillämplig också på socialvården i landskapet.

 

Mot den bakgrunden föreslår vi:

 

att stycke två under allmänna motiveringen rubriken ” Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” utgår och ersätts med följande andra stycke:

”Ansvaret för den socialvård som idag upprätthålls av kommunerna, direkt eller genom samarbete i kommunförbund, överförs på landskapet. Undantaget är i detta skede barn och äldreomsorgen. Verksamheten, ”Ålands sociala omsorger” (ÅSO), kan utgöra en egen myndighet underställd landskapsregeringen eller bilda en egen avdelning under ÅHS.  Under år 2014 utarbetas det regelverk som ska styra verksamheten. Förslag på förändringar av lagstiftning som berör området föreläggs lagtinget och finansieringsmodell presenteras. Finansieringsmodellen kommer att leda till regleringar i landskapsandelarna. Under 2015 påbörjas det praktiska arbetet bl.a. indragande och inrättande av tjänster samt överföringar av egendomar. Arbetet sker i dialog med kommunerna, staden och facket.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa