Budgetmotion 2/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 2/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tydliga politiska direktiv till ÅMMH

 

 

ÅMHM är en myndighet som saknar politisk styrning. I praktiken innebär det att myndigheten själv fastställer i vilken grad tillsyn utövas för olika områden och hur resurserna inom myndigheten ska prioriteras, vilket bekräftas i rapporten ”ÅMHM Taxaprojekt 2014-2015” som presenterades i mars 2015 där arbetsgruppen skriver:”I nuläget görs inte någon verksamhetsplanering (tillsynsplaner) eller övervakning av ÅMHM:s verksamhet av landskapsregeringen. Detta medför problem för ÅMHM eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Detta innebär att stora resurser inom myndigheten måste sättas på olika projekt för att få fram ”egna” tillsynsplaner. Det är ofta inspektörerna som uppgör dessa planer inom respektive område. Detta kan föranleda en risk för att man missar att se helheten i ÅMHM:s verksamhet. Att ta fram en taxa för en verksamhet där tydliga riktlinjer saknas uppifrån är svårt och kan leda till resultat som inte är genomtänkta.”

Vidare framgår att över 40 % av inspektörernas arbetstid på myndigheten går åt till annat än arbete direkt eller indirekt relaterat till själva tillsynen som definieras såsom ”kvalitetsarbete (mallar och rutiner), allmän rådgivning, omorganisationsfrågor, allmänna möten, planeringsfrågor mm.” Ett arbete till övervägande del borde skötas av myndighetens ledning. Det övriga arbetet måste minskas med minst hälften, varför vi föreslår en sänkning av verksamhetskonstanderna med 20 % eller 430 000 euro.

Samtidigt har tillsynsavgifterna de senaste åren höjts med flera hundra procent för många näringsidkare och aktörer. Att på det sättet straffa näringslivet med övertaxering för att kompensera bristen på politisk prioriteringsförmåga är varken rättvist eller klokt i tider av svag ekonomisk tillväxt. Vi föreslår därför en allmän avgiftssänkning på 25 % till en kostnad om 150 000 euro.

I vårt småskaliga samhälle med stark social kontroll fungerar tillsynen och kontrollen långt av civilsamhället som reagerar snabbt när felaktigheter uppstår. För att minska budgetens stora driftsunderskott bör landskapsregeringen under året genomföra en totalöversyn av myndighetens verksamhet för att kraftigt minska de regelbundna tillsynsplanerna och frigöra resurser för att få ekonomin i balans.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till kapitel 848 ”ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET under rubriken ”Taxasystemet” stryks och ersätts enligt följande: ”Taxasystemet förändras med utgångspunkt i projektrapporten som presenterades i mars 2015 så att avgifter endast debiteras då faktisk tillsyn utförs. För att kompensera de senaste årens oskäliga avgiftshöjningar genomförs en allmän avgiftssäkning på 25 %.”

 

att anslaget under moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet minskas med 280 000 euro.

 

att detaljmotiveringen till moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen arbetar under året fram tydliga direktiv till myndigheten över vilka områden som prioriteras för att sänka verksamhetskostnaderna.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Axel Jonsson

Bert Häggblom

 

 

 

Brage Eklund

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund